Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021 , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032472
Tag der Veröffentlichung
07.09.2021
Aktualisiert am
05.01.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
28 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
19.11.2021
Preisgerichtssitzung
10.12.2021

Gewinner

Ing. arch. Iľja Skoček
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
07/09/2021    S173

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 173-452282

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397431

Poštová adresa: Ventúrska 3

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj

PSČ: 81301

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Darina Ambrozyová

E-mail: ambrozyova@vsmu.sk

Telefón: +421 259301451

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.vsmu.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=43734372&;
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432154
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=43734372&;
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

„Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021“

Referenčné číslo: 43734372
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Predmetom zákazky na poskytnutie služieb bude najmä:

a) vypracovanie architektonickej štúdie vrátane štúdie odborných profesií;

b) vypracovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia (v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ďalej VSZ);

c) vypracovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (v súlade s VSZ);

d) vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (v súlade s rozsahom prác podľa sadzobníka UNIKA);

e) vykonanie odborného autorského dohľadu (v súlade s rozsahom prác podľa sadzobníka UNIKA);

f) kompletná inžinierska činnosť

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/11/2021
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

Uvedené v bode 11. Súťažných podmienok

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Uvedené v bode 9. Súťažných podmienok

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

Súťaž návrhov je podľa priebehu jednokolová. Po súťaži návrhov zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, .

Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady/Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

 

Žiadosť o nápravu § 163 zákona č. 343/2015 Z.z., Námietka podľa § 170 zákona č. 343/2015 Z.z.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen