Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ontwerp van het nieuw administratief centrum en het nieuwe vrije tijdshuis , Vlierzele/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022833
Tag der Veröffentlichung
26.01.2018
Aktualisiert am
12.10.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
14.02.2018
Preisgerichtssitzung
29.08.2018

Gewinner

Lieven Achtergael Architecten BV BVBA, Gent
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Het voorwerp van de te gunnen opdracht is het ontwerp van nieuw administratief centrum en het nieuwe vrije tijdshuis voor de gemeente Denderleeuw.

Inbegrepen in het voorwerp van de te gunnen opdracht is het ontwerpen, het opmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag, het opmaken van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding van de werken, de leiding en controle van de werken voor de realisatie van een nieuw administratief centrum en het nieuwe vrije tijdshuis.

De opdracht omvat de architecturale studie, de stabiliteitsstudie, de studie van de technische installaties, de energiestudie, de studie van het meubilair en de budgetbeheersing.

De studie van de omgevingsaanleg maakt geen deel uit van de opdracht.
13/01/2018    S9    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
België-Vlierzele: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2018/S 009-016623
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
SOLVA
0200.305.493_528301
Gentsesteenweg 1b
Vlierzele
9520
België
Contactpersoon: Steven van de Velde
Telefoon: +32 737421
E-mail: steven.van.de.velde@so-lva.be
Fax: +32 53646530
NUTS-code: BE231
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.so-lva.be
Adres van het kopersprofiel: enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295845
I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De prijsvraag wordt georganiseerd door een aankoopcentrale
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295845
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4) Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Streekontwikkeling
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Gemeente Denderleeuw - opdracht voor diensten - ontwerp van het nieuw administratief centrum en het nieuwe vrije tijdshuis
Referentienummer: SOLVA-20171773-F12_0
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: Het voorwerp van de te gunnen opdracht is het ontwerp van nieuw administratief centrum en het nieuwe vrije tijdshuis voor de gemeente Denderleeuw. Inbegrepen in het voorwerp van de te gunnen opdracht is het ontwerpen, het opmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag, het opmaken van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding van de werken, de leiding en controle van de werken voor de realisatie van een nieuw administratief centrum en het nieuwe vrije tijdshuis. De opdracht omvat de architecturale studie, de stabiliteitsstudie, de studie van de technische installaties, de energiestudie, de studie van het meubilair en de budgetbeheersing. De studie van de omgevingsaanleg maakt geen deel uit van de opdracht.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers: 1) Verzekering beroepsrisico's 2) Kwalificaties, ervaring, organigram en taakverdeling 3) Referenties
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep: Architecten
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 5
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen: Later mee te delen aan de geselecteerden.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 13/03/2018
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan: Zie vergoeding.
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers: Inschrijvers met een regelmatige offerte ontvangen een vergoeding van 5.000 EUR (excl. btw), op voorwaarde dat het ingediende dossier minstens 60 punten op 100 behaalt;
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.3) Nadere inlichtingen
:
VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
België
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen