Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum przesiadkowego w Rybniku , Rybnik/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036998
Tag der Veröffentlichung
24.10.2023
Aktualisiert am
19.01.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Auslober
Abgabetermin
22.11.2023 15:00
Preisgerichtssitzung
06.12.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

eM4 Pracownia Architektury – Brataniec

2. Preis

AJJM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Preis

NM Architects

Anerkennung

Paweł Barczyk Architekt

Anerkennung

BDM Architekci
Wettbewerbsaufgabe
Das Hauptziel der Umsetzung der betitelten Aufgabe „Bau des Transferzentrums in Rybnik“ soll den öffentlichen Nahverkehr mit dem Individualverkehr verbinden und die Zugänglichkeit der in diesem Teil der Stadt angebotenen Verkehrsdienste verbessern. Der hohe Grad der individuellen Motorisierung, die Überlastung des Straßennetzes im Stadtzentrum usw Zufahrtswege erfordern umfassende Maßnahmen, um möglichst viele Nutzer dazu zu bewegen, auf das Autofahren zugunsten der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu verzichten. Im Rahmen des Bauvorhabens sollten Anstrengungen unternommen werden, um eine räumliche Ordnung zu erreichen, die den funktionalen und sozioökonomischen Anforderungen entspricht , Umwelt- und ästhetische Anforderungen, basierend auf den im Dokument Analyse der Machbarkeit der Entwicklung eines Stadtparkplatzes in der Władysława-Reymonta/Jankowicka-Straße in Rybnik und Umgebung enthaltenen Annahmen. Im Rahmen des Bauvorhabens sollten Lösungen eingesetzt werden, um die Interessen Dritter vor dem Entzug des Zugangs zu einer öffentlichen Straße, der Möglichkeit zur Nutzung von fließendem Wasser, Abwasser, Strom und Wärme sowie Kommunikationsmitteln zu schützen und Belästigungen zu minimieren verursacht durch übermäßigen Lärm, Vibrationen, elektrische Störungen, schädliche Strahlung, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung Ziel des Projekts ist der Bau eines Transferzentrums mit einem mehrstöckigen Parkhaus (keine Tiefgarage geplant) mit einer Kapazität von 450-500 Stellplätze für Pkw und mindestens 60 Stellplätze für Fahrräder.

Głównym celem realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Rybniku" jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną oraz poprawa dostępności do usług komunikacyjnych oferowanych w tej części Miasta. Wysoki poziom motoryzacji indywidualnej, zatłoczenie układu drogowego w centrum miasta i na trasach dojazdowych do niego wymagają kompleksowych działań w celu skłonienia jak największej liczby użytkowników do rezygnacji z jazdy samochodem osobowym na rzecz korzystania ze środków komunikacji zbiorowej. W ramach projektu budowlanego należy dążyć do uzyskania ładu przestrzennego spełniającego wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, estetyczne opierając się na założeniach zawartych w dokumencie Analiza możliwości zagospodarowania parkingu miejskiego przy ulicy Władysława Reymonta / Jankowickiej w Rybniku i jego otoczenia". W ramach projektu budowlanego należy stosować rozwiązania chroniące interes osób trzecich przed pozbawieniem: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z bieżącej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, oraz minimalizujące: uciążliwości powodowane przez nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, szkodliwe promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby Celem przedsięwzięcia jest budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym (nie przewiduje się kondygnacji podziemnych) o pojemności 450-500 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i co najmniej 60 miejsc dla rowerów.

Jury
mgr inż. arch. Piotr Buśko – Przewodniczący Sądu konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Oddział Katowice
mgr inż. arch. Rafał Paszenda – Sędzia konkursowy. Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Oddział Katowice
mgr inż. arch. Henryk Piątek – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Oddział Katowice
mgr inż. arch. Bartosz Gurawski – Sędzia konkursowy Architekt
mgr inż. arch. Henryk Mercik – Sędzia konkursowy Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku
mgr inż. Jacek Hawel – Sędzia konkursowy, Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika
Janusz Koper – Sędzia konkursowy, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
24/10/2023    S205

Polska-Rybnik: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 205-644110

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Rybnik

Krajowy numer identyfikacyjny: 276255430

Adres pocztowy: ul.Bolesława Chrobrego 2

Miejscowość: Rybnik

Kod NUTS: PL227 Rybnicki

Kod pocztowy: 44-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dyrektor Centrum Inwestycji – Jacek Hawel

E-mail: inwestycje@um.rybnik.pl

Tel.: +48 324392000

Faks: +48 324224124

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rybnik.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.sarp.katowice.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) centrum przesiadkowego w Rybniku

Numer referencyjny: ZP.271.79.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Głównym celem realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Rybniku" jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną oraz poprawa dostępności do usług komunikacyjnych oferowanych w tej części Miasta. Wysoki poziom motoryzacji indywidualnej, zatłoczenie układu drogowego w centrum miasta i na trasach dojazdowych do niego wymagają kompleksowych działań w celu skłonienia jak największej liczby użytkowników do rezygnacji z jazdy samochodem osobowym na rzecz korzystania ze środków komunikacji zbiorowej. W ramach projektu budowlanego należy dążyć do uzyskania ładu przestrzennego spełniającego wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, estetyczne opierając się na założeniach zawartych w dokumencie Analiza możliwości zagospodarowania parkingu miejskiego przy ulicy Władysława Reymonta / Jankowickiej w Rybniku i jego otoczenia". W ramach projektu budowlanego należy stosować rozwiązania chroniące interes osób trzecich przed pozbawieniem: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z bieżącej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, oraz minimalizujące: uciążliwości powodowane przez nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, szkodliwe promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby Celem przedsięwzięcia jest budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym (nie przewiduje się kondygnacji podziemnych) o pojemności 450-500 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i co najmniej 60 miejsc dla rowerów.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt - zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu Konkursu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych.

Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji.

Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej.

Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.

Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2023
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda, przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 100 000, 00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII. ust. 2.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

Nagrody pieniężne

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 zł brutto;

II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł brutto;

III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł brutto.

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego (zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdział VI) w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Piotr Buśko – Przewodniczący Sądu konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Oddział Katowice
mgr inż. arch. Rafał Paszenda – Sędzia konkursowy. Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Oddział Katowice
mgr inż. arch. Henryk Piątek – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Oddział Katowice
mgr inż. arch. Bartosz Gurawski – Sędzia konkursowy Architekt
mgr inż. arch. Henryk Mercik – Sędzia konkursowy Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku
mgr inż. Jacek Hawel – Sędzia konkursowy, Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika
Janusz Koper – Sędzia konkursowy, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:

mgr inż. arch. Adam Skrzypczyk – Sędzia rezerwowy. Zastępca Referenta, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Katowice

mgr inż. arch. Błażej Szurkowski – Sędzia rezerwowy, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP Poznań

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1) Uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w Konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 września

2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Z treścią ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.

2) Uczestnik konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy Pzp.

3) Na wyrok albo postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku albo postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen