Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Erweiterung des Aveny-T Theaters / Det Ny Aveny-T - Totalradgivning vedr. tilbygning af nyt Væksthus , Frederiksberg/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026992
Tag der Veröffentlichung
08.07.2019
Aktualisiert am
17.04.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen, Stadtplaner*innen, Landschaftsarchitekt*innen etc
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
09.08.2019
Preisgerichtssitzung
20.12.2019

Gewinner

Kjær & Richter A/S, Aarhus
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Dieses Verfahren dient der umfassenden Beratung beim Bau des neuen Vækshuset für Aveny-T in Frederiksberg Allé 102, 1820 Frederiksberg, matr. Nr. 35a, Frederiksberg.
Frederiksberg - und insbesondere die Gegend um Frederiksberg Allé - ist und bleibt seit vielen Jahren eine „Theaterstadt“ mit großer Vielfalt in den darstellenden Künsten zur Freude von Theaterbesuchern jeden Alters. Das Aveny-T Theater, das derzeit revitalisiert wird, muss dazu beitragen, die Identität des Theaters und Frederiksbergs zu stärken - und nicht zuletzt die Tradition von Frederiksberg Allé als Mittelpunkt für Theater und darstellende Kunst. Damit die Vision von Det Ny Aveny-T verwirklicht werden kann, ist eine Erweiterung und Erweiterung erforderlich. Die Erweiterung, in der sich heute das Kellerdirk-Café befindet, wird abgerissen, um Platz für ein modernes, multifunktionales Gebäude, das Vækshuset, zu schaffen.

Konkurrenceopgave
Dette udbud vedrører totalrådgivning om opførelse af Nyt Væksthus til Aveny-T på Frederiksberg Allé 102, 1820 Frederiksberg, matr. nr. 35a, Frederiksberg.
Frederiksberg – og i særdeleshed området omkring Frederiksberg Allé – har i mange år været og er fortsat en ”teaterby” med stor mangfoldighed indenfor scenekunsten til glæde for teatergængere i alle aldre. Teatret Aveny-T, som i denne tid står overfor en revitalisering, skal være med til at styrke såvel teatrets som Frederiksbergs identitet – og ikke mindst Frederiksberg Allés tradition som omdrejningspunkt for teater og scenekunst. For at visionen, om Det Ny Aveny-T kan realiseres, er en om- og tilbygning nødvendig. Tilbygningen, der i dag huser caféen Kellerdirk nedrives for at give plads til en moderne, multifunktionel bygning, Vækshuset.
08/07/2019    S129    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Frederiksberg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2019/S 129-317243
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Legal Basis:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver, Valdemar Liesk Hansen
Telefon: +45 61709021
E-mail: vaha01@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ethics.dk/ethics/eo#/4dc6d40f-3fbe-417f-a59f-852c742ed657/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ethics.dk/ethics/eo#/4dc6d40f-3fbe-417f-a59f-852c742ed657/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ethics.dk/ethics/eo#/4dc6d40f-3fbe-417f-a59f-852c742ed657/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ethics.dk/ethics/eo#/4dc6d40f-3fbe-417f-a59f-852c742ed657/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Det Ny Aveny-T - Totalrådgivning vedr. tilbygning af nyt Væksthus
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71210000
71220000
71500000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Dette udbud vedrører totalrådgivning om opførelse af Nyt Væksthus til Aveny-T på Frederiksberg Allé 102, 1820 Frederiksberg, matr. nr. 35a, Frederiksberg.
Rådgivningen omfatter al nødvendig teknisk rådgivning og bistand for projekteringen indeholdende projektforslag, forprojekt / myndighedsprojekt, hovedprojekt/udbudsprojekt og realisering af byggeprojekt, herunder gennemførelse af licitation og varetagelse af projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn og aflevering/ibrugtagning.
Totalrådgivningen skal udføres i perioden efter kontraktunderskrift (januar 2020) og frem til byggeriets færdiggørelse og ibrugtagning (forventet december 2021).
Endvidere skal rådgiver deltage i 1-års gennemgang.
Frederiksberg Kommune har afsat 16 300 000 DKK i entrepriseudgifter.
Frederiksberg – og i særdeleshed området omkring Frederiksberg Allé – har i mange år været og er fortsat en ”teaterby” med stor mangfoldighed indenfor scenekunsten til glæde for teatergængere i alle aldre. Teatret Aveny-T, som i denne tid står overfor en revitalisering, skal være med til at styrke såvel teatrets som Frederiksbergs identitet – og ikke mindst Frederiksberg Allés tradition som omdrejningspunkt for teater og scenekunst. For at visionen, om Det Ny Aveny-T kan realiseres, er en om- og tilbygning nødvendig. Tilbygningen, der i dag huser caféen Kellerdirk nedrives for at give plads til en moderne, multifunktionel bygning, Vækshuset.
Avenyteatret, der blev opført i 1855, har ifølge kulturstyrelsens register en bevaringsværdi i klasse 4 (SAVE-værdi). En udvendig renovering af teaterbygningen og den nye tilbygning skal udføres efter kommunens retningslinjer og lokalplaner, således at bygningen bevarer sin SAVE-værdi.
Den nye tilbygning, Væksthuset forventes at omfatte ca. 360 m2, dog med en indskudt etage/balkon i udvalgte zoner.
Der udskrives en lukket projektkonkurrence, hvor der indledningsvis vil ske en prækvalifikation, hvor de 3 bedst egnede ansøgere vil blive opfordret til at udarbejde en løsningsbeskrivelse og tegningsmateriale på baggrund af et konkurrence-/byggeprogram. Alle prækvalificerede deltagere i projektkonkurrencen, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, vil modtage et præmievederlag på 125 000 DKK. Herefter overgås til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse med vinderne af projektkonkurrencen og tjenesteydelseskontrakten om totalrådgivning vil blive tildelt på baggrund heraf.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Jf. del E, pkt. 10, jf. art. 79 i udbudsdirektivet skal ansøgning om prækvalifikation indeholde følgende:
Personlige forhold:
A) Firmanavn, adresse, CVR-nr, telefonnr, emailadresse samt kontaktperson hos ansøger,
B) Beskrivelse af evt. underrådgivere og deres andel af opgaven med angivelse af firmanavn, adresse, CVR-nr, samt kontaktperson,
C) Ansøger må ikke befinde sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, se venligst vedlagte tro- og love erklæring om udelukkelsesgrunde.
Økonomisk formåen:
Mindstekrav for økonomisk formåen:
Ansøger skal dokumentere en soliditetsgrad på minimum 15% for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Ansøger bedes vedlægge en underskrevet erklæring med økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende:
1) samlet årsomsætning;
2) resultat, og
3) egenkapital.
For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal for seneste regnskabsår.
I det omfang ansøger ønsker, at der lægges vægt på underrådgiveres økonomiske forhold ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en støtteerklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse, se venligst vedlagte støtteerklæring for økonomisk og finansiel formåen.
Såfremt ansøger er et konsortium, skal ovenstående oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere.
Teknisk/faglig formåen:
Mindstekrav for teknisk/faglige formåen:
Ansøger skal dokumentere vha. mindst 3-5 relevante referenceprojekter (hvor 2 ud af 5 ikke behøves at være færdiggjorte), at ansøger har erfaring med totalrådgivning vedrørende tilsvarende nybyggeri, gerne kulturbyggeri af tilsvarende størrelsesorden i byrum, hvor byggeriet er opført og ibrugtaget inden for de seneste 5 år.
Ansøger skal have gennemført og bistået ifm. mindst en licitation af en bygge- og anlægsopgave inden for de seneste 3 år.
Det vægtes positivt, at rådgiverteamet består af rådgivere med solide kompetencer og erfaringer med tilsvarende opgaver samt ekspertise inden for relevante tekniske fagområder, herunder bl.a. akustik.
Ansøger skal endvidere vedlægge op til 8 A4-siders beskrivelse af projektorganisationen og CV på nøglepersoner.
Beskrivelsen af projektorganisationen skal indeholde en redegørelse for det kommende samarbejde mellem bygherre og rådgiver.
Det vægtes positivt, at der tilbydes et rådgiverteam, hvor kompetence- og ansvarsforhold og kommandoveje er entydigt defineret, så der sikres en god kommunikation med bygherren.
Evt. Underrådgivere:
Såfremt totalrådgiver ønsker at basere sin tekniske/faglige formåen på underrådgivere, skal dette dokumenteres ved aflevering af støtteerklæring ifm prækvalifikationsansøgning, se venligst vedlagte støtterklæring for teknisk og faglig formåen.
Vejledning/Sidemæssig begrænsning:
I prækvalifikationsansøgningen skal der afleveres mindst 3-5 referencer for det samlede rådgiverteam fordelt på hhv. arkitekter og ingeniører.
Det skal fremgå hvilke af rådgiverteamets aktører, der har udført de pågældende referenceprojekter.
Fsva. referencebesvarelsen må disse max fylde 5 A4-sider og evt. sider herudover vil ikke blive taget i betragtning og indgå i bedømmelsen.
Fsva. beskrivelsen af projektorganisationen/CV'er må dette maksimalt fylde 8 A4-sider og evt. sider herudover vil ikke blive taget i betragtning og indgå i bedømmelsen.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:
Arktiekter/ingeniører
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 3
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
På baggrund af de indkomne konkurrenceforslag vil udvælgelseskriterierne være:
A) Kvalitet: Bestående af:
1) Løsningsbeskrivelse;
2) tegningsmateriale, og
3) Proces.
B) Pris.
A) Kvalitet:
1) Løsningsbeskrivelse:
— Beskrivelse af forslagets idemæssige udformning og disponering, konstruktioner, installationer, akustik, lys samt byggeriets bæredygtighedsprofil,
— Beskrivelse af funktionelle sammenhænge, der danner optimale rammer for teatrets og husets vision,
— Redegørelse for, hvordan Væksthuset indgår i det samlede eksisterende byrum i sammenhæng med omgivelserne.
2) Tegningsmateriale, herunder bl.a.:
— Situationsplan, plantegninger, snittegninger, facadetegninger, visualiseringer, referencefotos og diagrammer,
3) Proces:
— Proces-, tidsstyring og kvalitetssikring.
B) Pris:
Tilbudsgivers evalueringspris som summen af tilbudsgivers pris for de af kontrakten omfattede ydelser (fast honorar i alt) og en beregnet sum af enhedspriser for evt. ekstraarbejder ud fra et hypotetisk forbrug.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 26/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
125 000
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Alle 3 prækvalificerede deltagere i projektkonkurrencen, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, vil modtage et konkurrencevederlag på 125 000 DKK ekskl. moms.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: nej
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Borgmester, SImon Aggesen
Projektrådgiver, Lars Reuter
Direktør, Henrik Tvarnø
Bestyrelsesformand, Henning Dyremose
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
Evt. spørgsmål til udbuddet kan stilles og vil blive besvaret igennem udbudsportalen Ethics under spørgsmål og svar.
Ansøgeres frist for at stille evt. spørgsmål under prækvalifikationen er 30.7.2019 kl. 12:00, hvor Frederiksberg Kommune senest den 6. august vil besvare evt. spørgsmål.
Den rådgiverkontrakt, der forventes indgået med vinderen af udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, vil være baseret på ABR 89 ligesom ydelserne i det væsentligste vil være baseret på ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012.
Opmærksomheden henledes på, at der ifm. prækvalifikationsfasen foruden denne udbudsbekendtgørelse alene er offentliggjort.
— Projektbeskrivelse,
— Udkast til kontrakt med ydelsesbeskrivelse,
— Erklæring på tro- og love om udelukkelsesgrunde,
— Støtteerklæring for teknisk og faglig formåen,
— Støtterklæring for økonomisk og finansiel formåen.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse: naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Se venligst kfst.dk for nærmere information.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen