Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny , Katowice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036085
Tag der Veröffentlichung
14.04.2023
Aktualisiert am
16.11.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
12.05.2023 23:30
Preisgerichtssitzung
02.11.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

AMC – Andrzej M. Chołdzyński, Lublin
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
"Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gaming-technologiczny" (Bezirk der neuen Technologien - Kattowitzer Zentrum für Gaming-Technologie) ist die Revitalisierung der Flächen des ehemaligen Kohlebergwerks "Wieczorek" rund um die Schächte "Pułaski" und "Poniatowski", indem ein funktional angepasster Raum geschaffen wird, der den räumlichen Bedürfnissen der breit verstandenen Gaming-Industrie entspricht. Das Projekt sieht vor, den bestehenden Bergbaufolgelandschaften, zu denen auch historische Gebäude mit wertvollen architektonischen Qualitäten gehören, neue Funktionen zu geben und ein neues, zeitgenössisches Architekturvolumen zu schaffen. Auf dem Gelände des Katowice Gaming and Technology HUB soll Raum für Büros (zur Miete, als Co-Working-Space und für Beschleunigungsaktivitäten, d. h. zur Unterstützung angehender kreativer Unternehmer), Labore, Aufnahmestudios, Produktionsstudios für E-Sport, Film-/TV-Studios, ein Bildungszentrum, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume, einen Kindergarten, ein Hotel sowie begleitende Dienstleistungen - Gastronomie, Sport und Freizeit - geschaffen werden.

„Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny” jest rewitalizacja terenów po Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” wokół szybów „Pułaski” i „Poniatowski”, poprzez stworzenie przestrzeni przystosowanej funkcjonalnie oraz spełniającej potrzeby przestrzenne szerokorozumianej branży gamingowej. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest nadanie nowych funkcji istniejącym obiektom pokopalnianym, w tym budynkom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, a także realizacja nowej, kubatury o charakterze architektury współczesnej. W obrębie terenu Katowickiego HUB-u gamingowo-technologicznego zaplanowano utworzenie powierzchni z przeznaczeniem na biura (na wynajem, powierzchnia co-workingowa oraz nadziałania akceleracyjne, tj. udzielanie wsparcia biznesowego początkującym, kreatywnym przedsiębiorcom), laboratoria, studia nagrań, studia produkcyjne dla e-sportu, studia filmowe/studia telewizyjne, centrum edukacyjne, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, przedszkole, hotel, wraz z usługami towarzyszącymi –gastronomia, sport i rekreacja.
14/04/2023    S74

Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego

2023/S 074-223167

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240612757

Adres pocztowy: ul. Porcelanowa 21

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-246

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Monika Januszewska

E-mail: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

Tel.: +48 323500075

Adresy internetowe:

Główny adres: https://katowickieinwestycje.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji pn. „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”, obejmującego obiekt z halami produkcyjnymi

Numer referencyjny: KISA/DZP/K/19/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1) Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego – koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej.

2) Zakres rozwiązania powinien obejmować koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, w której zostaną uwzględnione indywidualne potrzeby Etapu II inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii – Katowicki HUB gamingowo-technologiczny ”, będącego przedmiotem zadania konkursowego.

3) OPIS IDEOWY

Na potrzeby inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny” w Katowicach planuje się wykorzystać teren wraz z istniejącą zabudową poprzemysłową, do której należą obiekty z lat 60-tych i 70/80-tych XX w. o niskich walorach estetycznych oraz kompleks historycznych budynków szybu „Pułaski (dawniej „Carmer”) byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” (dawniej „Giesche”) powstałych w latach 1903-1910.

Celem inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny” jest rewitalizacja terenów po Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” wokół szybów „Pułaski” i „Poniatowski”, poprzez stworzenie przestrzeni przystosowanej funkcjonalnie oraz spełniającej potrzeby przestrzenne szeroko rozumianej branży gamingowej. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest nadanie nowych funkcji istniejącym obiektom pokopalnianym, w tym budynkom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, a także realizacja nowej, kubatury o charakterze architektury współczesnej. W obrębie terenu Katowickiego HUB-u gamingowo-technologicznego zaplanowano utworzenie powierzchni z przeznaczeniem na biura (na wynajem, powierzchnia co-workingowa oraz na działania akceleracyjne, tj. udzielanie wsparcia biznesowego początkującym, kreatywnym przedsiębiorcom), laboratoria, studia nagrań, studia produkcyjne dla e-sportu, studia filmowe/studia telewizyjne, centrum edukacyjne, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, przedszkole, hotel, wraz z usługami towarzyszącymi – gastronomia, sport i rekreacja.

Dla etapu I obejmującego rewitalizację i adaptację pod nowe funkcje istniejącej zabudowy prowadzone są aktualnie prace projektowe. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie, której praca zwyciężyła w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla I etapu inwestycji pn. „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny”.

Zakres Konkursu dotyczy obszaru II etapu inwestycji, obejmującego budowę nowej zabudowy hal produkcyjnych (studia telewizyjne i nagrań) na obszarze położonym na południowy-wschód od zabytkowego budynku nadszybia. Głównym zadaniem projektowym jest stworzenie obiektu, który stanowić będzie dopełnienie, z zachowaniem spójności formalno-estetycznej, istniejącej zabytkowej tkanki poprzemysłowej. Projektowany budynek winien wpisywać się swą skalą w kontekst miejsca, jednocześnie stanowiąc architektonicznie nową jakość. W tym celu należy wykorzystać współczesne, innowacyjne rozwiązania projektowe oraz materiały, charakterystyczne także dla zrównoważonego budownictwa.

Obszar opracowania „Katowickiego HUB gamingowo-technologicznego” musi być dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami - Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 ustawy) wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Zagosp. terenu oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, a także wszelkie uzbrojenie i instalacje powinny być zgodne z założeniami Konkursu określonymi w Specyfikacji Technicznej.

Więcej informacji w sekcji VI.3 (informacje dodatkowe).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania, nie podlega wykluczeniu na podstawie :

a) art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4 oraz art. 109 ust.1 pkt 6 Ustawy.

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

c) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

UWAGA: Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

2. Spełnia określony przez Zamawiającego warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz prawo do ich wykonywania (tj. będącą członkiem Okręgowej Izby Architektów RP lub posiadającą kwalifikacje równoważne zdobyte w innych krajach), która jest projektantem co najmniej projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenie na budowę dla co najmniej jednego budynku kubaturowego realizującego min. jedną z wymienionych funkcji: biurowe /usługowe /kongresowe /wystawiennicze /gamingowe /studia telewizyjne /studia nagrań, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3.500 m2 oraz będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

Na spełnienie powyższego warunku Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Zamawiającego warunku udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

UWAGA

Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U.2023.334 z późn. zm.).

3. Spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie i ukończył, co najmniej jedną usługę projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obiektu kubaturowego, na podstawie której zrealizowano lub realizowane są prace budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł brutto.

Na spełnienie powyższego warunku Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Zamawiającego warunku udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Rozdział II pkt 7.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

W Kon. mogą brać udz.pod. speł. wym. o których mowa w art. 330 ustawy Pzp dotyczące: a)niep. wykl. z udziału w Konk.b)speł. war.udział w Konk., tj. posiad.niezb. wiedzę i doś., dysponują pot.tech.oraz osobami zdolnymi do wyk.pracy konk. w szcz. osobą posiadająca upraw. bud. w spec. arch.do proj.bez ogr. oraz zapewnią należ.wyk.zam.pub.na usługi, plan.do udzielenia po zamknięciu konk.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów oceny:

Kryterium 1. Jakość rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, o łącznej wadze = 60%, w tym:

K1.1. - relacja do kontekstu przestrzennego (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

K1.2. - jakość rozwiązań funkcjonalnych (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

K1.3. - jakość przyjętych rozwiązań materiałowych (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

K1.4. - nowatorstwo, oryginalność i estetyka przyjętych rozwiązań (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

Kryterium 2. Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań, o łącznej wadze = 20%, w tym:

K2.1. - walory eksploatacyjne (waga 50% z ww. czyli 10% z całości);

K2.2. - ekonomika rozwiązań (waga 50% z ww. czyli 10% z całości);

Kryterium 3. Jakość i stopień uwzględnienia rozwiązań proekologicznych (ujętych w kosztorysie o łącznej wadze = 20%, w tym:

K3.1. - jakość rozwiązań proekologicznych (waga 50% z ww. czyli 10% z całości);

K3.2. - stopień uwzględnienia rozwiązań proekologicznych (waga 50% z ww. czyli 10% z całości).

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2023
Czas lokalny: 23:30
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1) Sąd Konkursowy ustala ranking Prac konkursowych.

2) Sąd Konkursowy podejmuje decyzje o rodzaju nagród i ewentualnych wyróżnień w oparciu o kryteria oceny Prac konkursowych, określone w Regulaminie konkursu. Sąd Konkursowy w imieniu Zamawiającego przyzna nagrody.

3) Sąd Konkursowy uprawniony jest do nieprzyznania I Nagrody lub pozostałych Nagród, w tym wyróżnień, jeżeli w wyniku oceny Prac konkursowych otrzymały one niską ocenę - wówczas Sąd zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.

4) Suma nagród pieniężnych i wyróżnień w konkursie wynosi: 200.000 zł brutto, w tym:

I Nagroda –kwota pieniężna w wysokości 100.000 zł brutto oraz nagroda rzeczowa w postaci zaproszenia Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki, w celu wyk. usługi na podst. Pracy konkurs.,

II Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 75.000,00 zł brutto, Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień – łączna pula w wysokości 25.000,00 zł brutto.

5) Zamawiający gwarantuje wypłatę nagród przyznanych przez Sąd Konkursowy zgodnie z Regulaminem konkursu.

6) Sąd Konkursowy wybierze, jako najlepszą, Pracę konk. która w ocenie członków Sądu Konkursowego najlepiej spełnia kryteria oceny Prac konkursowych, określone w Regulaminie konkursu i przyzna I Nagrodę Uczestnikowi konkursu, który przed. przedstawił tę Pracę konk. Kolejne nagrody zostaną przyznane Uczestnikom konkursu, po uszeregowaniu Prac konk. Pozostałe informacje w Regulaminie Konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Zamawiający przewiduje wypłacenie nagród pieniężnych oraz wydanie nagród rzeczowych w terminie do 45 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu, lecz nie wcześniej niż 15 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Ciąg dalszy sekcji II.2.4

4) TEREN OPRACOWANIA KONKURSOWEGO I TEREN INWESTYCJI

Obszar przyszłej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Janów Nikiszowiec, obejmuje teren dawnej kopalni KWK „Wieczorek” przy szybie Pułaski, przy ul. Szopienickiej, położony na południowy-wschód od istniejącej zabudowy zabytkowej.

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - objęty jest uchwałą Nr XXXVII/721/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach.

Na potrzeby adaptacji istniejących obiektów budowlanych zostało wykonane opracowanie pn.: „Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny - Koncepcja zagospodarowania terenu”, sporządzone w 2020 r. przez BetiS Studio Architektury Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, które zostało przedstawione jako Załącznik nr [4] do Regulaminu konkursu oraz opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego poszczególnych obiektów budowlanych wchodzących w zakres I etapu inwestycji pn. „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” sporządzonej przez AKINT w 2022 r.

Koncepcję, będącą przedmiotem konkursu należy sporządzić w oparciu o ww. opracowanie - „Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny - Koncepcja zagospodarowania terenu”, z uwzględnieniem zmian opisanych w pkt IV.2.A. Specyfikacji technicznej.

Uwaga: W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Specyfikacją Techniczną (zał. nr [1]) a opracowaniem „Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny - Koncepcja zagospodarowania terenu” (zał. nr [4]) wiążące są zapisy specyfikacji technicznej (zał. nr [1]) oraz Istotne Postanowienia Umowy z załącznikami (Załącznik nr [16] do Regulaminu.

5)Szczegółowy opis zadania konkursowego oraz założenia i wytyczne do opracowania koncepcji konkursowej (w tym program inwestycji) zostały przedstawione w Materiałach do konkursu (Rozdział IV), w szczególności w Specyfikacji Technicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pk/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 515 ust. 1a ustawy Pzp, a w pozostałych przypadkach w terminie 15 dni.3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o konkursie, a także wobec postanowień Regulaminu Konkursu , wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ;b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pk/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen