Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Eo Wijers Prijsvraag 2022-2023 , Rotterdam/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035003
Tag der Veröffentlichung
11.10.2022
Aktualisiert am
14.03.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen, Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
31 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
11.01.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
27.01.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Studio Margot, Rotterdam

Gewinner

H+N+S Landschapsarchitecten, Amersfoort

Gewinner

Juurlink [+] Geluk, Rotterdam

Gewinner

De Urbanisten, Rotterdam

Gewinner

VOIDS strategy, urbanism & landscape, Rotterdam

Gewinner

Studio Hartzema, Rotterdam

Gewinner

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, Amsterdam

Gewinner

One Architecture, Amsterdam

Gewinner

UFO Urbanism, Rotterdam

Gewinner

Werkend Landschap, Zeeland

Gewinner

Ruimtevolk, Utrecht
Verfahrensart
Offener Ideenwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher Ideenwettbewerb in zwei Runden in vier Studienregionen. Ausgelobt von der Eo Wijers Stiftung mit einem Mandat von vier regionalen Koalitionen. Für die erste Runde können die Teilnehmer ihre Beiträge in Teams einreichen. Die Einsendungen werden von der Jury bewertet, die auf der Grundlage der Bewertungskriterien bis zu drei Teams für jede der Studienregionen zur Teilnahme an der zweiten Runde auswählt. Ausarbeitung mit Kostenübernahme für diese Teams.

Wenn eine oder mehrere Parteien einer Regionalkoalition die Ausarbeitungen (teilweise) fortsetzen wollen, wird sie sich nach Abschluss der Runde mit dem federführenden Einreicher der jeweiligen Teams über das weitere Vorgehen beraten. Wenn die regionalen Koalitionen die Nachfolge in Form eines Rahmenvertrages gestalten wollen, gilt das Verfahren der ersten Wettbewerbsrunde als Auswahlverfahren für diesen Rahmenvertrag für Nachfolgeaufträge für Raumordnungs- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit diesem Realisierungswettbewerb.

Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden in vier studieregio's. Uitgeschreven door de Eo Wijers Stichting met mandaat van vier regio-coalities. Men kan voor de eerste ronde in teamverband een inzending doen. De inzendingen worden beoordeeld door de jury, die voor elk van de studieregio’s maximaal drie teams selecteert voor deelname aan de tweede ronde op basis van de beoordelingscriteria. Uitwerking met tegemoetkoming in de kosten voor deze teams.

Wil één of een combinatie van de partijen in een regio-coalitie verder met (onderdelen van) de uitwerkingen, dan treedt zij na afloop in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van betreffende teams over de manier waarop. Indien de regio-coalities het vervolg wil vormgeven in de vorm van en raamcontract, dan geldt de procedure van de eerste ronde van de prijsvraag als selectieprocedure ten behoeve van dit raamwerkcontract voor vervolgopdrachten voor de met deze ontwerpprijsvraag samenhangende ruimtelijk ontwerp en ingenieursdiensten.
11/10/2022    S196

Nederland-Rotterdam: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2022/S 196-557213

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eo Wijers-stichting

Nationaal identificatienummer: 778785378

Postadres: Weena 505

Plaats: Rotterdam

NUTS-code: NL Nederland

Postcode: 3013AL

Land: Nederland

Contactpersoon: Rosa Stapel

E-mail: editie12@eowijers.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eowijers.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eowijers.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275197/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stichting
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ruimtelijk ontwerp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Eo Wijers Prijsvraag 2022-2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2)Beschrijving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden in vier studieregio's. Uitgeschreven door de Eo Wijers Stichting met mandaat van vier regio-coalities. Men kan voor de eerste ronde in teamverband een inzending doen. De inzendingen worden beoordeeld door de jury, die voor elk van de studieregio’s maximaal drie teams selecteert voor deelname aan de tweede ronde op basis van de beoordelingscriteria. Uitwerking met tegemoetkoming in de kosten voor deze teams.

Wil één of een combinatie van de partijen in een regio-coalitie verder met (onderdelen van) de uitwerkingen, dan treedt zij na afloop in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van betreffende teams over de manier waarop. Indien de regio-coalities het vervolg wil vormgeven in de vorm van en raamcontract, dan geldt de procedure van de eerste ronde van de prijsvraag als selectieprocedure ten behoeve van dit raamwerkcontract voor vervolgopdrachten voor de met deze ontwerpprijsvraag samenhangende ruimtelijk ontwerp en ingenieursdiensten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

Criterium: Beoordelingscriteria eerste ronde Eo Wijers Prijsvraag 2022-2023

Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:

 

Eerste ronde

Voor het doen van een inzending in de eerste ronde van de prijsvraag wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld.

Tweede ronde

De geselecteerde teams voor de twee ronde van de prijsvraag ontvangen na het doen van hun inzending in de tweede ronde, een tegemoetkoming in de kosten van € 15.000,- (excl. BTW) per team, mits een geldige inzending is gedaan. Deze tegemoetkomingen worden beschikbaar gesteld door de mede-initiatiefnemers. Informatie over declaratie wordt tijdig aan de hoofdverantwoordelijke inzender van elk van de teams verstrekt. Er is geen prijzengeld beschikbaar.

Vervolg (buiten organisatie van de Eo Wijers Stichting)

Wil één of een combinatie van de partijen in een regio-coalitie verder met (onderdelen van) de uitwerkingen, dan treedt zij na afloop in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van betreffende teams over de manier waarop. Indien de regio-coalities het vervolg wil vormgeven in de vorm van en raamcontract, dan geldt de procedure van de eerste ronde van de prijsvraag als selectieprocedure ten behoeve van dit raamwerkcontract voor vervolgopdrachten voor de met deze ontwerpprijsvraag samenhangende ruimtelijk ontwerp en ingenieursdiensten.

IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

 

Deelname aan de prijsvraag staat open voor multidisciplinaire teams.

Deze teams bestaan ten minste uit een ruimtelijk ontwerper, zoals een landschapsarchitect, architect of, stedenbouwkundige, dan wel een student op een van deze vakgebieden, die ontwerpkracht inbrengt in het team en zorgdraagt voor de ruimtelijke uitwerking. De teams moeten aangevuld worden met teamleden uit andere relevante disciplines en/of regionale belanghebbenden (zoals adviseurs of ondernemers) relevant voor de voorgestelde uitwerking van de opgave.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- In een team zijn tenminste opgenomen: een ontwerper, die staat ingeschreven in het Nederlands Architectenregister of een vergelijkbaar buitenlands register, of een student, die staat ingeschreven aan een in het kader van de Wet op de Architectentitel erkende opleiding;

- De hierboven bedoelde personen maken gedurende de gehele prijsvraag deel uit van het team en mogen slechts in één team deelnemen;

- Het team wijst een hoofdverantwoordelijke inzender aan. De hoofdverantwoordelijke inzender maakt gedurende de gehele prijsvraag deel uit van het team en is contactpersoon voor de uitschrijver;

- Teamleden, die een bureau, bedrijf of andere organisatie vertegenwoordigen, mogen individueel bij maximaal één team betrokken zijn;

- Een deelnemend team mag per studieregio slechts eenmaal een inzending doen;

- In de tweede ronde kunnen de deelnemers hun team aanpassen en/of uitbreiden met aanvullende expertise, mits aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. Het staat de jury vrij om aanbevelingen te doen voor versterking van het team in de tweede ronde.

- Het deelnemende team verplicht zich om, wanneer het wordt geselecteerd, met een vertegenwoordiging aan alle bijeenkomsten deel te nemen.

- In geval één of een combinatie van de partijen in de regio-coalitie enige vervolgopdracht wil verstrekken, dan treedt zij na afloop in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van het betreffende team, waarbij de overige teamleden betrokken kunnen worden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag

Postadres: Prins Clauslaan 60

Plaats: Den Haag

Postcode: 2529 AJ

Land: Nederland

E-mail: kabinetrc.rb.denhaag@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Paginas/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

 

20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van de prijsvraag

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen