Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen , Oirschot/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033375
Tag der Veröffentlichung
21.01.2022
Aktualisiert am
27.10.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
42 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
14.02.2022 10:00
Preisgerichtssitzung
06.10.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

De Urbanisten BV, Rotterdam
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Wettbewerb Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen betrifft den Standort De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. In den nächsten 10-15 Jahren wird dort Platz für 400 Wohnungen sein. Die Gemeinde Oirschot fordert Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und Architekten auf, eine städtebauliche Vision zu entwickeln, die die landschaftlichen Qualitäten stärkt und die Möglichkeiten des biobasierten und naturnahen Bauens optimal nutzt. Die Gemeinde sucht auch nach inspirierenden Entwürfen und Geschäftsmodellen für ein Teilgebiet, die zeigen, dass biobasiertes und naturnahes Bauen im Rahmen einer nachhaltigen Gebietsentwicklung machbar, bezahlbar und skalierbar ist.

De prijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen heeft betrekking op de locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. De gemeente Oirschot roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten op om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut. Ook is de gemeente voor een deelgebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en businesscases, die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is binnen een duurzame gebiedsontwikkeling.
21/01/2022    S15

Nederland-Oirschot: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2022/S 015-035692

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oirschot

Nationaal identificatienummer: 182158371

Postadres: Deken Frankenstraat 3

Plaats: Oirschot

NUTS-code: NL Nederland

Postcode: 5688 AK

Land: Nederland

Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)

E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl

Telefoon: +31 205304000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-biobased-oirschot/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f086a3b1411501f2ff775faba7022b4d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71410000 Stedenbouw
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71210000 Architectonische adviezen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

De prijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen heeft betrekking op de locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. De gemeente Oirschot roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten op om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut. Ook is de gemeente voor een deelgebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en businesscases, die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is binnen een duurzame gebiedsontwikkeling.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

 

- Criterium: Portfolio met motivatie

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

 

Deelname aan deze prijsvraag staat open voor teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 5
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

Criterium: Beoordelingscriteria tweede ronde van de prijsvraag

Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 25/02/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:

 

De eerste ronde van de prijsvraag heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin aan de deelnemers wordt gevraagd om een globale stedenbouwkundige en landschappelijke visie in te zenden. Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000 excl. btw. Een onafhankelijke vakjury selecteert maximaal drie inzendingen.

In de tweede ronde van de prijsvraag wordt aan de drie deelnemende teams gevraagd om hun visie uit de eerste ronde aan te scherpen en uit te werken in een schetsontwerp voor een deelgebied en gebouw, met businesscase. Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000 excl. btw. De jury wijst één winnaar aan.

IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant

Postadres: Leeghwaterlaan 8

Plaats: 's-Hertogenbosch

Postcode: 5223 BA

Land: Nederland

E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen