Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum obce Nededza , Nededza/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026010
Tag der Veröffentlichung
05.03.2019
Aktualisiert am
18.06.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
15.05.2019
Preisgerichtssitzung
21.05.2019

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Archcomplet, Prešov
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Das Ziel von Nededza ist es, in der Mitte des Dorfes einen Platz an der Hauptstraße, Fußgängerzone - ein zentraler öffentlicher Raum und ein komplexes kulturelles und soziales Zentrum - für die Bewohner des Dorfes und seine Besucher mit ganzjähriger Nutzung zu errichten.

Konkurenčné úloha
Zámerom obce Nededza je v centre obce na Hlavnej ulici vybudovať námestie - centrálny verejný priestor a od súťažiacich požadoval návrh komplexného kultúrno-spoločenského centra obce - pešej zóny pre obyvateľov obce a jej návštevníkov s celoročným využitím.
05/03/2019    S45    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Nededza: Usporadúvanie architektonických sú?aží návrhov
2019/S 045-103779
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Obec Nededza
00321516
Hlavná 1/1
Nededza
013 02
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Vajda
Telefón: +421 415980021
E-mail: starosta@nededza.eu
Fax: +421 41415980519
Kód NUTS: SK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nededza.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.nededza.eu
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.evo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detailú419747
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: www.evo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/419747
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Centrum obce Nededza
Referen?né ?íslo: SN1
II.1.2) Hlavný kód CPV
71230000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
II.2.4) Opis obstarávania:
Zámerom obce Nededza je v centre obce na Hlavnej ulici vybudova? námestie - centrálny verejný priestor. Vyhlasovate? urbanisticko - architektonickej sú?aže návrhov Centrum obce Nededza požaduje od sú?ažiacich návrh komplexného kultúrno-spolo?enského centra obce a jej návštevníkov s celoro?ným využitím.
V riešenom území sa neplánuje žiadna asanácia stavieb. primárne sa v sú?aži požaduje návrh prestavby Obecného úradu a prepojenia plôch pred Obecným úradom, pred objektom prestavovaného kaštie?a a pred kostolom do spolo?ného verejného priestranstva - pešej zóny sa zachovaním funkcie parku v južnej ?asti vo väzbe na areál Materskej školy. Areál Materskej školy je potrebné rešpektova? a vhodným riešením aj fyzicky a funk?ne oddeli? od verejných priestorov obce.
Do riešenia plochy centra zasahujú pozemky dvoch rodinných domov, pozemky ktorých je potrebné rešpektova?.
Novostavbu dreveného altánku - javiska amfiteátra, vyhlasovate? odporú?a zachova? a nepremiest?ova?. Do riešenia sa požaduje vhodným spôsobom zapoji? vodný prvok - potok Nededzký jarok.
Podrobný opis obstarávania je uvedený v sú?ažných podmienkach
— v ?asti 7. Predmet sú?aže a
— v ?asti 8. Požiadavky na riešenie
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Autorizovaný architekt

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Sú?ažné návrhy, ktoré neboli vylú?ené zo sú?aže, budú hodnotené len pod?a nasledujúcich kritérií na hodnotenie sú?aže návrhov:
— komplexnos? urbanistického a architektonického návrhu riešenia vrátane väzieb na širšie okolie
— kreativita navrhovaného riešenia
— navrhované architektonické riešenia
— návrh funk?ného využitia s dôrazom na realizovate?nos? návrhu
— ekologické aspekty návrhu
— ekonomická a priestorová efektívnos? návrhu
Hodnotenie jednotlivých sú?ažných návrhov je anonymné. Každý ?len poroty hodnotí hodnotený sú?ažný návrh pod?a uvedených kritérií samostatne.
Výsledné poradie hodnotených sú?ažných návrhov je konsenzom ?lenov poroty na základe diskusií o jednotlivých hodnotených návrhoch
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 15/05/2019
Miestny ?as: 16:30
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1. cena - 3 500.- EUR
2. cena - 2 100.- EUR
3. cena - 1 400.- EUR
Na základe výsledkov sú?aže a kvality predložených sú?ažných návrhov, porota môže výšku udelených cien upravi?, avšak celková suma ur?ená na ceny je neprekro?ite?ná
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Martin Bliš?an
PhDr. Peter Vajda
Ing. arch. Ján Gusti?ák
Ing. arch. Peter Nezval
Ing. arch. Martin Pavelek

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
Sú?až návrhov sa bude realizova? elektronicky, v systéme EVO, ktoré je riadené Úradom pre verejné obstarávanie. Na stránke www.uvo.gov.sk je k dispozícii a vo?ne prístupné cez EVO v?avo dole, na úvodnej stránke Úradu.
Ú?astník sú?aže návrhov, ktorý má záujem zú?astni? sa tejto sú?aže návrhov, sa musí do systému EVO zaregistrova?; pri registrácii sa riadi príru?kou zverejnenou na stránke www.uvo.gov.sk, v ?asti EVO - Príru?ky - záujemca/uchádza?/verzia 1.0 1.10.2018 - Príru?ka používate?a informa?ného systému pre elektronické verejné obstarávanie - ?as? záujemca/uchádza? - Pracovné postupy
Ú?astníkom - hospodárskym subjektom, ktorí sa zaregistrujú, budú valida?né kódy zasielané obratom, pri?om validáciu musia vykona? bezodkladne. Bez bezodkladnej validácie nebude možné v systéme komunikova? a ani predloži? ponuku
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

28/02/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen