Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Drijvend havenkantoor Haarlem , Haarlem/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032818
Tag der Veröffentlichung
03.11.2021
Aktualisiert am
14.04.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
99 Arbeiten
Auslober
Koordination
Architectuur Lokaal, Amsterdam
Abgabetermin
30.11.2021 12:00
Preisgerichtssitzung
04.04.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

VLOT architecten
transistor
Bartels & Vedder
DWA energy and installation consulting
Ecologisch Adviesbureau Antje Ehrenburgh
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Haarlem sucht einen Architekten für den Entwurf eines schwimmenden Hafenbüros mit Bootshaus. Das derzeitige Hafenbüro entspricht nicht mehr den aktuellen Standards und Abläufen der Hafenbehörde. Deshalb wird es durch ein neues, zukunftssicheres schwimmendes Hafenbüro ersetzt, das an einem zentralen, gut sichtbaren Ort am Spaarndamseweg in der Nähe der Werfstraat in Haarlem-Nord gebaut wird. Für diese Aufgabe schreibt die Gemeinde Haarlem einen öffentlichen Wettbewerb für Architekten aus. Sie beabsichtigt, dem Gewinner des Wettbewerbs einen Folgeauftrag zu erteilen, um den ausgezeichneten Entwurf tatsächlich auszuführen. Die Gemeinde kann sich gut vorstellen, dass diese relativ kleine Aufgabe für kleinere Architekturbüros und neue Generationen von Designern attraktiv ist. Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit Architectuur Lokaal durchgeführt.

Mededingingsopdracht
De gemeente Haarlem zoekt een architect voor het ontwerp van een drijvend Havenkantoor met boothuis. Het huidige Havenkantoor voldoet niet meer aan de huidige normen en bedrijfsvoering van de Havendienst. Daarom wordt het vervangen door een nieuw te bouwen toekomstbestendig drijvend Havenkantoor op een centrale, zichtbare locatie aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Werfstraat in Haarlem-Noord. Voor deze opgave schrijft de gemeente Haarlem een openbare projectprijsvraag uit onder architecten. Zij is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar van de prijsvraag met de intentie om het winnende ontwerp daadwerkelijk uit te voeren. De gemeente kan zich goed voorstellen dat deze relatief kleine opgave juist voor kleinere architectenbureaus en nieuwe generaties ontwerpers een mooie opgave is. De prijsvraag wordt uitgeschreven in samenwerking met Architectuur Lokaal.
03/11/2021    S213

Nederland-Haarlem: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

2021/S 213-562888

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlem

Nationaal identificatienummer: 50647371

Postadres: Zijlvest 39

Plaats: Haarlem

NUTS-code: NL Nederland

Postcode: 2011 VB

Land: Nederland

Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)

E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl

Telefoon: +31 205304000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haarlem.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.arch-lokaal.nl/prijsvraag-drijvend-havenkantoor-haarlem-met-boothuis/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1770ea5a31a71708c6114289d71fb9ab
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Prijsvraag drijvend havenkantoor Haarlem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
II.2)Beschrijving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

De gemeente Haarlem zoekt een architect voor het ontwerp van een drijvend Havenkantoor met boothuis. Het huidige Havenkantoor voldoet niet meer aan de huidige normen en bedrijfsvoering van de Havendienst. Daarom wordt het vervangen door een nieuw te bouwen toekomstbestendig drijvend Havenkantoor op een centrale, zichtbare locatie aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Werfstraat in Haarlem-Noord. Voor deze opgave schrijft de gemeente Haarlem een openbare projectprijsvraag uit onder architecten. Zij is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar van de prijsvraag met de intentie om het winnende ontwerp daadwerkelijk uit te voeren. De gemeente kan zich goed voorstellen dat deze relatief kleine opgave juist voor kleinere architectenbureaus en nieuwe generaties ontwerpers een mooie opgave is. De prijsvraag wordt uitgeschreven in samenwerking met Architectuur Lokaal.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

 

Architecten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

Criterium: Beoordelingscriteria

Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland

Postadres: Simon de Vrieshof 1

Plaats: Haarlem

Postcode: 2019 HA

Land: Nederland

E-mail: info@rechtspraak.nl

Telefoon: +31 883616100

Fax: +31 883610156

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen