Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Przebudowy i dostosowania do warunków technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w części „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036484
Tag der Veröffentlichung
28.06.2023
Aktualisiert am
20.09.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
05.09.2023 14:00
Preisgerichtssitzung
07.09.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Manufaktura Technologiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piaseczno

2. Preis

RYSY Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Mysiadło
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand dieses Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen Konzepts für den Umbau und die Anpassung an die technischen Bedingungen des Kinos und des Hörsaals mit Nebenräumen im Teil „B“ des Studentenzentrums „Riviera“ der Technischen Universität Warschau, Waryńskiego-Straße 12, Warschau.
Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste architektonische, räumliche und funktional-technische Konzept zu erhalten, das den Vorgaben und Richtlinien des Auftraggebers entspricht.

Przedmiotem niniejszego Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i dostosowania do warunków technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w części „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Waryńskiego 12.
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji, zgodnej z założeniami i wytycznymi Zamawiającego.

Jury
Piotr Trębacz
Maciej Miłobędzki
Piotr Hardecki
Joanna Mościcka
Agnieszka Sychowicz-Burska
Jacek Cieloch
Grzegorz Sierzputowski
Janusz Chojecki
Dariusz Horacy Łapiński
Dariusz Zimnicki
Uliana Belyaeva
Michelle Ingalis
29/08/2023    S165

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2023/S 165-521013

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 122-385285)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska

Krajowy numer identyfikacyjny: 5250005834

Adres pocztowy: Plac Politechniki 1

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-661

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Sochacka

E-mail: Dorota.Sochacka@pw.edu.pl

Tel.: +48 222346221

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pw.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i dostosowania do warunków technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w części „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny: ZP.U.DS.21.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem niniejszego Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i dostosowania do warunków technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w części „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Waryńskiego 12.

2. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji, zgodnej z założeniami i wytycznymi Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 122-385285

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.5
Zamiast:

 

Piotr Trębacz

Maciej Miłobędzki

Piotr Hardecki

Joanna Mościcka

Agnieszka Sychowicz-Burska

Jacek Cieloch

Grzegorz Sierzputowski

Janusz Chojecki

Dariusz Horacy Łapiński

Dariusz Zimnicki

Uliana Belyaeva

Michelle Ingalis

Powinno być:

 

Piotr Trębacz

Maciej Miłobędzki

Piotr Hardecki

Joanna Mościcka

Agnieszka Sychowicz-Burska

Judyta Guzikow

Grzegorz Sierzputowski

Klara Hadi

Dariusz Horacy Łapiński

Dariusz Zimnicki

Uliana Belyaeva

Michelle Ingalis

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
11/08/2023    S154

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2023/S 154-488470

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 122-385285)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska

Krajowy numer identyfikacyjny: 5250005834

Adres pocztowy: Plac Politechniki 1

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-661

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Sochacka

E-mail: Dorota.Sochacka@pw.edu.pl

Tel.: +48 222346221

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pw.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i dostosowania do warunków technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w części „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny: ZP.U.DS.21.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem niniejszego Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i dostosowania do warunków technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w części „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Waryńskiego 12.

2. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji, zgodnej z założeniami i wytycznymi Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 122-385285

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 05/09/2023
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
28/06/2023    S122

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2023/S 122-385285

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska

Krajowy numer identyfikacyjny: 5250005834

Adres pocztowy: Plac Politechniki 1

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-661

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Sochacka

E-mail: Dorota.Sochacka@pw.edu.pl

Tel.: +48 222346221

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pw.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773792
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Publiczna uczelnia akademicka
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i dostosowania do warunków technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w części „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny: ZP.U.DS.21.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem niniejszego Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i dostosowania do warunków technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w części „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Waryńskiego 12.

2. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji, zgodnej z założeniami i wytycznymi Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub podmiotyposługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wspomniane wcześniej uprawienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

1) Kryteria pierwszorzędne:

a) Atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych;

b) Trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo przestrzennych;

c) Ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji;

d) Zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych.

2) Kryteria drugorzędne:

Koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji złożoną przez Uczestnika Konkursu o której mowa w Regulaminie Konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

I Nagroda 50 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

II Nagroda 30 000 PLN brutto.

III Nagroda 20 000 PLN brutto.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu. Wypłata nastąpi na indywidualne konto bankowe Uczestnika konkursu które należy podać na wezwanie Zamawiającego, a w przypadku wniesienia odwołania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Piotr Trębacz
Maciej Miłobędzki
Piotr Hardecki
Joanna Mościcka
Agnieszka Sychowicz-Burska
Jacek Cieloch
Grzegorz Sierzputowski
Janusz Chojecki
Dariusz Horacy Łapiński
Dariusz Zimnicki
Uliana Belyaeva
Michelle Ingalis

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający dodatkowo wprowadza obowiązek złożenia wersji papierowej pracy konkursowej która powinna zawierać:

a) część graficzną – plansze naklejone na sztywny lekki podkład o wymiarach 100x70 cm w układzie poziomym – 1 komplet;

b) cześć opisową w formie zeszytu formatu A3 ze spiętymi w jeden komplet częścią opisową i zmniejszonymi do formatu A3 planszami – 2 egzemplarze;

Wersję papierową pracy konkursowej Uczestnik składa za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie określonym w sekcji IV. 2.2) na adres:

Dział Logistyki i Zakupów Politechniki Warszawskiej,

ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, pok. 241C, klatka C

Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie terminu do złożenia pracy konkursowej powstałe na skutek opóźnienia jej dostarczenia przesyłką pocztową/ kurierską.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Terminy wniesienia odwołania określone są w art. 515 ustawy Pzp. W przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; albo

2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w ppkt. 1).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie : 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż wyżej określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen