Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nowego Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta , Wrocław/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032254
Tag der Veröffentlichung
28.07.2021
Aktualisiert am
22.01.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
47 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
23.08.2021
Preisgerichtssitzung
21.01.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Projekt Praga Sp. z o.o.
Piotr Banak

2. Preis

Lahdelma & Mahlamäki
KXM

3. Preis

WXCA

Auszeichnung

Marta Dąbrowska
Dagmara Żarnowiec

Auszeichnung

nsMoonStudio
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
1.1 Gegenstand des zweistufigen Wettbewerbs ist das architektonische Konzept des neuen Lehr- und Verwaltungsgebäudes D1 auf dem Campus der Eugeniusz Geppert Akademie der Schönen Künste in Wrocław, Romuald Traugutta Straße. Der Wettbewerb der Stufe I umfasst den Untersuchungsrahmen, dessen Ziel es ist, die Entwicklungsrichtungen der Ostfassade des Campus der Akademie der Schönen Künste in der Romualda-Traugutta-Straße und das Potenzial der künftig realisierbaren Gebäude zu bestimmen. Der Realisierungsbereich - Phase II - umfasst die Konzeption des mit dem Symbol D1 gekennzeichneten Lehr- und Verwaltungsgebäudes unter Berücksichtigung der in den Studien der Phase I des Wettbewerbs vorgestellten Anordnung der gegenseitigen räumlichen Beziehungen.

1.2 Der Umfang der Studie (Stufe I des Wettbewerbs) umfasst die Grundstücke Nr. 27/24, 27/25, 97; AR-5; Südviertel in Wrocław, die das Konzept der Umgestaltung des Campus der Akademie der Bildenden Künste in der Romuald-Traugutta-Straße - insbesondere durch die Gestaltung der Campusfront von der Ostseite, die aus drei Objekten mit ähnlichem Rauminhalt gebildet wird, die mit den Symbolen D1, D2, D3 gekennzeichnet sind - umfassen, die in der Anlage Nr. 16 zur Geschäftsordnung näher beschrieben sind. Zu den geplanten Einrichtungen an der Ostfront gehören:

a. ein Lehr- und Verwaltungsgebäude D1, das das Realisierungsziel des Wettbewerbs in Phase II ist. Das Gebäude soll im mittleren Teil der Ostfassade anstelle des bestehenden zweistöckigen Gebäudes D, das abgerissen werden soll, auf den Parzellen 27/24, 97; AR-5; Südviertel errichtet werden. Das Gebäude wird in erster Linie didaktischen und administrativen Zwecken dienen. Eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Studie ist die Bestimmung des Charakters der Fassade des aus drei Gebäuden bestehenden Komplexes, einschließlich des D1-Gebäudes, unter Berücksichtigung der Bedingungen, die sich aus seiner Lage ergeben - insbesondere im Zusammenhang mit dem Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung; der Anforderungen, die sich aus seiner Nachbarschaft ergeben (das Gebäude in der Romualda-Traugutta-Straße 35 mit seiner geplanten Erweiterung) und der architektonischen Kohärenz mit der westlichen Fassade des Campus der Akademie der Schönen Künste - dem Gebäude des Zentrums für angewandte Kunst, das von arch. Tomasz Głowacki, der Gewinner des vorherigen Wettbewerbs für den ASP-Campus. Übergeordnetes Ziel des Auftraggebers ist es, eine Anlage zu erhalten, deren Form und funktionale Ausgestaltung während des Betriebs einen möglichst sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen ermöglicht - als Antwort auf die Herausforderungen, die sich aus der Klimakrise ergeben.

b. Gebäude D2, gelegen an der Romuald-Traugutta-Straße, auf Parzelle 97, AR-5, Bezirk Południe. Das Gebäude soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein - es wird eine zentrale Funktion erfüllen, indem es ein Schaufenster für die Akademie und ein Ort des Dialogs und der Begegnung mit der Kunst sowohl für junge Künstler als auch für die Bürger von Wrocław sein wird. Das Gebäude wird der Öffentlichkeit den Zugang zur Sammlung der Akademie der Schönen Künste ermöglichen, die mehr als 70 Jahre an Arbeiten von Studenten und Mitarbeitern der Akademie umfasst. Das D2-Gebäude sollte u. a. Folgendes umfassen:
▪ ein Café mit ca. 60 Sitzplätzen, das direkt von der Romuald-Traugutta-Straße aus zugänglich ist, mit Catering-Einrichtungen für Veranstaltungen in den Konferenzräumen von Gebäude D2;
▪ einen Ausstellungsraum mit einer Dauerausstellung der Sammlung der Akademie der Schönen Künste mit einer Fläche von ca. 1.000 m2;
▪ eine Ausstellungsfläche von ca. 350 m2, mit der Möglichkeit, Workshops für die Bewohner abzuhalten. Es wird empfohlen, den Ausstellungsraum gut mit dem Innenhof des ASP-Campus zu verbinden;
▪ einen multifunktionalen Raum, der die Durchführung von Ausstellungen oder Konferenzen mit einer Fläche von ca. 300m2 ermöglicht, mit Zugang zu gastronomischen Einrichtungen;
▪ ein technologischer Kanal, der sich im Untergeschoss des Gebäudes D2 befindet und die Verlegung des technischen Infrastrukturnetzes zwischen den Parzellen 27/19 und 97; AR-5; Südviertel ermöglicht,

Im Rahmen der Studie ist es erforderlich, ein optimales Programm und eine optimale Methode für die Gestaltung des Gebäudes D2 sowie für die Form seiner Verbindung mit dem Lehr- und Verwaltungsgebäude D1 vorzuschlagen.

Zadanie konkursowe
1.1. Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego , oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

1.2. Zakres Opracowania studialnego (Etap I Konkursu) zawiera się na działkach nr 27/24, 27/25, 97; AR-5; obręb Południe we Wrocławiu, obejmując koncepcję przekształceń kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta - w szczególności poprzez ukształtowanie pierzei kampusu od strony wschodniej, którą stanowić będą trzy podobnej kubatury obiekty oznaczone symbolami D1, D2, D3 - opisane szerzej w Załączniku nr 16 do Regulaminu. W ramach planowanych obiektów w pierzei wschodniej przewiduje się:

a. budynek dydaktyczno-administracyjnego D1, będący celem realizacyjnym Konkursu w II Etapie. Przewiduje się, iż budynek zlokalizowany zostanie w centralnej części pierzei wschodniej, w miejscu istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku D, przeznaczonego do rozbiórki – na działkach 27/24, 97; AR-5; obręb Południe. Budynek pełnić będzie przede wszystkim funkcję dydaktyczno-administracyjną. Istotnym zadaniem w ramach Opracowania studialnego jest określenie charakteru elewacji zespołu trzech budynków, w tym budynku D1, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z jego położenia - w szczególności w kontekście ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; wymogów wynikających z jego sąsiedztwa (budynek przy ul. Romualda Traugutta 35 wraz z planowaną rozbudową) oraz architektonicznej spójności z zachodnią pierzeją campusu ASP – budynkiem Centrum Sztuk Użytkowych, zaprojektowanym przez arch. Tomasza Głowackiego, laureata poprzedniego Konkursu na kampus ASP. Nadrzędnym celem Zamawiającego jest uzyskanie obiektu, który w trakcie eksploatacji swą formą oraz układem funkcjonalnym w sposób możliwie najoszczędniejszy gospodarować będzie zasobami naturalnymi – odpowiadając na wyzwania wynikłe z kryzysu klimatycznego.

b. budynek D2, zlokalizowany w pierzei ul. Romualda Traugutta, na działce 97; AR-5; obręb Południe. Budynek planuje się jako ogólnodostępny - pełnić będzie funkcję centrotwórczą, stanowiąc wizytówkę Akademii oraz miejsce dialogu i spotkań ze sztuką zarówno dla młodych twórców, jak i mieszkańców Wrocławia. Budynek pozwoli na udostępnienie publiczności zbiorów Akademii Sztuk Pięknych, obejmujących dorobek przeszło 70 lat twórczości studentów i pracowników Akademii. W ramach budynku D2 należy ująć miedzy innymi:
▪ kawiarnię na około 60 miejsc, dostępną bezpośrednio z ul. Romualda Traugutta, z zapleczem gastronomicznym, umożliwiającym obsługę wydarzeń w pomieszczeniach konferencyjnych budynku D2;
▪ przestrzeń wystawową z wystawą stałą kolekcji Akademii Sztuk Pięknych o powierzchni około 1 000m2;
▪ przestrzeń do organizacji wystaw o powierzchni około 350m2, z możliwością realizacji warsztatów dla mieszkańców. Zaleca się, aby przestrzeń wystaw była dobrze skomunikowana z dziedzińcem kampusu ASP;
▪ przestrzeń wielofunkcyjną, pozwalającą na realizację wystaw lub konferencji o powierzchni około 300m2, z dostępem do zaplecza gastronomicznego;
▪ kanał technologiczny, zlokalizowany w kondygnacji podziemnej budynku D2, pozwalający na transfer sieci infrastruktury technicznej pomiędzy działkami 27/19 a 97; AR-5; obręb Południe,

W ramach Opracowania studialnego należy zaproponować optymalny program oraz sposób ukształtowania budynku D2, wraz z formą jego połączenia z budynkiem dydaktyczno-administracyjnym D1.

Jury
Marcin Major, Maciej Miłobędzki, Piotr Forynski, Michał Goncerzewicz,
Wojciech Pukocz, Wojciech Orzechowski, Daria Kieżun, Stanisław Lose
28/07/2021    S144

Polska-Wrocław: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 144-383779

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-75-02

Adres pocztowy: pl. Polski 3/4

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 50-156

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Sylwia Sikora

E-mail: konkurs.aspwroclaw@gmail.com

Tel.: +48 713431928

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wroclaw.sarp.org.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.asp.wroc.pl/przetargi/296
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wroclaw.sarp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

„DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO D1 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU”

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiot konkursu oraz założenia i wytyczne do konkursu

1.1. Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego, oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

1.2. Zakres Opracowania studialnego (Etap I Konkursu) zawiera się na działkach nr 27/24, 27/25, 97; AR-5; obręb Południe we Wrocławiu, obejmując koncepcję przekształceń kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta - w szczególności poprzez ukształtowanie pierzei kampusu od strony wschodniej, którą stanowić będą trzy podobnej kubatury obiekty oznaczone symbolami D1, D2, D3 - opisane szerzej w Załączniku nr 16 do Regulaminu. W ramach planowanych obiektów w pierzei wschodniej przewiduje się:

a. budynek dydaktyczno-administracyjnego D1, będący celem realizacyjnym Konkursu w II Etapie. Przewiduje się, iż budynek zlokalizowany zostanie w centralnej części pierzei wschodniej, w miejscu istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku D, przeznaczonego do rozbiórki – na działkach 27/24, 97; AR-5; obręb Południe. Budynek pełnić będzie przede wszystkim funkcję dydaktyczno-administracyjną. Istotnym zadaniem w ramach Opracowania studialnego jest określenie charakteru elewacji zespołu trzech budynków, w tym budynku D1, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z jego położenia - w szczególności w kontekście ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; wymogów wynikających z jego sąsiedztwa (budynek przy ul. Romualda Traugutta 35 wraz z planowaną rozbudową) oraz architektonicznej spójności z zachodnią pierzeją campusu ASP – budynkiem Centrum Sztuk Użytkowych, zaprojektowanym przez arch. Tomasza Głowackiego, laureata poprzedniego Konkursu na kampus ASP. Nadrzędnym celem Zamawiającego jest uzyskanie obiektu, który w trakcie eksploatacji swą formą oraz układem funkcjonalnym w sposób możliwie najoszczędniejszy gospodarować będzie zasobami naturalnymi – odpowiadając na wyzwania wynikłe z kryzysu klimatycznego.

b. budynek D2, zlokalizowany w pierzei ul. Romualda Traugutta, na działce 97; AR-5; obręb Południe. Budynek planuje się jako ogólnodostępny - pełnić będzie funkcję centrotwórczą, stanowiąc wizytówkę Akademii oraz miejsce dialogu i spotkań ze sztuką zarówno dla młodych twórców, jak i mieszkańców Wrocławia. Budynek pozwoli na udostępnienie publiczności zbiorów Akademii Sztuk Pięknych, obejmujących dorobek przeszło 70 lat twórczości studentów i pracowników Akademii. W ramach budynku D2 należy ująć miedzy innymi:

— kawiarnię na około 60 miejsc, dostępną bezpośrednio z ul. Romualda Traugutta, z zapleczem gastronomicznym, umożliwiającym obsługę wydarzeń w pomieszczeniach konferencyjnych budynku D2;

— przestrzeń wystawową z wystawą stałą kolekcji Akademii Sztuk Pięknych o powierzchni około 1 000m2;

— przestrzeń do organizacji wystaw o powierzchni około 350m2, z możliwością realizacji warsztatów dla mieszkańców. Zaleca się, aby przestrzeń wystaw była dobrze skomunikowana z dziedzińcem kampusu ASP;

— przestrzeń wielofunkcyjną, pozwalającą na realizację wystaw lub konferencji o powierzchni około 300m2, z dostępem do zaplecza gastronomicznego;

— kanał technologiczny, zlokalizowany w kondygnacji podziemnej budynku D2, pozwalający na transfer sieci infrastruktury technicznej pomiędzy działkami 27/19 a 97; AR-5; obręb Południe,

W ramach Opracowania studialnego należy zaproponować optymalny program oraz sposób ukształtowania budynku D2, wraz z formą jego połączenia z budynkiem dydakt.-adm D1.

Zgodnie z regulaminem konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Warunki udziału w konkursie:

1.1. Uczestnikiem konkursu może być:

a. osoba fizyczna;

b. osoba prawna;

c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).

1.2. Podmioty wymienione w punkcie 1.1. mogą:

a. samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”,

b. wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”.

Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.

Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).

1.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym Rozdziale, Opracowań studialnych i Prac konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.

1.4. Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może ustanowić pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu.

1.5. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu (Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie). Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu

1.6. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UWAGA Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

b. spełniać określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

2. Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1.2.3 Regulaminu.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego powyżej w lit. b) 1., Organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

Na spełnienie warunku określonego powyżej w lit. b) 2., Uczestnicy konkursu składają na etapie Konkursu oświadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie.

Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach.

Zgodnie z regulaminem konkursu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt/ka

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b. Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynków,

c. Trafność wpisania budynków w kontekst otoczenia,

d. Optymalizacja programu obiektów z maksymalnym wykorzystaniem potencjału terenu kampusu.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a. atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b. sprawność funkcjonalno-użytkowa nowego budynku,

c. jakość zaproponowanych pomieszczeń nowego budynku w kontekście ich funkcjonalności,

d. zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku,

e. realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji,

f. stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

Zgodnie z regulaminem konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1.W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda oraz dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień. Pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej Pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 120 000,00 PLN brutto. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2.2. regulaminu konkursu

1.1. W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

a. Nagrody pieniężne:

— I Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 40 000,00 PLN brutto,

— II Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 PLN brutto,

— III Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 PLN brutto.

b. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

c. Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień 15 000,00 PLN brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej.

Zgodnie z regulaminem konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Maciej Miłobędzki – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Michał Goncerzewicz – Sędzia referent
Marcin Major – członek Sądu Konkursowego
Wojciech Pukocz – członek Sądu Konkursowego
Piotr Fokczyński – członek Sądu Konkursowego
Wojciech Orzechowski – członek Sądu Konkursowego
Daria Kieżun – członek Sądu Konkursowego
Stanisław Lose – członek Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Sposób komunikowania się zamawiającego z uczestnikami konkursu, przekazywania podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień lub informacji (Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Uczestnikami, w tym informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej).

1.1. Komunikacja w Konkursie, w tym:

— składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

— składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

— składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),

— składanie Opracowań studialnych,

— składnie Prac konkursowych,

— wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

— przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu

Odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b. oraz Rozdziału VI pkt 3.1. lit. b. regulaminu konkursu.

Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: www.soldea.pl/epz/epz

1.2. W związku z powyższym każdy podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie musi zarejestrować się na Platformie komunikacji elektronicznej. W przypadku podmiotu, który będzie uczestniczył w Konkursie jako Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział konkursie, rejestracji dokonuje dany Uczestnik tj. osoba reprezentująca Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji lub osoba upoważniona przez taką osobę. W przypadku podmiotów, które będą uczestniczyć w Konkursie jako Uczestnicy konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, rejestracji dokonuje powołany przez tych Uczestników pełnomocnik.

1.3. Do przygotowania wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń i dokumentów elektronicznych w celu złożenia ich skutecznie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie kwalifikowanego podpisu elektronicznego i posługiwanie się nim.

1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej opisane zostały w dokumencie dostępnym na stronie konkursu www.wroclaw.sarp.org.pl

1.5. Instrukcja składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez Platformę komunikacji elektronicznej pokazana została w filmie instruktażowym dostępnym na stronie konkursu www.wroclaw.sarp.org.pl

1.6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy komunikacji elektronicznej wynosi 20 MB.

1.7. W celu korzystania z Platformy komunikacji elektronicznej konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.

1.8. Szczegóły dotyczące formatu danych poszczególnych plików i dokumentów elektronicznych zawierających wnioski o dopuszczenie, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, opracowania studialne, prace konkursowe i inne informacje, oświadczenia i dokumenty oraz sposobu ich sporządzania, przekazywania i konieczności podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym znajdują się w dalszej części Regulaminu, w punktach dotyczących danego dokumentu elektronicznego.

1.9. Szyfrowanie przesyłanych danych odbywa się automatycznie na Platformie komunikacji elektronicznej.

1.10.Czas przekazania i odbioru danych poprzez Platformę komunikacji elektronicznej został określony w harmonogramie konkursu (Rozdziału 3, pkt 4 regulaminu konkursu).

Zgodnie z regulaminem konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-522

Państwo: Polska

E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl

Tel.: +48 226958504

Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Art.515 PZP Odwołanie wnosi się:

W przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

O ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

3. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław.

4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu jest Pani Gabriela Skoczylas, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: w formie elektronicznej na adres e-mail: iodo@asp.wroc.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.

Zgodnie z regulaminem konkursu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen