Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Obnova in dozidava Hotela Brdo , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022842
Tag der Veröffentlichung
26.01.2018
Aktualisiert am
16.05.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
26.03.2018
Preisgerichtssitzung
15.05.2018

1. Preis / Gewinner

ARK Arhitektura Krušec d.o.o., Ljubljana

2. Preis

Dekleva Gregorič Arhitekti, projektiranje d.o.o.

3. Preis

Multiplan arhitekti, arhitekturno projektiranje d.o.o.

Anerkennung

Mexican and slovenian architects, s.l.p.

Anerkennung

Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

Anerkennung

Bevk Perović arhitekti d.o.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Predmet projektnega natečaja je izbor strokovno najprimernejše rešitve za projekt Obnova in dozidava Hotela Brdo. Namen investicijskega projekta je pridobiti objekt, ki bo kakovostno zasnovana trajnostna arhitekturna rešitev, hkrati pa bo omogočal funkcionalno in po mednarodnih standardih sodobno delovanje hotela v okviru protokolarnega posestva Brdo.
20/01/2018    S14    - - Storitve - Nate?aj - Odprti postopek 
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
2018/S 014-029257
Obvestilo o nate?aju
Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naro?nik/naro?nik
I.1) Ime in naslovi
Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije
1590146000
Gregor?i?eva ulica 20
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Generalni sekretariat Vlade RS
Telefon: +386 14781000
E-naslov: gp.gs@gov.si
Telefaks: +386 14781607
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.gsv.gov.si
I.2) Skupno javno naro?anje
I.3) Sporo?anje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezpla?no za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.gsv.gov.si/si/o_generalnem_sekretariatu/javne_objave/javna_narocila/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4) Vrsta javnega naro?nika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vklju?no z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5) Glavna podro?ja dejavnosti
Javna uprava
Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naro?ila
II.1.1) Naslov: Projektni nate?aj za izbor strokovno najprimernejše rešitve za projekt Obnova in dozidava Hotela Brdo
Referen?na številka dokumenta: 43009-1/2017
II.1.2) Glavna koda CPV
71240000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000
II.2.4) Opis javnega naro?ila: Predmet projektnega nate?aja je izbor strokovno najprimernejše rešitve za projekt Obnova in dozidava Hotela Brdo. Namen investicijskega projekta je pridobiti objekt, ki bo kakovostno zasnovana trajnostna arhitekturna rešitev, hkrati pa bo omogo?al funkcionalno in po mednarodnih standardih sodobno delovanje hotela v okviru protokolarnega posestva Brdo.
II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naro?ilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finan?ne in tehni?ne informacije
III.1) Pogoji za udeležbo
III.1.10) Merila za izbor udeležencev:
III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naro?ilo
III.2.1) Informacije o dolo?eni stroki
Udeležba je omejena na dolo?eno stroko: da
Navedite stroko: Informacije o zahtevani stroki so na voljo v nate?ajnih pogojih, ki so dostopni na naslovu: www.gsv.gov.si/si/o_generalnem_sekretariatu/javne_objave/javna_narocila/.
Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta nate?aja
Odprti postopek
IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov: 1. Skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in razpisno dokuemntacijo; 2. Kakovost arhitekturne in urbanisti?ne rešitve, konstrukcijska zasnova objekta, izvirnost in celovitost zasnove; 3. Energetska u?inkovitost in ekonomi?nost objekta (u?inkovito upravljanje s stavbo, opredelitev na?rtovanih gradbenih materialov nove stavbe, trajnostna naravnanost, skladnost s Pravilnikom o u?inkoviti rabi energije v stavbah – PURES in Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah; 4. Funkcionalna rešitev hotela za potrebe logisti?nih postopkov, informacijske zasnove, izvajanja prometa, parkiranja in zagotavljanja varnosti obiskovalcev, zaposlenih in oseb, ki se varujejo po posebnih predpisih); 5. Finan?na skladnost z na?rtovano vrednostjo investicije, vzdržnost ocene investicije in dolgoro?ni u?inek gradnje (LCCA).
IV.2) Upravne informacije
IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/03/2018
Lokalni ?as: 10:00
IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenš?ina
IV.3) Nagrade in žirija
IV.3.1) Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad: Nagradno odškodninski sklad je sestavljen iz nagradnega sklada in odškodninskega sklada. Podatki o nagradno odškodninskem skladu: — 1. nagrada: 12.000,00 EUR, — 2. nagrada: 10.000,00 EUR, — 3. nagrada: 6.000,00 EUR, — tri priznanja po: 1.200,00 EUR, — odškodnine po: 500,00 EUR. Maksimalni obseg odškodninskega sklada je 5.000,00 EUR. V primeru, da bo podeljenih ve? kot 10 odškodnin, se zneski ustrezno znižajo.
IV.3.2) Podatki o izpla?ilih za vse udeležence: Nagrade, priznanja in odškodnine so navedene v vrednostih, ki predstavljajo skupen strošek naro?nika ob izpla?ilu (bruto bruto vrednosti) z vklju?enim morebitnim DDV. Nagrade predstavljajo finan?no spodbudo oziroma priznanje ponudnikom, ki so predložili najboljše idejne zasnove. Do nagrade je ponudnik upravi?en samo v primeru, da izpolnjuje vse zahteve te dokumentacije, da niso izpolnjeni razlogi za izklju?itev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Priznanje predstavlja finan?no spodbudo oziroma priznanje ponudnikom, ki so predložili ožje uvrš?ene idejne zasnove. Odškodnina predstavlja delno finan?no nadomestilo materialnih stroškov ponudniku. Nepopolne idejne zasnove, ki ne bodo omogo?ale preverjanja vseh elementov, podanih v nate?ajnih pogojih in nate?ajni nalogi, ne bodo ocenjene in jim ne pripadajo odškodnine. Dodatne informacije so na voljo na naslovu: www.gsv.gov.si/si/o_generalnem_sekretariatu/javne_objave/javna_narocila/.
IV.3.3) Naro?ila po nate?aju
Naro?ilo storitev na podlagi nate?aja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem nate?aja: da
IV.3.4) Odlo?itev žirije
Odlo?itev žirije je za naro?nika zavezujo?a: da
IV.3.5) Imena izbranih ?lanov žirije:
dr. Aleš Vodopivec
mag. Mihael Babi?
mag. Špela Munih Stani?
Robert Rozman
mag. Gregor Štajer
Mihael Dešman
Jadranka Grmek
Jernej Hudolin
dr. Jože Lopati?
dr. Darja Marin?ek Prosenc
Igor Jurkovnik
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3) Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo v nate?ajnem gradivu. Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.3.2018 10.00.
VI.4) Postopki za revizijo
VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3) Postopek revizije
VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije
Gregor?i?eva ulica 20
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 14781000
E-naslov: gp.gs@gov.si
Telefaks: +386 14781607Internetni naslov:www.gsv.gov.si
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
18/01/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen