Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” , Wrocław/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036476
Tag der Veröffentlichung
27.06.2023
Aktualisiert am
14.10.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen, Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
21.07.2023
Preisgerichtssitzung
29.09.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna sp. z o.o., Poznań
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das architektonisch, räumlich, funktional und wirtschaftlich beste Konzept für den Umbau mit Erweiterung des bestehenden Gebäudes in der Skwierzyńska-Straße 34 a/ Zelazna 27 in Wrocław zu erhalten.

Der Wettbewerbsumfang umfasst den Umbau mit Erweiterung und ggf. Überbauung des Bestandsgebäudes für die Belange des Gemeinschaftspflegezentrums "Consociatio BONITUM" (weiter: CUS-Gebäude) unter Zusammenführung des Funktionsprogramms des Gemeinschaftsselbsthilfezentrums und des Pflege- und Wohnzentrums sowie das Programm und Raumkonzept für einen Neubau mit ergänzender Funktion - ein medizinisches Pflegezentrum mit Wohnungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen (weiter: C-Gebäude).

Die Planungsaufgabe wurde in mehrere Etappen unterteilt, was auf die Vielfalt der künftigen Finanzierungsquellen für die Realisierung der Einrichtung zurückzuführen ist, die in der Regel aus Zuschüssen für nichtstaatliche gemeinnützige Organisationen stammen, die im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung von Wrocław umgesetzt werden.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z rozbudową istniejącego obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27.

Zakres konkursu obejmuje przebudowę z rozbudową, ew. nadbudową istniejącego budynku na potrzeby Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” (dalej: budynek CUS), łączącego program funkcjonalny Środowiskowego Domu Samopomocy i Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego oraz koncepcję programowo-przestrzenną nowego obiektu o funkcji dopełniającej – ośrodka opieki medycznej z mieszkaniami dla osób o specjalnych potrzebach (dalej: budynek C).

Zadanie projektowe zostało podzielone na kilka etapów, co wynika ze zróżnicowania źródeł przyszłego finansowania realizacji obiektu, co do zasady pochodzącego z grantów dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego, realizowanych w porozumieniu z Gminą Wrocław.

Jury
Arch. Eugeniusz Skrzypczak – Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznański (Przewodniczący Sądu Konkursowego / Juryvorsitz)
Arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber – Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
Arch. Marta Mnich – Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
Krzysztof Kotela – Sędzia ze strony Organizatora,
Jarosław Konior – Sędzia ze strony Organizatora,
Arch. Anna Bać – Sędzia ze strony Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
Bartłomiej Świerczewski – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia
Magdalena Wankowska – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia
27/06/2023    S121

Polska-Wrocław: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 121-384433

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM”

Adres pocztowy: ul. Komuny Paryskiej nr 28

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 50-451

Państwo: Polska

E-mail: konkurs.bonitum.wroclaw@gmail.com

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wroclaw.sarp.org.pl

Adres profilu nabywcy: www.wroclaw.sarp.org.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wroclaw.sarp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

Adres pocztowy: ul. Oławska 21, III piętro

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 50-123

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Sekretarz organizacyjny konkursu - Sylwia Sikora

E-mail: konkurs.bonitum.wroclaw@gmail.com

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wroclaw.sarp.org.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona i poprawa sytuacji niepełnosprawnych intelektualnie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Jednoetapow realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z rozbudową istniejącego obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27.

Zakres konkursu obejmuje przebudowę z rozbudową, ew. nadbudową istniejącego budynku na potrzeby Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” (dalej: budynek CUS), łączącego program funkcjonalny Środowiskowego Domu Samopomocy i Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego oraz koncepcję programowo-przestrzenną nowego obiektu o funkcji dopełniającej – ośrodka opieki medycznej z mieszkaniami dla osób o specjalnych potrzebach (dalej: budynek C).

Zadanie projektowe zostało podzielone na kilka etapów, co wynika ze zróżnicowania źródeł przyszłego finansowania realizacji obiektu, co do zasady pochodzącego z grantów dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego, realizowanych w porozumieniu z Gminą Wrocław

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

1.6. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UWAGA Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

b. spełniać określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

2. Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1.2.3 Regulaminu.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego powyżej w lit. b) 1., Organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

Na spełnienie warunku określonego powyżej w lit. b) 2., Uczestnicy konkursu składają na etapie Konkursu oświadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie.

Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

c. spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku o funkcji mieszkalnej dla osób z niepełnosprawnościami lub służby zdrowia lub użyteczności publicznej zakwalifikowanego do kategorii ZL II zagrożenia ludzi o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2.

d. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o których mowa powyżej w lit. b) i c) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z Uczestników konkursu występujący wspólnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

architekt - tj.co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a. atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu oraz spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie specyfiki użytkowej obiektu,

b. sprawność i elastyczność funkcjonalno-użytkowa budynków, w kontekście dwuetapowej realizacji budynku CUS,

c. jakość zaproponowanych rozwiązań przestrzenno - architektonicznych projektowanych pomieszczeń i budynków, w tym innowacyjność propozycji koncepcyjnej,

d. zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, ochrona zieleni istniejącej,

e. realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji,

f. uwzględnienie w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2023
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 60 000,00 zł brutto (I Nagroda – 30 000,00 zł brutto, II Nagroda – 20 000,00 zł brutto i III Nagroda – 10 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody w postaci Wyróżnień Honorowych), o których mowa w Rozdziale VI a także zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. arch. Eugeniusz Skrzypczak– Przewodniczący Sądu Konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznański
2. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber – Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
3. arch. Marta Mnich – członek Sądu Konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
4. Krzysztof Kotela – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora,
5. Jarosław Konior – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora,
6. arch. Anna Bać – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
7. Bartłomiej Świerczewski – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora
8. Magdalena Wankowska – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora
Funkcję sędziego rezerwowego pełni: mgr inż. arch. Artur Toboła, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen