Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023017
Tag der Veröffentlichung
01.07.2017
Aktualisiert am
05.12.2017
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
49 Arbeiten
Bewerbungsschluss
04.08.2017
Preisgerichtssitzung
05.12.2017

Gewinner

Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Lublin, Polen
Krzysztof Polkowski Architektura Sp. J., Warschau, Polen
Europrojekt s.c. Marta Skorupska, Jerzy Iwaniuk-Michalczuk, Warschau, Polen
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polen

Wettbewerbsaufgabe
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania architektoniczno- urbanistycznego (najlepszej pracy konkursowej) Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Batorego 8 w Warszawie.

2. Autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
p> 01/07/2017    S124    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
2017/S 124-253620
Ogłoszenie o konkursie
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, Dział Zakupów, pok. 043
Punkt kontaktowy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Osoba do kontaktów: Ireneusz Szcześniak
02-554 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225649686
E-mail: iszczes@sgh.waw.pl
Faks: +48 225648608
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.sgh.waw.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: www.sgh.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szkoła Główna Handlowa
al. Niepodległości 162
Punkt kontaktowy: Sekretariat Kanclerza p. 416
Osoba do kontaktów: Justyna Dziak-Słupska
02-554 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225649600
E-mail: jdziak@sgh.waw.pl
Faks: +48 228495312
Adres internetowy: www.sgh.waw.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szkoła Główna Handlowa
al. Niepodległości 162
Punkt kontaktowy: Sekretariat Kanclerza p. 416
Osoba do kontaktów: Justyna Dziak-Słupska
02-554 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225649600
E-mail: jdziak@sgh.waw.pl
Faks: +48 228495312
Adres internetowy: www.sgh.waw.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szkoła Główna Handlowa
al. Niepodległości 162
Punkt kontaktowy: Sekretariat Kanclerza p. 416
Osoba do kontaktów: Justyna Dziak-Słupska
02-554 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225649600
E-mail: jdziak@sgh.waw.pl
Faks: +48 228495312
Adres internetowy: www.sgh.waw.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: publiczna uczelnia wyższa

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
„Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn. »Centrum Przestrzeni Innowacyjnej« wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Batorego 8 w Warszawie”.
II.1.2) Krótki opis:
1.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania architektoniczno- urbanistycznego (najlepszej pracy konkursowej) Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Batorego 8 w Warszawie.
2.Autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71220000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników:
Warunki udziału w konkursie oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego ( dotyczącej budowy, remontu, przebudowy lub adaptacji) budynku lub zespołu budynków, w tym: co najmniej 1 budynku lub zespołu budynków o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m², oraz dokumentacje te zostały zrealizowane (na ich podstawie zostały wybudowane obiekty) lub uzyskały pozwolenie na budowę;
b. dysponuje osobami (zespołem projektantów), posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (lub odpowiednie) w następujących specjalnościach:
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych,
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych,
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie, uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo budowlane”.
Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
2. Uczestnik może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Uczestnik, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Uczestnikowi przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Uczestnika spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Uczestnika warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Uczestnik w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. c. nin. rozdz.
6.Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w konkursie dokonana będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Uczestników wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumentach i oświadczeniach opisanych w rozdz. V Regulaminu. Uczestnicy, którzy nie wykażą braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 oraz spełnienia warunków udziału w konkursie, podlegać będą wykluczeniu z konkursu.
Dokumenty i oświadczenia, jakie mają złożyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika z konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie Uczestnika o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu;
4) oświadczenie Uczestnika o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu;
5) oświadczenie Uczestnika o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu;
2. Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:
1) ppkt 1 nin. rozdz. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) ppkt 2 nin. rozdz. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Zamawiający żąda od Uczestnika, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (złożenia z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie), dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1-5 nin. rozdz.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. c rozdz. IV Regulaminu, Uczestnicy muszą złożyć z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Regulaminu oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Uczestnik nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Uczestnika;
2) wykaz osób, skierowanych przez Uczestnika do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Regulaminu.
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Uczestnika niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu – wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik, wykazując spełnianie warunków udziału w konkursie dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia – Załącznik nr 9 do Regulaminu).

III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (lub odpowiednie) w następujących specjalnościach:
a) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych,
b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych,
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
d) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
e) w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj konkursu
Otwarty

IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:

Prace konkursowe oceniane będą według poniższych kryteriów:
a) Rozwiązania urbanistyczne 15 %
b) Rozwiązania funkcjonalne i organizacja programu funkcjonalno-przestrzennego 30 %
c) Jakość ukształtowania architektonicznego i wnętrzarskiego 25 %
d) Ekonomia rozwiązania przestrzennego i koszty eksploatacji obiektu – 20 %
e) Cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego – 10 %.

IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
Adz.25.19.2017
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.8.2017 - 14:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 4.8.2017 - 14:00
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 25.8.2017
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.5) Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1) Informacje o nagrodzie(nagrodach):

Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Rodzaj i wysokość nagród:
I nagroda – pieniężna w wysokości 25 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienie z wolnej ręki,
II nagroda – pieniężna w wysokości 15 000 PLN.
III nagroda – pieniężna w wysokości 10 000 PLN.
Wysokość nagród została podana w wartości brutto.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
1.Nagrody zostaną wypłacone w terminie do 45 dni od dnia ustalenia wyników konkursu.
2.Zamawiający, zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród w ramach określonej sumy nagród pieniężnych, nieprzyznania pierwszej nagrody lub niewykorzystania całej puli pieniężnej na nagrody, jednakże tylko w sytuacji, gdy w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
IV.5.3) Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Marek Budzyński - Przewodniczący Sądu Konkursowego
2. Bogdan Kobyłko - Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
3. Andrzej Kapuścik - Sędzia Referent
4. Grzegorz Buczek
5. Marek Bryx
6. Marcin Dąbrowski
7. Piotr Wachowiak
8. Tadeusz Brach
9. Ludmiła Tubylewicz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika z konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy dołączyć oświadczenie Uczestnika o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu. Oświadczenie Uczestnika o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w konkursie.

VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.6.2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen