Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Expozícia Dejiny Trnavy , Trnava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033996
Tag der Veröffentlichung
25.04.2022
Aktualisiert am
24.08.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Innenarchitekt*innen und Designer*innen
Auslober
Abgabetermin
15.07.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
29.07.2022

Gewinner

ABA DESIGN, s.r.o., Koválov

2. Preis

Absurd Studio, s.r.o.

3. Preis

Jakub Tóth, SZČO
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf und der architektonische Vorschlag für die Realisierung der Ausstellung zur Geschichte von Trnava, die in Übereinstimmung mit dem Libretto und dem technischen Szenario in den Räumlichkeiten des historischen Gebäudes des ehemaligen Klarissenklosters, dem heutigen Gebäude des Westslowakischen Museums in Trnava, realisiert werden soll.

Predmetom súťaže je vytvarno-architektonicky návrh na realizáciu expozície Dejiny Trnavy, ktory bude špecifikovany v súlade s libretom a technickym scenárom v priestoroch historickej budovy byvalého kláštora klarisiek, v súčasnosti budova Západoslovenského múzea v Trnave.
25/04/2022    S80

Slovensko-Trnava: Návrhárske a architektonické služby

2022/S 080-216261

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Západoslovenské múzeum v Trnave

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36087017

Poštová adresa: Múzejné námestie 3

Mesto/obec: Trnava

Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj

PSČ: 91809

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Radoslav Drobný

E-mail: drobny@visions.cc

Telefón: +421 917558404

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.zsmuzeum.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3600
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439229
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439229
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Expozícia Dejiny Trnavy

Referenčné číslo: SN0122
II.1.2)Hlavný kód CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79932000 Návrhy interiérov
79930000 Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov)
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Predmetom súťaže je výtvarno-architektonický návrh na realizáciu expozície Dejiny Trnavy, ktorý bude špecifikovaný v súlade s libretom a technickým scenárom v priestoroch historickej budovy bývalého kláštora klarisiek, v súčasnosti budova Západoslovenského múzea v Trnave.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

1. Celková výtvarná schéma expozície, kompozícia podľa scenára umiestnenie celkov v danom priestore (napr. kóje, vitríny, panely)

2. Návrh nového efektného vstupu do celého krídla historických expozícií ZsM v Trnave (Archeologická expozícia, Dejiny Trnavy od počiatkov po koniec 18. storočia, Krása zašlých čias a pripravovaná expozícia Dejiny Trnavy 19. 20. storočie) s multimediálnym modelom jednotlivých vývojových fáz mesta od praveku až po súčasnosť

3. Výber modernej techniky s dôrazom na podporný charakter jej využitia (nenahrádza zbierkové predmety, na ktoré je kladený prioritný dôraz; napr. dotykové obrazovky, tablet na stojane, príslušenstvo k 3D projekcii, zvukové vybavenie k zvukovej a svetelnej projekcii)

4. Kvalita návrhu výstavného mobiliáru prachotesnosť, osvetlenie, praktickocť z hľadiska častejšej manipulácie

5. Rešpektovanie optimálnych podmienok pre vystavené predmety

6. Jednotnosť grafického riešenia systému textov a popisiek k vystaveným predmetom

7. Bezbariérovosť v rámci celého priestoru, riešenie prechodu novej expozície Dejiny Trnavy a už existujúcej expozície Krása zašlých čias

8. Zabezpečenie prezentácie vizualizácie predmetov s doplnkovými rozširujúcimi textami prostredníctvom iných médií

9. Doplnenie interaktívnych edukačných a hravých prvkov

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/07/2022
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:

1. cena 3 000,- €

2. cena 2 000,- €

3. cena 1.000,- €

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v eurách (€), ich výška je konečná a bremeno zúčtovania DPH a dane z príjmu je na strane súťažiaceho. Cena a odmena môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh ktorých nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh ocenila alebo odmenila.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Mgr. Peter Kadlic
PhDr. Dalibor Mikulík
PhDr. Martin Hrubala, PhD.
Ing. Arch. Peter Purdeš

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nejde o žiadne z uvedených: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Predpokladaná hodnota zákazky: spracovanie realizačnej dokumentácie expozície 17 000 EUR bez DPH, ceny a odmeny udelené v súťaži 6 000 EUR bez DPH, spolu 23 000 EUR bez DPH.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen