Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum kultury i tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach , Żary/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034187
Tag der Veröffentlichung
30.05.2022
Aktualisiert am
21.10.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
20.07.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
19.10.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

3MK Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Preis

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. Z o. o.

3. Preis

PROLOG sp. z o.o
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Erarbeitung des architektonisch, räumlich und funktional besten Konzepts für die Adaptierung der Burgruine und des Erschließungskonzepts in dem angegebenen Gebiet.

Uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno- użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym.
27/05/2022    S102

Polska-Żary: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 102-286232

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

Krajowy numer identyfikacyjny: 970770540

Adres pocztowy: ul.pl. Rynek 1-5

Miejscowość: Żary

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Kod pocztowy: 68-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Halina Łowejko

E-mail: halowe@2com.pl

Tel.: +48 601056072

Adresy internetowe:

Główny adres: https://epk.sarp.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.zary.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epk.sarp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Adaptacja ruin zamku na "Centrum kultury i tradycji zamku DewinówW-Bibersteinów w Żarach"

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno- użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) sprawność funkcjonalno- użytkowa kompleksu zamkowego,

c) sprawność funkcjonalno- użytkowa i dostępność zagospodarowania,

d) zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną i neutralnością

klimatyczną,

e) sposób realizacji w koncepcji zaleceń konserwatorskich,

f) realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,

g) stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 8
Maksymalna liczba: 30
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

1) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

2) sprawność funkcjonalno- użytkowa kompleksu zamkowego,

3) sprawność funkcjonalno- użytkowa i dostępność zagospodarowania,

4) zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną i neutralnością

klimatyczną,

5) sposób realizacji w koncepcji zaleceń konserwatorskich,

6) realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,

7) stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 29/07/2022
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

3 nagrody i 3 wyróżnienia, łącznie 95000,00zł

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Mariusz Ścisło
arch. Leon Szapowałow
arch. Andrzej Legendziewicz
arch. Paweł Gołębiowski
arch. Paweł Kochański
inż. Marek Iwlew
Ireneusz Brzeziński
Zbigniew Rafał Fularski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Gmina Żary o statusie miejskim

Adres pocztowy: ul.pl.Rynek 1-5

Miejscowość: Żary

Kod pocztowy: 65-200

Państwo: Polska

E-mail: miasto@um.zary.pl

Tel.: +48 684708300

Adres internetowy: https://bip.zary.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Gmina Żary o statusie miejskim

Adres pocztowy: ul.pl.Rynek 1-5

Miejscowość: Żary

Kod pocztowy: 65-200

Państwo: Polska

E-mail: miasto@um.zary.pl

Tel.: +48 684708300

Adres internetowy: https://bip.zary.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen