Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Design&Build Nieuwbouw ORS Berlare (Duizendpoot) , Dendermonde/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033980
Tag der Veröffentlichung
19.04.2022
Aktualisiert am
19.04.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Beteiligung
3 Arbeiten
Abgabetermin
19.05.2022
Preisgerichtssitzung
01.07.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Consortium één uit de duizend , Oostnieuwkerke

Gewinner

Ibens NV, Antwerpen

Gewinner

Consortium B&R De Duizendpoot, Arendonk
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Bouwen van een schoolgebouw met secretariaat, directielokaal en omgevingsaanleg
19/04/2022    S76

België-Dendermonde: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2022/S 076-209096

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: vzw Oscar Romeroscholen

Nationaal identificatienummer: 0415.819.204_26478

Postadres: Kerkstraat 60

Plaats: Dendermonde

NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde

Postcode: 9200

Land: België

E-mail: herman.vermeiren@romerocollege.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://romerocollege.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443399
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443399
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Design&Build Nieuwbouw ORS Berlare (Duizendpoot)

Referentienummer: vzw ORC-ORS/1/instellingsnummer:22673-22962-2022-F12_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2)Beschrijving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

Design&Build Nieuwbouw ORS Berlare (Duizendpoot)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

 

Architecten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

Zie selectieleiddraad

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 1e aanleg

Postadres: Justitieplein 1

Plaats: Dendermonde

Postcode: 9200

Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank 1e aanleg

Postadres: Justitieplein 1

Plaats: Dendermonde

Postcode: 9200

Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen