Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Copernicus Science Center / Neubau didaktisches Wissenschaftszentrum – Werkstatt der kopernikanischen Revolution
 • Copernicus Science Center / Neubau didaktisches Wissenschaftszentrum – Werkstatt der kopernikanischen Revolution
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau

Copernicus Science Center / Neubau didaktisches Wissenschaftszentrum – Werkstatt der kopernikanischen Revolution , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

Veröffentlicht als:

Kurzergebnis
wa-ID
wa-2022839
Tag der Veröffentlichung
31.03.2017
Aktualisiert am
05.02.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Bewerbungsschluss
24.04.2017
Preisgerichtssitzung
16.10.2017

1. Preis

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau

2. Preis

Krzysztof Katerla · Paulina Boruch · Jarosław Caba, Warschau

3. Preis

Major Architekci, Breslau/Wroclaw
Marcin Major

1. Anerkennung

Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Warschau

2. Anerkennung

OVO Grabczewscy Architekci, Katowice
Oscar Grabczewscy
Wettbewerbsaufgabe
Das Kopernikus-Wissenschaftszentrum, ist ein Gebäudekomplex am westlichen Weichselufer in Warschau, der 2010 eröffnet wurde. Es ist der Förderung des Wissens gewidmet und in kurzer Zeit zu einer bedeutenden Institution für Kultur, Wissenschaft und Bildung in Warschau geworden. Ergänzt wird es nun durch ein innovatives Forschungsgebäude, in dem zum Thema „Wissensvermittlung“ geforscht werden wird.
04/04/2017    S66    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta  Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego2017/S 066-124705Ogłoszenie o konkursieDyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresyCentrum Nauki Kopernikul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20Warszawa00-390PolskaOsoba do kontaktów: Marek SzeniawskiTel.: +48 228267439E-mail: marek.szeniawski@wp.pl, przetargi@kopernik.org.plKod NUTS: PL127Adresy internetowe:Główny adres: www.kopernik.org.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kopernik.org.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: instytucja kultury, wpisana do RIK prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06
I.5) Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:Konkurs na opracowanie koncepcji budynku „Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego”.Numer referencyjny: PZP/ZP/4/2017/MSI
II.1.2) Główny kod CPV71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV71222000
II.2.4) Opis zamówienia:Celem konkursu jest uzyskanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego obiektu oraz najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie z wraz z zagospodarowaniem terenu.Przedmiot zamówienia z wolnej ręki oraz zakres negocjacji został opisany w Rozdziale VII Regulaminu.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursuOtwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,b) Realność proponowanych rozwiązań w zakresie kosztowym i technicznym dla budynku energooszczędnego,c) Funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz oraz zagospodarowania terenu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (zgodnie z Załącznikami nr 8.1., 8.2., 8.3.. do Regulaminu konkursu).Kryteria o znaczeniu drugorzędnym:a) Walory edukacyjne powiązane z energooszczędnymi technologiami budynku.b) Dostępność przyjętych rozwiązań przestrzennych dla ogółu społeczeństwa, w szczególności otwarcie na Park Odkrywców i na miasto.Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu konkursu przypisując punkty w skali od 1 do 100. Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem.Szczegółowo opisano w Regulaminie Konkursu.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 24/04/2017Czas lokalny: 16:00
IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.3) Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach) Zostaną przyznane nagrody: takliczba i wartość przyznawanych nagród: I. NAGRODA— kwota pieniężna w wysokości 50 000 PLN brutto— zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowejII. NAGRODA— kwota pieniężna w wysokości 30 000 PLN bruttoIII. NAGRODA— kwota pieniężna w wysokości 20 000 PLN bruttoOrganizator przewiduje przyznanie wyróżnień formalnych dla Uczestników konkursu składających prace konkursowe w Etapie II Konkursu. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi łącznie 20 000 PLN brutto.
IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:1. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 45 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.2. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazanyw karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu).3. W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiający skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia.4. Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.5. Przy wypłacie nagród Organizator potrąci należności o charakterze publicznoprawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
IV.3.3) Zamówienia po konkursieWszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja sądu konkursowegoDecyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:Przewodniczący: Pan Jerzy Grochulski, architekt, Sędzia Konkursowy SARPZastępca Przewodniczącego: Pan Przemysław Wielowiejski, Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego CentrumSędzia: Pani Marlena Happach, architekt, Dyrektor Biura Architektury i Planowania PrzestrzennSędzia: Pani Joanna Kalinowska, Dyrektor ds. Rozwoju Centrum Nauki KopernikSędzia: Pani Aleksandra Wójcik-Głodowska, Zastępca Dyrektora Programowego Centrum Nauki KopernikSędzia: Pan Maciej Kuryłowicz architekt, Sędzia Konkursowy SARPSędzia referent: Pan Jan Sukiennik architekt, Sędzia Konkursowy SARPZastępca Sędziów Konkursowych: Jacek KrychSekretarz Sądu Konkursowego: Pan Marek Szeniawski, architekt

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe
:
Wszelkie dodatkowe informacje zostały zawarte w Regulaminie Konkursu.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.plFaks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.plFaks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Uczestnikom konkursu, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, określone w Dziale VI Ustawy.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.plFaks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen