Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

„Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Tech.” obej. adapt. i rewitalizację istniej. budynków. po kopalni KWK Wieczorek , Katowice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032475
Tag der Veröffentlichung
07.09.2021
Aktualisiert am
08.02.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
24.09.2021
Preisgerichtssitzung
27.01.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

AMC-Andrzej M. Chołdzyński Sp. zo.o. s.k., Lublin
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Im Rahmen der Investition Stadtteil Neue Technologien - Spiel- und Technologiezentrum Kattowitz in Kattowitz soll das Gebiet mit den bestehenden postindustriellen Gebäuden genutzt werden, darunter Gebäude aus den 60er und 70er/80er Jahren des 20. Jahrhunderts von geringem ästhetischem Wert und ein Komplex historischer Gebäude des Pułaski-Schachts (früher Carmer) der ehemaligen Zeche Wieczorek. (ehemals Giesche), die zwischen 1903 und 1910 geschaffen wurde.

Das Ziel der Investition New Technologies District - Katowice Gaming and Technology Hub ist es, die Bewirtschaftung des ehemaligen Zechengeländes Wieczorek um die Schächte Pułaski und Poniatowski zu ändern, indem ein Raum geschaffen wird, der an die funktionalen und räumlichen Bedürfnisse der Spielindustrie angepasst ist. Im Rahmen des Projekts ist geplant, die bestehenden Bergbaufolgeeinrichtungen, darunter historische Gebäude mit wertvollen architektonischen Qualitäten, mit neuen Funktionen auszustatten und ein neues, modernes Volumen zu errichten. Auf dem Gelände des Katowice Gaming and Technology HUB ist die Schaffung von Büroräumen (zur Miete, als Co-Working Space und für Beschleunigungsaktivitäten, d.h. zur Unterstützung von Start-ups und kreativen Unternehmern), Labors, Aufnahmestudios, eines Bildungszentrums, von Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen, eines Kindergartens, eines Hotels, eines Datenzentrums sowie von begleitenden Dienstleistungen - Gastronomie, Sport und Erholung - geplant.

Der Umfang des Wettbewerbs bezieht sich auf den Bereich der ersten Phase der Investition, der das Grundstück auf der westlichen Seite der Szopienicka-Straße und die bestehenden historischen Gebäude auf der östlichen Seite umfasst (über 19.000 m²).

Stufe I sollte es ermöglichen, ein Gebiet zu erhalten, das die Möglichkeit einer umfassenden Inkubationstätigkeit (Unterstützung der Gründung und Entwicklung von Unternehmen, u. a. in Form von Büroräumen, technischen Labors und Unterstützungsdiensten für Unternehmen) und einer Bildungstätigkeit bietet.

Das Gelände sowie die Einrichtungen des Katowice Gaming and Technology HUB selbst müssen vollständig für Menschen mit Behinderungen geeignet sein - Die Anforderungen an die Gestaltung für alle Nutzer (gemäß Artikel 29 Absatz 5 und 6 des Gesetzes) ergeben sich aus dem folgenden Rechtsakt der Europäischen Union: UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen - Der Wortlaut des Übereinkommens wurde im Gesetzblatt vom 25. Oktober 2012, Nr. 1169, veröffentlicht. Die Gestaltung erfolgt im Einklang mit dem oben genannten Rechtsakt der Europäischen Union.

Die Erschließung und Gestaltung des öffentlichen Raums sowie alle Versorgungseinrichtungen und Installationen sollten mit den in der Technischen Spezifikation genannten Wettbewerbsvoraussetzungen übereinstimmen.

Zadanie konkursowe
Na potrzeby inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” w Katowicach planuje się wykorzystać teren wraz z istniejącą zabudową poprzemysłową, do której należą obiekty z lat 60-tych i 70/80-tych XX w. o niskich walorach estetycznych oraz kompleks historycznych budynków Szybu „Pułaski (dawniej „Carmer”) byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” (dawniej „Giesche”) powstałych w latach 1903-1910.

Celem inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” jest zmiana zagospodarowania terenów po Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” wokół szybów „Pułaski” i „Poniatowski”, poprzez stworzenie przestrzeni przystosowanej funkcjonalnie oraz spełniającej potrzeby przestrzenne szeroko rozumianej branży gamingowej. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest nadanie nowych funkcji istniejącym obiektom pokopalnianym, w tym budynkom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, a także realizacja nowej, nowoczesnej kubatury. W obrębie terenu Katowickiego HUB-u Gamingowo-Technologicznego zaplanowano utworzenie powierzchni z przeznaczeniem na biura (na wynajem, powierzchnia co-workingowa oraz na działania akceleracyjne tj. udzielanie wsparcia biznesowego początkującym, kreatywnym przedsiębiorcom), laboratoria, studia nagrań, centrum edukacyjne, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, przedszkole, hotel, Data Center wraz z usługami towarzyszącymi – gastronomia, sport i rekreacja.

Zakres konkursu dotyczy obszaru I etapu inwestycji, obejmującego teren po zachodniej stronie ul. Szopienickiej oraz istniejącą zabudowę zabytkową po stronie wschodniej (ponad 19 tys. m²).

Etap I winien pozwolić uzyskać powierzchnię dającą możliwość kompleksowej działalności inkubacyjnej (wspierającej powstawanie i rozwój przedsiębiorstw poprzez udzielane wsparcie m.in. w formie powierzchni biurowej, laboratoriów technicznych oraz usług wsparcia biznesu) i edukacyjnej.

Teren, jak i same obiekty „Katowickiego HUB Gamingowo-Technologicznego” muszą być w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami - Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Zagospodarowanie terenu oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, a także wszelkie uzbrojenie i instalacje powinny być zgodne z założeniami konkursu określonymi w Specyfikacji Technicznej.
07/09/2021    S173

Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego

2021/S 173-452277

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Katowice

Adres pocztowy: ul. Młyńska 4

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-098

Państwo: Polska

E-mail: bzp@katowice.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.katowice.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://umkatowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://umkatowice.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architek.-urban. dla I et. inw. pn.: „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Tech.” obej. adapt. i rewitalizację istniej. budynków. po kopalni KWK Wieczorek"

Numer referencyjny: BZP.271.7.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiot Konkursu, zadanie konkursowe oraz generalne założenia i wytyczne do opracowania koncepcji konkursowej

1.1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego – koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres rozwiązania powinien obejmować koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, w której zostaną uwzględnione indywidualne potrzeby Etapu I inwestycji pn.: „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny ”, będącego przedmiotem zadania konkursowego.

1.3. OPIS IDEOWY

Na potrzeby inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” w Katowicach planuje się wykorzystać teren wraz z istniejącą zabudową poprzemysłową, do której należą obiekty z lat 60-tych i 70/80-tych XX w. o niskich walorach estetycznych oraz kompleks historycznych budynków Szybu „Pułaski (dawniej „Carmer”) byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” (dawniej „Giesche”) powstałych w latach 1903-1910.

Celem inwestycji pn.: „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” jest zmiana zagospodarowania terenów po Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” wokół szybów „Pułaski” i „Poniatowski”, poprzez stworzenie przestrzeni przystosowanej funkcjonalnie oraz spełniającej potrzeby przestrzenne szeroko rozumianej branży gamingowej. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest nadanie nowych funkcji istniejącym obiektom pokopalnianym, w tym budynkom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, a także realizacja nowej, nowoczesnej kubatury. W obrębie terenu Katowickiego HUB-u Gamingowo-Technologicznego zaplanowano utworzenie powierzchni z przeznaczeniem na biura (na wynajem, powierzchnia co-workingowa oraz na działania akceleracyjne tj. udzielanie wsparcia biznesowego początkującym, kreatywnym przedsiębiorcom), laboratoria, studia nagrań, centrum edukacyjne, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, przedszkole, hotel, Data Center wraz z usługami towarzyszącymi – gastronomia, sport i rekreacja.

Zakres konkursu dotyczy obszaru I etapu inwestycji, obejmującego teren po zachodniej stronie ul. Szopienickiej oraz istniejącą zabudowę zabytkową po stronie wschodniej (ponad 19 tys. m²).

Etap I winien pozwolić uzyskać powierzchnię dającą możliwość kompleksowej działalności inkubacyjnej (wspierającej powstawanie i rozwój przedsiębiorstw poprzez udzielane wsparcie m.in. w formie powierzchni biurowej, laboratoriów technicznych oraz usług wsparcia biznesu) i edukacyjnej.

Teren, jak i same obiekty „Katowickiego HUB Gamingowo-Technologicznego” muszą być w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami - Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Zagospodarowanie terenu oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, a także wszelkie uzbrojenie i instalacje powinny być zgodne z założeniami konkursu określonymi w Specyfikacji Technicznej.

1.4. TEREN OPRACOWANIA KONKURSOWEGO I TEREN INWESTYCJI

Obszar przyszłej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Janów Nikiszowiec, na terenie obejmującym teren dawnej kopalni KWK „Wieczorek” przy ul. Szopienickiej oraz odcinek ul. Szopienickiej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - objęty jest uchwałą Nr XXXVII/721/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach.

Więcej informacji w sekcji VI.3 (informacje dodatkowe)

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Warunki udziału w konkursie

1.1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany:

-posiadać prawa autorskie do oryginalnej pracy konkursowej, którą zgłasza do konkursu;

-spełniać obiektywne wymagania określone w Ogłosz. o konkursie i Regulaminie w zakresie podstaw wykluczenia i speł. warunków udziału w konkursie.

1.2. Uczest. konkursu może być osoba fiz., osoba praw. lub jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź os. fizyczne, os. prawne lub jedn. org. nieposiadające osobowości prawnej występujące wspólnie i zwane Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie.

1.3. W konkursie mogą brać udział podmioty spełniające wymogi, o których mowa w art. 330 ustawy Pzp dotyczące:

a) niepodlegania wykluczeniu z udz. w konkursie,

b) spełniania war. udziału w konkursie tj.: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej w szczególności osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, oraz zapewnią należyte wykonanie zamówienia publicznego na usługi, planowanego do udzielenia po zamknięciu konkursu.

W celu wykazania speł. warunków Uczestnik konkursu może polegać na zasobach innych podmiotów.

1.4. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 -10 Ustawy.

UWAGA

Ww. wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

b) spełnia określony przez Organizatora war. udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu:

-co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz prawo do ich wykonywania (tj. będąca członkiem Okręgowej Izby Architektów RP lub posiadająca kwalifikacje równoważne zdobyte w innych krajach), która jest projektantem co najmniej projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenie na budowę dla co najmniej jednego budynku kubaturowego realizującego min. jedną z wymienionych funkcji: biurowe/usługowe/kongresowe/wystawiennicze/gamingowe, o pow. całkowitej nie mniejszej niż 5.500 m2 oraz będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej. Na speł. war., Organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dop. do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

UWAGA

Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzgl. post. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

c) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dot. zdoln. technicznej i zawodowej w zakr. doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

- w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dop., a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie i ukończył, co najmniej jedną usługę projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obiektu kubaturowego, na podst. zrealizowano lub realizowane są prace budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł brutto. Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

W kon. mogą brać udz. pod. speł. wym., o których mowa w art. 330 ustawy Pzp dotyczące: a) niep. wykl. z udziału w konk.,b) speł. war. udział. w konk. tj.: posiad. niezb. wiedzę i doś., dysponują pot. tech. oraz osobami zdolnymi do wyk. pracy konk. w szcz. osobą posiadającą uprawn. w specjal. archit. do projekt. bez ogr., oraz zapewnią należyte wyk. zam. publ. na usługi, plan do udz. po zam. konk.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów oceny:

Kryterium 1. Jakość rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, o łącznej wadze = 60%, w tym:

K1.1. - relacja do kontekstu przestrzennego (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

K1.2. - jakość rozwiązań funkcjonalnych (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

K1.3. - jakość przyjętych rozwiązań materiałowych (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

K1.4. - nowatorstwo, oryginalność i estetyka przyjętych rozwiązań (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

Kryterium 2. Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań, o łącznej wadze = 20%, w tym:

K2.1. - walory eksploatacyjne (waga 50% z ww. czyli 10% z całości);

K2.2. - ekonomika rozwiązań (waga 50% z ww. czyli 10% z całości);

Kryterium 3. Jakość i stopień uwzględnienia rozwiązań proekologicznych (ujętych w kosztorysie o łącznej wadze = 20%, w tym:

K3.1. - jakość rozwiązań proekologicznych (waga 50% z ww. czyli 10% z całości);

K3.2. - stopień uwzględnienia rozwiązań proekologicznych (waga 50% z ww. czyli 10% z całości).

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 15:30
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Sąd Konkursowy ustala ranking prac konkursowych.

2. Sąd Konkursowy podejmuje decyzje o rodzaju nagród i ewentualnych wyróżnień w oparciu o kryteria oceny prac konkursowych, określone w Regulaminie konkursu. Sąd konkursowy w imieniu Zamawiającego przyzna nagrody.

3. Sąd konkursowy uprawniony jest do nie przyznania odpowiednio II nagrody lub III nagrody, albo wyróżnień, jeżeli w wyniku oceny prac konkursowych otrzymały one niską ilość punktów wg kryteriów określonych w pkt 18 Regulaminu - wówczas Sąd zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.

4. Suma nagród pieniężnych i wyróżnień w konkursie wynosi: 200.000 zł brutto, w tym: I Nagroda – 100.000,00 zł brutto, II Nagroda – 50.000,00 zł brutto i III Nagroda – 30.000,00 zł brutto oraz Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień – łączna pula w wysokości 20.000,00 zł brutto oraz zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

5. Zamawiający gwarantuje wypłatę nagród zgodnie z Regulaminem konkursu.

6. Sąd Konkursowy wybierze jako najlepszą pracę konk., która w ocenie członków Sądu Konkursowego najlepiej spełnia kryteria oceny prac konkursowych, określone w Regulaminie konkursu i przyzna I Nagrodę Uczest. konk., który przedstawił tę pracę konkursową. Kolejne nagrody zostaną przyznane Uczestnikom konk., po uszeregowaniu prac konk.w wyniku oceny przez Sąd Konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Zamawiający przewiduje wypłacenie nagród pieniężnych oraz wydanie nagród rzeczowych w terminie do 45 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu, lecz nie wcześniej niż 15 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników Konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Ciąg dalszy sekcji II.2.4

Na potrzeby adaptacji istniejących obiektów budowlanych zostało wykonane następujące opracowanie pn.: „Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny - Koncepcja zagospodarowania terenu”, sporządzone w 2020 r. przez BetiS Studio Architektury Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, które zostało przedstawione jako Załącznik nr [3] do Regulaminu konkursu.

Koncepcję, będącą przedmiotem konkursu należy sporządzić w oparciu o ww. opracowanie, z uwzględnieniem zmian opisanych w pkt IV.2.A. Specyfikacji technicznej. Funkcje poszczególnych budynków określone w ww. dokumencie powinny zostać zachowane.

Szczegółowy opis zadania konkursowego oraz założenia i wytyczne do opracowania koncepcji konkursowej (w tym program inwestycji) zostały przedstawione w Materiałach do konkursu, w szczególności w Specyfikacji Technicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy

Miejscowość: nie dotyczy

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen