Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Esztergom Sándor-palota felújítása tervpályázat , Esztergom/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036369
Tag der Veröffentlichung
05.06.2023
Aktualisiert am
22.02.2024
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
02.10.2023 16:00
Bekanntgabe
01.02.2024

Gewinner

Grafit Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság
Archi.doc Építésziroda Kft.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerb für die Renovierung des Schlosses Esztergom Sándor
Esztergom Sándor-palota felújítása tervpályázat

Jury
Hernádi Zsolt (elnök)
Szalay Tihamér (társelnök)
Berek Eleonóra
Miklósa Erika
Prof. Szabó Levente DLA
Demeter Szilárd
Dr. Bacsa György
Schmidt Mária
dr. Vukoszávlyev Zorán
05/06/2023    S106

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2023/S 106-331245

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MOL-Új Európa Alapítvány

Nemzeti azonosító szám: 19308265243

Postai cím: Kacsa Utca 11.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin

E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu

Telefon: +36 17998330

Fax: +36 17990140

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://molujeuropaalapitvany.hu/

A felhasználói oldal címe: https://molujeuropaalapitvany.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684422023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684422023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: MOL - Új Európa Alapítvány

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10902974

Postai cím: Kacsa u. 11.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Németh Dea

Telefon: +36 703903699

E-mail: info@molujeuropaalapitvany.hu

NUTS-kód: HU110 Budapest

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://molujeuropaalapitvany.hu

A felhasználói oldal címe: https://molujeuropaalapitvany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: harmadik személy részére támogatásnyújtás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

Esztergom Sándor-palota felújítása tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR000684422023
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Figyelemfelhívás:

Kiíró elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek. A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés NEM korlátozott. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a www.oeny.hu/oeny/tpalya/adatlap/sandorpalota weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

Az EKR-ben rögzített kérdőlap nem releváns, technikai bejegyzés. A www.oeny.hu/oeny/tpalya/adatlap/sandorpalota oldalon rögzített Dokumentációban megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Beszerzés megnevezése: Esztergom Sándor-palota felújítása meghívásos építészeti tervpályázat

A Sándor-palota műemléki védettség alatt áll, a szintén a tervezési terület részét képező Jókai utca 3. és 5. szám alatti épület műemléki védettségű területen épült.

A Tervpályázat célja olyan, a műemléki örökséget tiszteletben tartó, a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott épületre vonatkozó építészeti javaslat kiválasztása, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes teljesíteni a tervpályázati Dokumentációban meghatározott értékelési szempontokat.

A Tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően kerüljön sor a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervp. Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a Tervpályázat nyertesével a tervezési szerződés megkötésére.

A Tervpályázat részvételi szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani (Jelentkező):

- akivel szemben a Tervp. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(4) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,

- aki azzal, hogy a részvételi jelentkezését benyújtotta a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A tervpályázat pályázati szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani (Pályázó):

- akivel szemben a Tervp. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(4) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,

- a Tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz, alkalmasságát a Kiíró megállapítja, és a részvételi szakaszban alkalmazott rangsorolás alapján a pályázati szakaszba meghívásra kerül,

- aki a tervpályázati Kiírásban és Dokumentációban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;

- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;

- a Tervpályázat titkosságát megőrzi;

- elfogadja, hogy a Tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt (Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. §-ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek),

- aki felhatalmazza a Kiírót, hogy díjazás vagy megvétel esetén a pályaművét és az abban szereplő megoldásokat részben vagy egészben felhasználhatja.

A részvételi szakasz részvételi feltételei tekintetében érvényes részvételi jelentkezést benyújtó pályázati szakaszba meghívott Pályázó nyilatkozik arról, hogy az előírt feltételeknek a pályázati szakaszban változatlanul megfelel.

A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt és egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.

A Tervpályázat jellege: a tervezési szakaszban titkos.

A Tervpályázati eljárás olyan két szakaszból álló eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában a Kiíró a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas pályázókat, amelyeket pályamű benyújtására hív fel. Az eljárás első szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem nyújthat be pályaművet. A részvételi szakasz lezárulta után a meghívott pályázók keretszáma 10 (tíz).

A hatályos jogszabályok alapján a Kiíró a jelen Tervpályázatra vonatkozóan közvetlenül is felkér pályázókat. A közvetlenül felkért pályázókon kívül valamennyi érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be. A közvetlenül felkért pályázóknak a többi pályázóval megegyezően kell igazolniuk szakmai alkalmasságukat. Amennyiben a közvetlenül felkért Jelentkezőkön kívüli Jelentkezők száma meghaladja a pályázati szakaszba felkérendő pályázók keretszámát, a közvetlenül fel nem kért Jelentkezők vesznek részt a rangsorolásban.

A részvételi fordulóban a közvetlenül felkért és alkalmas, azaz érvényes részvételi jelentkezést benyújtott meghívottakon túl, azon Jelentkezők nyernek meghívást a tervezési szakaszba, akik az alkalmassági követelményeknek megfeleltek, érvényes részvételi jelentkezést nyújtottak be, és a jelentkezők rangsorában a keretszámnak megfelelő helyen állnak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

 

A Tervpályázatra jelentkező természetes vagy jogi személynek, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek teljesítenie kell a szakmai alkalmassági követelményeket. Konzorcium vagy tervezői csapat esetén az alkalmassági feltételnek legalább egy konzorciumi-, tervezői csapattagra nézve kell teljesülnie. A szakmai követelmények tekintetében előírt referencia mindösszesen egy referenciából is teljesíthető. Jelen Tervpályázatban személyi erőforrás alkalmassági feltétel nem került megfogalmazásra.

A szakmai követelményeket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét a Kiíró ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Jelentkezőt a Kiíró szakértői javaslatra kizárja.

Referencia előírások:

A Jelentkezőnek referencia bemutatásával igazolnia kell kompetenciáját és jártasságát e Tervpályázatnak megfelelő léptékű épület tervezésében. A Sándor-palota referencia szempontjából figyelembe veendő paraméterei a Dokumentáció 1.2 pontjában kerültek meghatározásra.

A referenciákra vonatkozó információkat a Tervpályázat Honlapján keresztül, a honlapon megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a Jelentkező felel.

A Jelentkezőnek mindösszesen az alábbi megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

- 2013. január 1-jét követően szerződésszerűen teljesített, minimum bruttó 600 m2 szintterületű műemlék épület bővítéséhez, helyreállításához, átalakításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó építészeti tervek elkészítése, amely tervdokumentáció építési engedély alapján, kivitelezési terv szintig elkészült;

és/vagy

- 2013. január 1-jét követően szerződésszerűen teljesített, műemlék épület bővítéséhez, helyreállításához, átalakításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó építési engedély alapján kivitelezési terv szintig elkészült, a műemlék épülethez új épület/épületrész kapcsolásával megoldó építészeti tervdokumentáció elkészítése azzal, hogy az új épület hozzákapcsolásával létrejött épület bruttó szintterülete eléri a 600 m2-t.

Műemlék épület: Magyarország területén található épület esetében olyan közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott épület, műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak. A nem Magyarország területén található épület esetében az épület fekvése szerint irányadó jog szerint műemlékké nyilvánított épület.

Műemléki helyreállítás: a jókarbantartási vagy az állagmegóvási feladatokon túlmenő, a műemlék egészét vagy részét érintő felújítás, részleges vagy teljes visszaállítást célzó építési tevékenység vagy restaurálás.

Szintterület: az összes építményszint bruttó alapterülete (az építményszint az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs). Az OTÉK 7. § (6) pontja szerint a szintterület számítása során a bruttó alapterületbe nem kell beszámítani az erkély, a függőfolyosó, az oldalt nyitott emeleti folyosó, a tornác, a szabad lépcső, a fedetlen terasz és udvar, a légudvar, a légakna, a belső udvari árkád, a közterülethez csatlakozó árkád, az 1,90 méternél kisebb belmagasságú helyiség vagy helyiségrész bruttó alapterületét, valamint a loggia és a fedett terasz bruttó alapterületének a felét.

Jelentkező egy darab referencia benyújtásával is megfelel, ugyanakkor az alkalmassági feltételnek nem szükséges egy referenciamunkán belül teljesülnie, az alkalmassági feltételt (a követelmény szerinti szintterület előírás szempontjából) a Jelentkező maximum három darab referenciamunkával igazolhatja. Kiíró a rangsorolás során adott minden rangsorolási szempont esetében az összes benyújtott referencia közül a rangsorolási szempontnak legjobban megfelelő legfeljebb hat darab referenciát veszi számításba.

A referenciának a Jelentkező a (természetes személy, jogi személy, személyes joga szerint jogképes szervezet) által szerződésszerűen teljesített korábbi munkának kell lennie.

A referenciák adatait a Tervpályázat Honlapján elérhető részvételi adatlap kitöltése során szükséges megadni. Csak minden előírt adat megadásával benyújtott referencia vehető figyelembe. A részvételi adatlap beküldésével Jelentkező büntetőjogi felelősségének tudatában vállalja a feltöltött adatok valódiságát és hitelességét.

Rangsorolási szempontok (Szempont, súlyszám)

1. A megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma. 30

2. Az 1. pontban benyújtott ref.-k közül azoknak a darabszáma, melyek bruttó szintterülete meghaladja a 600 m2 -t. 20

3. Az 1. pontban benyújtott ref.-k közül azoknak a darabszáma, melyek kulturális és/vagy oktatási és/vagy turisztikai és/vagy vendéglátás vagy ezzel egyenértékű funkciót is tartalmaznak. 20

4. Az 1. pontban benyújtott ref.-k közül azoknak a darabszáma, melyek műemléki jelentőségű területen találhatóak. 10

5. A követelményeknek megfelelő és benyújtott ref.-kal elnyert szakmai díjak darabszáma. 10

Pontszámítás módszere:

Kiíró valamennyi rangsorolási szempont esetében arányos pontozási módszert alkalmaz. Valamennyi rangsorolási szempont esetében a legtöbb, adott rangsorolási szempontnak megfelelő, de legfeljebb 6 db ref.-t benyújtó 100 pontot kap. A többi pontszám a legmagasabb, de legfeljebb 6 dbszám értékhez viszonyított dbszám arányának megfelelően kerül kiosztásra. Az így kiosztott pontszámok kerülnek megszorzásra a súlyszámmal. Az összpontszám az egyes rangsorolási szempontok pontszáma és súlyszáma szorzatának összeadásával kerül meghatározásra. A végleges rangsor az összpontszám alapján alakul ki. A legmagasabb összpontszám jelenti a legjobbat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Meghívásos
Minimális szám: 5
Maximális szám: 10
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
ARCHI-KON Épitészeti Tervező-Szervező Kft.
BÁNÁTI + HARTVIG Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Konkrét Stúdió Építészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
MONOSTUDIO Építész Korlátolt Felelősségű Társaság
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

1. Igazodás a környezethez

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:

a. építészeti összhatása, tömegeinek megfelelő aránya, városképi megjelenése gazdagítja a történeti környezetet;

b. amellett, hogy a történeti örökséghez kortárs módon illeszkedik, egyedi megjelenésű, önálló identitással rendelkezik;

c. színvonalasan gazdagítja a kialakult városképet, párbeszédet folytat a szomszéd épületekkel - különösen a megmaradó műemlék és védett épületekhez való viszonyulásban;

d. beépítési paraméterei megfelelnek a környezet jellemző mutatóinak és a történeti környezet karakterének.

2. Építészet és tömegalkotás

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:

a. építészeti összhatása, tömegeinek aránya megfelel a környezet gazdag történeti múltjának, a környezet minőségének;

b. megteremti a lehetőséget a személyes találkozásokra, kisebb és nagyobb közösségek alkalmi és szervezett összejöveteleire;

c. külső és belső tereinek építészeti minősége magas színvonalú;

d. megvalósítása innovatív építési technológiát, technológiákat alkalmaz;

e. a tömegalakításában az új elemek harmonikusan és visszafogott módon idomulnak a történeti örökséghez.

3. Tervezési program és funkció

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli:

a. a tervezési program követelményeinek betartását

b. a funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldását;

c. a fenntarthatóság követelményeinek érvényesülését;

d. az energiahatékony megoldásokat úgy a megvalósítás, mint a működés során.

e. a terv egészének, építészeti és műszaki magas színvonalát, ami igazolja a megvalósíthatóságot is.

4. Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek) [benyújtandó dokumentumok között szerepelnie kell tervezési, kivitelezés költségbecslésnek, indikatív ajánlatként]

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:

a. tervezési és kivitelezésének várható költsége kedvező;

b. az innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű szerkezeti megoldásokkal és anyagokkal került megtervezésre;

c. fenntartásának várható költsége kedvező, figyelembe véve az épület műemléki jellegéből adódó sajátosságokat;

d. üzemeltetése és karbantartása energia- és erőforrás-hatékony, figyelembe véve az épület műemléki jellegéből adódó sajátosságokat.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3 pontból

11.) A Tervpályázat a Részvételi Szakaszt követően, a Pályázati Szakaszban titkos. A pályaművet tartalmazó küldeményen, nyomtatott dokumentációban semmilyen titkosságot sértő, beazonosíthatóságot elősegítő elem nem lehet. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel, pályázati azonosító számmal ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. Az elektronikusan benyújtott fájlokban, illetve azok háttér információiban szintén nem szerepelhet a fentiekben taglalt titkosságot sértő elem. Ennek megsértése a Pályázó felelőssége. Az azonosító kódot kizárólag a pályázati csomag külső oldalán a Dokumentációban részletezettek szerint lehet feltüntetni. Az azonosító kód semmilyen beadott anyagon nem szerepelhet. A titkossági szabályokat megszegő pályaművet a Bírálóbizottság kizárja.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 02/10/2023
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (Meghívási és pályázati díjak): 30 000 000,- Ft Meghívási díj pályázónként: 1 000 000,- Ft A díj legnagyobb összege: 6 000 000,- Ft A megvétel legkisebb összege: 500 000,- Ft

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

A VI.3 pontban kerültek részletezésre.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Hernádi Zsolt (elnök)
Szalay Tihamér (társelnök)
Berek Eleonóra
Miklósa Erika
Prof. Szabó Levente DLA
Demeter Szilárd
Dr. Bacsa György
Schmidt Mária
dr. Vukoszávlyev Zorán

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

1.)Kiíró rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (00365).

2.)A 266/2013 (VII.11.) Korm. rend alapján, ha a Tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közb.-i eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Mo.-on érvényes építészeti tervezői területre vonatkozó jogosultsággal, úgy a tervezési szerződés megkötésének előfeltételeként építészeti tervezői jogosultságát mo.-i tevékenység folytatásához szükséges eljárásban bejelentenie vagy engedélyeztetnie kell az illetékes Építész Kamaránál, vagy mo.-i építész tervezői jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

3.)A IV.3.2) rovat tartalma karakterkorlátozás miatt:

A meghívási díj a részvételi szakaszban a Jelentkezők közül kiválasztott, a keretszámnak megfelelő legfeljebb 10 Pályázót illeti meg. A meghívási díjra csak abban az esetben jogosult a Pályázó, ha a pályaművét a tervpályázati kiírásnak és dokumentációnak megfelelően benyújtotta.

A díjak bruttó összegek, melyek a hatályos magyar jogszabályok alapján keletkezett adót, illetve minden egyéb fizetendő közterhet tartalmazzák. Külföldi vállalkozás estén az áfa a résztvevő részére nem kerül kifizetésre, annak összegét a Kiíró közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése áfa alanyként a magyar hatóságoknál.

A Bírálóbizottság a teljes díjazására és megvételére szánt összeg kiosztását javasolhatja, de a kiosztott díjak és megvételre javasolt pályaművek számának és a díjak összegének a Dokumentációban meghatározott maximum és minimum értékétől való, a jogszabályok által lehetővé tett esetleges eltérésének meghatározásakor tekintettel kell lennie a pályaművek szakmai minőségére. Abban az esetben, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek, csökkentését javasolhatja a díjazásra fordított összegnek.

A meghívási díj a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal és megvételi összegekkel egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

Kiíró a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden - az átdolgozás jogát is magában foglaló - felhasználási módra kiterjedő, harmadik személynek átadható, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a Kiíró részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott és megvételben részesített pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra is. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a díjazott és megvételben részesített pályaműveket a személyhez fűződő szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.

4.)Kizárás a Tervpályázat részvételi szakasza során

Ha a Jelentkező

-beadási határidő után nyújtja be a részvételi jelentkezést;

-a Részvételi Szakaszban pályaművet nyújt be;

-a Dokumentációban rögzített részvételi feltételeket nem teljesíti, azaz nem alkalmas a részvételre;

-hamis adatot szolgáltat;

-tekintetében a Tervp. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn

Kiíró a tervpályázat Részvételi Szakaszából kizárhatja a Jelentkezőt, ha a Jelentkezőnek nem kell nemzeti elbánást biztosítani.

5.)Kizárás a Tervpályázat pályázati szakasza során

-ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve;

-ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot;

-ha a formai követelményeket nem teljesíti a Pályázó pályaműve, és ez a pályamű elbírálását ellehetetleníti;

-ha a Pályázó pályaműve a tartalmi követelményeket nem teljesíti a Kiírás és Dokumentáció feltételei szerint;

-ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat;

-ha Pályázóval szemben a Tervp. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

Kiíró a Tervpályázat Pályázati Szakaszából kizárhatja a Pályázót, ha a Pályázónak nem kell nemzeti elbánást biztosítani.

A benyújtott nyilatkozatok hitelességét a tervpályázat során a Bírálóbizottság vizsgálhatja.

6.)Helyszíni szemle: A Kiíró helyszíni szemlét tart a Tervezési Szakasz megkezdését követően, a Dokumentációban és a honlapon megjelölt időpontban és feltételek szerint.

7.)Kérdések-válaszok: A Tervpályázat megjelenését követően a Jelentkezők a részvételi eljárással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, a tervezési szakaszba meghívott Pályázók a tervezési szakaszba történő meghívást követően a kiírással és a tervpályázati Dokumentációval kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, a titkosság feltételeinek betartásával, az arra megjelölt időpontig a tervpályázati honlapon fordulhatnak a Kiíróhoz. A határidőben feltett kérdéseket a Kiíró az erre megjelölt időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a Dokumentáció részét képezik. A kérdésekre adott válaszok tervezett határideje 2023. július 28. 16:00, a pályaművek benyújtásának határideje tervezetten 2023. október 2. 16:00. A kérdésekre adott válaszokat a pályázók az előbbiek alapján a pályamű benyújtásának határideje előtt 66 nappal megkapják.

8.)Kiíró felhívja a figyelmet az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (1) és (11) bekezdéseire, amelyek alapján a tervpályázati terv készítése is építészeti-műszaki dokumentációnak minősül, így az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet értelmében a tervpályázati terv készítése is szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött. Jelen Tervpályázat vonatkozásában ezen jogosultság az „É” vonatkozó szakmagyakorlási jogosultság megléte. Ezen szakembert a Tervpályázat során elkülönítetten benyújtandó nyilatkozatban, jogosultságának bemutatásával meg kell nevezni.

9.)A bírálóbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre csak az első helyen rangsorolt pályamű (az eljárásból ki nem zárt) Pályázóját kéri fel.

10.)A IV.1.2) rovatban a „Résztvevők száma” mező kitöltése technikai bejegyzés. Kiírónak sem a résztvevők számát, sem a minimális-maximális számot nem áll módjában meghatározni, ugyanis a Tervpályázat részvételi szakaszában keretszám nem kerül rögzítésre. Kiíró rögzíti ugyanakkor, hogy a Tervpályázat pályázati szakaszába legfeljebb 10 pályázó kerül felkérésre pályamunka benyújtására.

Karakterkorlátozás miatt a IV.1.9-ben

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/05/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen