Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Concurs de soluții pentru servicii de proiectare pentru elaborare Documentații tehnico-economice la fazele de: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții CO , Focșani/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027918
Tag der Veröffentlichung
26.11.2019
Aktualisiert am
24.02.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Auslober
Abgabetermin
27.01.2020
Preisgerichtssitzung
11.02.2021

Gewinner

S.C. Popescu&CO S.R.L.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Participantul declarat câștigător al concursului de soluții va realiza următoarele categorii de activităţi:
– prestarea de servicii de proiectare, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, fazele:
– studiul de prefezabilitate (SPF);
– studiul de fezabilitate (SF), inclusiv tema tehnologică medicală, studiu geotehnic verificat la cerința AF, studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice, studiul preliminar la foc privind siguranta la incendiu, studiul de circulatie, alte studii de specialitate relevante pentru buna functionare a obiectivului de investitii „Construire Spital Județean de Urgență Vrancea” – Focșani, Vrancea;
– servicii conexe: obtinere avize conforme privind asigurarea utilitatilor, avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, solicitate prin certificatul de urbanism si care pot conditiona solutiile tehnice, suport de specialitate beneficiarului la prezentarea documentatiei.

Tehnico-economice in vederea obtinerii avizelor și acordurilor.
Proiectele se vor depune avand la baza tema de concus si regulamentul de concurs anexate.
26/11/2019    S228    Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
Rumänien-Focșani: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
2019/S 228-560448
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Vrancea (Consiliul Județean)
Nationale Identifikationsnummer: 4350394
Postanschrift: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Ort: Focșani
NUTS-Code: RO226
Postleitzahl: 620098
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valentina Harabor
E-Mail: achizitii@cjvrancea.ro
Telefon: +40 372372461
Fax: +40 237212228
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjvrancea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100001620
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Concurs de soluții pentru servicii de proiectare pentru elaborare documentații tehnico-economice la fazele de: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, pen [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71241000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de proiectare, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, fazele:
— studiul de prefezabilitate (S.P.F.),
— studiul de fezabilitate (S.F.), inclusiv tema tehnologică medicală, studiu geotehnic verificat la cerința AF, studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice, Studiul preliminar la foc privind siguranta la incendiu, Studiul de circulatie, alte studii de specialitate relevante pentru buna functionare a obiectivului de investitii „Construire Spital Județean de Urgență Focșani – Vrancea”, servicii conexe: obținere avize conforme privind asigurarea utilitatilor, avize, acorduri și studii specifice, după caz, solicitate prin Certificatul de Urbanism și care pot condiționa solutiile tehnice, suport de specialitate Beneficiarului la prezentarea documentației tehnico-economice în vederea obținerii avizelor și acordurilor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 16-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de concurs pentru depunerea ofertelor.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

A. Satisfacerea necesităților funcționale architectural – urbanistice – 60 puncte;
B. Gradul de detaliere a soluțiilor propuse – 40 puncte.
Detalii privind criteriile de evaluare se regasesc in cadrul documentatiei de concurs.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Rumänisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Premiile acordate sunt:
— premiul I: contractul de proiectare cu o valoare estimată de 5 131 017 RON fara TVA,
— premiul II: 20 000 RON,
— premiul III: 10 000 RON.
În afara premiilor se pot acorda și maximum 3 mențiuni in conformitate cu prevederile regulamentului concursului.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Plata premiilor se va face în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la anunțarea rezultatelor concursului, în lei, la cursul valutar stabilit de BNR la data publicarii anuntului de concurs.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Iordache Romeo
Hărăbor Valentina
Negulescu Daniela
Păduraru Coban George
Mândrilă Constantin
Ochean Valentin
Stoica Diana
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

În urma desfășurării concursului de solutii, câștigătorul loculului I va fi recompensat cu contractul de servicii ce va atribuit in conformitate cu prevederile art. 104 alin. (7) din Legea 98/2016, in urma derularii unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
Negocierea va avea ca obiect: pretul ofertat si durata de prestare a serviciilor.
În cadrul negocierii, pretul ofertat in cadrul propunerii financiare, va putea fi doar îmbunătățit în raport cu oferta initiala, iar durata de prestare a serviciilor va putea fi doar scăzută, fără ca aceasta să devină nerealistă.
Depășirea valorii estimate in cadrul devizului ofertă prezentat atrage respingerea proiectului – acesta nu va intra in analiza juriului.
Informatii privind asocierea: in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar AC va solicta acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de AC in documentatia de atribuire. Ofertantii vor prezenta formularul „Acordul de asociere” in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare”.
Acordul de asociere va fi depus impreuna cu oferta si DUAE. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE atat ale ofertantului, cat si ale asociatului/asociatilor.
Informatii privind tertul/tertii sustinatori: in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui/unor terti atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.
Tertul/tertii sustinatori va completa DUAE cu informatiile privind nivelul lor de experienta, corespunzator sustinerii acordate. Ofertantii vor prezenta formularul „Angajament ferm” in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare”. Angajamentul ferm va fi depus impreuna cu oferta si DUAE.
Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Achiziții Publice
Postanschrift: Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1
Ort: Focșani
Postleitzahl: 620098
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@cjvrancea.ro
Telefon: +40 372372461
Fax: +40 237212228
Internet-Adresse: www.cjvrancea.ro
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen