Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Architektonisches sowie funktionales und räumliches Konzept des AMW Multifunktionsgebäudes/Koncepcja architektoniczna i funkcjonalno-przestrzenna budynku wielofunkcyjnego AMW , Gdynia/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028710
Tag der Veröffentlichung
11.03.2020
Aktualisiert am
22.05.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
3 Arbeiten
Abgabetermin
02.04.2020
Preisgerichtssitzung
18.05.2020

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Kowalski Architekci Sp. z o.o., Gdynia
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines Wettbewerbsbeitrags zum Architekturwettbewerb zur Umsetzung des architektonischen sowie funktionalen und räumlichen Konzepts eines multifunktionalen Gebäudes (Lehre, Ausbildung, Unterkunft, Ernährung) sowie der notwendigen technischen Infrastruktur und Landentwicklung an der Marineakademie. Bohaterów Westerplatte in Gdynia, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, Grundstück Nr. 1622 und Bezirk 2098/2 0021 Oksywie (geschlossener Bereich).

Przedmiotem konkursu jest opracowanie pracy konkursowej w konkursie architektonicznym na wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, dz. nr 1622 i 2098/2 obręb 0021 Oksywie (teren zamknięty).
11/03/2020    S50    Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Us?ugi architektoniczne, in?ynieryjne i planowania
2020/S 050-119351
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Adres pocztowy: ul. ?midowicza 69
Miejscowo??: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-127
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Akademia Marynarki Wojennej
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl
Tel.: +48 261262537
Faks: +48 261262963Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.amw.gdynia.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: platformazakupowa.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? drog? elektroniczn? za po?rednictwem: platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Koncepcja architektoniczna i funkcjonalno-przestrzenna budynku wielofunkcyjnego AMW
Numer referencyjny: 19/ZP/20
II.1.2) G?ówny kod CPV
71240000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie pracy konkursowej w konkursie architektonicznym na wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, ?ywienie) wraz z niezb?dn? infrastruktur? techniczn? i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ul. ?midowicza 69, 81-127 Gdynia, dz. nr 1622 i 2098/2 obr?b 0021 Oksywie (teren zamkni?ty).
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt i projektanci bran?owi okre?leni w regulaminie


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Kryteria merytoryczne
1 Kryteria architektoniczno-urbanistyczne – waga kryterium 35 %.
W?a?ciwe wkomponowanie projektowanego obiektu w istniej?cy uk?ad krajobrazowo-architektoniczny kompleksu AMW,
zgodno?? pracy z opisem przedmiotu zamówienia (za??czniki 8,8 a–e).
Zgodno?? z decyzj? lokalizacji celu publicznego.
Walory i atrakcyjno?? formy architektonicznej.
Rozwi?zania funkcjonalno-technologiczne obiektu – waga kryterium 35 %.
Prawid?owo?? uk?adu funkcjonalnego obiektu.
Zachowanie optymalnych proporcji pomi?dzy poniesionymi nak?adami a uzyskanym efektem w zakresie funkcji oraz parametrów technicznych i u?ytkowych.
Zastosowanie materia?ów, wyrobów budowlanych i technologii, w tym innowacyjno?? i wykorzystanie nowych technologii uwzgl?dniaj?ce zastosowanie rozwi?za? energooszcz?dnych.
Ka?dy z s?dziów przyzna ka?dej pracy punkty s?dziowskie w skali od 1 pkt do 10 pkt za kryteria merytoryczne.
Praca, która uzyska najwi?ksz? liczb? punktów s?dziowskich otrzyma 70 punktów za kryteria merytoryczne konkursowej oceny prac. Pozosta?e prace otrzymaj? ilo?? punktów obliczon? wg wzoru:
(ilo?? punktów s?dziowskich ocenianej pracy)/(ilo?? punktów s?dziowskich pracy uznanej za najlepsz?) x 70 pkt.
Kryteria ekonomiczne
Koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowej – waga kryterium 10 %.
Praca z deklarowan? najni?sz? cen? za wykonanie dokumentacji projektowej otrzyma 10 punktów. Pozosta?e prace otrzymaj? ilo?? punktów obliczon? wg wzoru:
(koszt wykonania dokumentacji ...
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 14:30
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Zostan? przyznane nagrody: tak
Liczba i warto?? przyznawanych nagród:
I nagroda:
Kwota pieni??na w wysoko?ci 15 000 PLN brutto,
— zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na opracowanie dokumentacji projektowej b?d?cej szczegó?owym opracowaniem pracy konkursowej.
II nagroda:
— kwota pieni??na w wysoko?ci 10 000 PLN brutto.
III nagroda:
— kwota pieni??na w wysoko?ci 5 000 PLN brutto.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? do jego wniesienia.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
06/03/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen