Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Hauptbahnhof Częstochowa / Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu , Częstochowa/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027014
Tag der Veröffentlichung
10.07.2019
Aktualisiert am
18.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
23 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
28.11.2019
Preisgerichtssitzung
13.12.2019

1. Preis

toprojekt Marek Wawrzyniak, Rybnik
AND Studio, Paryż
Studio Antonini, Paryż

2. Preis

Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin

3. Preis

22Architekci Sp. z o.o., Warszawa

Anerkennung

Atrium Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański, Poznań

Anerkennung

Kacper Rojek, Aleksandrów Łódzki

Anerkennung

„TU” Tomasz Ulman, Żarki
Topos Studio Piotr Bilski, Częstochowa
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die architektonische Konzeption des Investitionsvorhabens, das aus dem Bau des Hauptbahnhofs Częstochowa besteht, der den Anforderungen der Kategorie Premium und anderen Anforderungen des Auftraggebers entspricht. Das Konzept sollte auch die funktionale Nutzung des bestehenden Gebäudes des historischen Shuttles berücksichtigen, das zum zuvor abgerissenen Bahnhof Warschau-Wien gehört. Gegenstand des Studienteils des Wettbewerbs ist das architektonische Entwicklungs- und Nutzungskonzept auf der Westseite der Bahnlinie, innerhalb der Grenzen des Untersuchungsgebietes.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem realizacyjnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna inwestycji, polegającej na realizacji dworca Częstochowa Główna, spełniającego wymagania kategorii „premium oraz inne wymagania Zamawiającego. Koncepcja powinna także uwzględniać funkcjonalne wykorzystania istniejącego budynku zabytkowego szaletu, należącego do wcześniej rozebranego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Przedmiotem studialnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna zabudowy i zagospodarowania terenu po zachodniej stronie linii kolejowej, w granicach obszaru opracowania.
10/07/2019 S131 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2019/S 131-322608
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polskie Koleje Państwowe S.A.
REGON: 000126801
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: arch. Hubert Wąsek - sekretarz organizacyjny konkursu
Tel.: +48 731744168
E-mail: czestochowa@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czestochowa.sarp.org.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.czestochowa.sarp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie
REGON: 150048252
ul. M. Kopernika 11/11
Częstochowa
42-217
Polska
Osoba do kontaktów: arch. Hubert Wąsek - sekretarz organizacyjny konkursu
Tel.: +48 731744168
E-mail: czestochowa@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czestochowa.sarp.org.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Ustawa Prawo zamówień publicznych art. 3 ust. 1 pkt 5

I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie nieruchomościami związanymi z obsługą podróżnych - głównie dworcami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs na koncepcje architektoniczną, obejmującą dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu
II.1.2)Główny kod CPV
71221000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem realizacyjnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna inwestycji, polegającej na realizacji dworca Częstochowa Główna, spełniającego wymagania kategorii „premium” oraz inne wymagania Zamawiającego. Koncepcja powinna także uwzględniać funkcjonalne wykorzystanie istniejącego budynku zabytkowego szaletu, należącego do wcześniej rozebranego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
Przedmiotem studialnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna zabudowy i zagospodarowania terenu, po stronie zachodniej linii kolejowej, w granicach obszaru opracowania.
Szczegóły w regulaminie konkursu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.05.01.00-09-0035/18

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Jakość pracy konkursowej - 100 %

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Nagrody:
Pierwsza nagroda – 66 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki (dla Uczestnika konkursu, który przedstawił najlepszą pracę konkursową), dotyczących wykonania zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, obiektu będącego przedmiotem realizacyjnej części pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Druga nagroda – 44 000,00 PLN brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące);
Trzecia nagroda – 22 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące).
Wyróżnienia:
Trzy wyróżnienia – każde po 5 200,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście)
Sąd konkursowy może, w przypadku niskiej jakości prac konkursowych, przedstawiając stosowne uzasadnienie, nie przyznać nagrody lub nagród oraz wyróżnienia lub wyróżnień.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1) arch. Ryszard Jurkowski – przewodniczący sądu konkursowego - sędzia konkursowy SARP Katowice
2) arch. Mariusz Błażewicz – sędzia referent - sędzia konkursowy SARP Częstochowa
3) Ewa Borodzicz – sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
4) Grzegorz Kozłowski – sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
5) arch. Ewa Rowicka – sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
6) Paweł Wróblewski – sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
7) Piotr Grzybowski – sędzia reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
8) Piotr Kurkowski – sędzia reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
9) Ludwik Kubasiak – sędzia reprezentujący PKS Częstochowa S.A.
10) Aleksandra Cybulska – zastępca sędziego reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
11) Wojciech Ostaszewski – zastępca sędziego reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
12) Agata Rak – zastępca sędziego reprezentujący PKS Częstochowa S.A.
13) arch. Jerzy Grochulski – zastępca sędziego - sędzia konkursowy SARP Warszawa
14) arch. Hubert Wąsek – sekretarz organizacyjny - SARP Częstochowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, wraz z załącznikami, w siedzibie Przedstawiciela Organizatora: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, ul. M. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa, POLSKA, do dnia 5.8.2019 r., do godziny 15.00.
Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do składania prac konkursowych, mogą składać prace konkursowe w siedzibie Przedstawiciela Organizatora: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, ul. M. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa, POLSKA, do dnia 28.11.2019 r., do godz.15.00.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy odwołań określone są w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986, z późniejszymi zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen