Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Domov pro seniory Červený Kostelec , Červený Kostelec/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035942
Tag der Veröffentlichung
22.03.2023
Aktualisiert am
21.08.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
30 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
16.06.2023 14:00
Preisgerichtssitzung
26.06.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

KOTA atelier s.r.o., Jihlava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der architektonische Entwurf für ein öffentliches Gebäude für ein Seniorenheim. Das neue Gebäude des Seniorenheims in Červený Kostelec wird auf einem Grundstück realisiert, das der Stadt gehört. Parkplätze für Besucher können im Rahmen des Bebauungsplans Družstevní-Sadová angelegt werden. Das Altenheim soll die Unterbringung und umfassende Betreuung von Klienten ermöglichen, die sich dort über einen längeren Zeitraum aufhalten werden, und auch Platz für Erholungsdienste für Senioren aus der Umgebung bieten. Das Gebäude wird Sozialdienste für ein "Heim mit Sonderregelung" (DZR) und ein "Altenheim" (DS) bereitstellen. Die Gesamtkapazität beträgt 66 Betten, die in mehrere Betriebseinheiten (Gemeinschaften) aufgeteilt sind, die getrennt in einem Regime für ein Heim mit Sonderregelung, ein Altenheim und Erholungsdienste für etwa 16 Personen (mittelfristige Unterbringung für pflegebedürftige Senioren) betrieben werden können. Das Heim wird auch Demenzkranke betreuen.

Předmětem soutěže o návrh je architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní-Sadová. Domov pro seniory by měl poskytovat ubytování a komplexní péči klientům, kteří zde budou pobývat dlouhodobě a zároveň poskytovat prostor pro odlehčovací službu pro seniory z blízkého okolí. V objektu budou poskytovány sociální služby „domov se zvláštním režimem“ (DZR) a „domov pro seniory“ (DS). Celková kapacita je 66 lůžek rozdělených do několika provozních celků (komunit), které bude možné provozovat odděleně v režimu pro domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a odlehčovací služby pro cca 16 osob (střednědobé ubytování seniorů závislých na péči). Domov bude sloužit i pro pacienty s demencí.
22/03/2023    S58

Česko-Červený Kostelec: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

2023/S 058-172305

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC

Národní identifikační číslo: 00272566

Poštovní adresa: náměstí T. G. Masaryka 120

Obec: Červený Kostelec

Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj

PSČ: 54941

Země: Česko

Kontaktní osoba: Michal Kudrnáč

E-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Tel.: +420 608581321

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.cervenykostelec.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2596.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2596.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2596.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.6)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Domov pro seniory Červený Kostelec

II.1.2)Hlavní kód CPV
71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže o návrh je architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní-Sadová. Domov pro seniory by měl poskytovat ubytování a komplexní péči klientům, kteří zde budou pobývat dlouhodobě a zároveň poskytovat prostor pro odlehčovací službu pro seniory z blízkého okolí. V objektu budou poskytovány sociální služby „domov se zvláštním režimem“ (DZR) a „domov pro seniory“ (DS). Celková kapacita je 66 lůžek rozdělených do několika provozních celků (komunit), které bude možné provozovat odděleně v režimu pro domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a odlehčovací služby pro cca 16 osob (střednědobé ubytování seniorů závislých na péči). Domov bude sloužit i pro pacienty s demencí.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

autorizované osoby podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovaní architekti a inženýři podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

1) celková kvalita navrhovaného řešení;

2) realizovatelnost návrhu ve vztahu k očekávané finanční náročnosti navrhovaného řešení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 16/06/2023
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

1. cena 360 000,- Kč

2. cena 280 000,- Kč

3. cena 200 000,- Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Celková částka na odměny se stanovuje ve výši 100.000,- Kč

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/03/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen