Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum Wiedzy Cognitarium przy ul. Śniadeckich , Koszalin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029364
Tag der Veröffentlichung
02.07.2020
Aktualisiert am
01.12.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
44 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
10.08.2020
Preisgerichtssitzung
06.11.2020

1. Preis

OVO Grąbczewscy Architekci, Katowice
Oskar Grąbczewski

2. Preis

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., Wrocław

3. Preis

INTERURBAN, Gdynia
Theza Architekci, Wrocław

Anerkennung

Autorskie Studio Architektury ASA Architekci Sp. z o.o., Rzeszów

Anerkennung

Andrzej M. Chołdzyński, Warszawa

Anerkennung

D+P Architektura Paweł Skóra, Katowice
Zeev Baran Architect, Katowice
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung und Gestaltung des architektonischen und städtebaulichen Konzepts des „Wissenszentrums Cognitarium“ an der Śniadeckich Straße in Koszalin im Rahmen der in den Wettbewerbsregeln festgelegten Rahmenbedingungen.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Wiedzy Cognitarium” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
02/07/2020 S126 Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Koszalin: Usługi projektowania architektonicznego
2020/S 126-308894
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Koszalińska
Adres pocztowy: ul. Śniadeckich 2
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-453
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Sielewska
E-mail: cognitarium@architektsarp.pl
Tel.: +48 606100446
Adresy internetowe:
Główny adres: www.architektsarp.pl/cognitarium
Adres profilu nabywcy: bip.tu.koszalin.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.architektsarp.pl/cognitarium
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.architektsarp.pl/cognitarium
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.architektsarp.pl/cognitarium

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Wiedzy Cognitarium” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Wiedzy Cognitarium” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie w zakresie określonym w regulaminie konkursu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ona mieści; integralność kompozycji całości; nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich; zgodność z programem inwestorskim; zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; jakość rozwiązań funkcjonalnych; walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań; elastyczność – możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb; łączny koszt budowy. Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Suma nagród pieniężnych i wyróżnień wynosi brutto 130 000 PLN. Nagrodą za najlepszą pracę konkursową jest nagroda pieniężna w wysokości brutto 50 000 PLN oraz, w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego do realizacji, zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego na usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski Przewodniczący
mgr inż. arch. Jacek Lenart Z-ca przewodniczącego
mgr inż. arch. Marek Perepeczo Sędzia referent
mgr inż. arch. Karol Fiedor Sędzia
mgr inż. Ryszard Grzybowski Sędzia
mgr Mariola Jackiewicz Sędzia
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha Sędzia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Kryteria kwalifikacji uczestników: Wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz którzy przedłożą: wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu); oświadczenie o spełnieniu warunków regulaminu konkursu (załącznik nr 3 do regulaminu). Ponadto: krajowi uczestnicy konkursu, mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie składają oświadczenia: o formie prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z informacją, o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do regulaminu; dotyczące uprawnień, w którym uczestnik konkursu zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów RP, po jego zaproszeniu do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5a do regulaminu; zagraniczni uczestnicy konkursu mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie składają oświadczenia: o formie prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z informacją, o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 4 do regulaminu; dotyczące uprawnień, w którym uczestnik konkursu zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zaświadczenie uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć po zaproszeniu go przez Zamawiającego do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5b do regulaminu.
Termin składania wniosków i prac konkursowych:
1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 10 sierpnia 2020 r.
2. Składanie prac konkursowych – 9.10.2020.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie co do treści Ogłoszenia o konkursie w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia o konkursie, odwołanie co do treści postanowień regulaminu konkursu w terminie 10 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu, jednak nie później niż 15 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen