Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach , Słupsk/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033352
Tag der Veröffentlichung
14.01.2022
Aktualisiert am
22.04.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
19 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
01.02.2022
Preisgerichtssitzung
14.04.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Mamgusta Architekci Sp. z .o.o.

2. Preis

Krzysztof Makowski Architekt

3. Preis

VA Przemysław Tymoszuk
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung und Präsentation eines architektonischen und städtebaulichen Konzepts für das Kulturzentrum und Zentrum für soziale Dienste in Siemianice, Gemeinde Słupsk, innerhalb des in dieser Wettbewerbsordnung festgelegten Rahmens.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Konkursu.
21/01/2022    S15

Polska-Słupsk: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

2022/S 015-035715

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 010-021397)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Słupsk

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. Sportowa 34

Miejscowość: Słupsk

Kod NUTS: PL636 Słupski

Kod pocztowy: 76-200

Państwo: Polska

E-mail: bartoszl@gminaslupsk.pl

Tel.: +48 598428460

Faks: +48 598429254

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gminaslupsk.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

KONKURS jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk

II.1.2)Główny kod CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-021397

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: komunikacja
Zamiast:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.architektsarp.pl/

Powinno być:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.architektsarp.pl/ck-cus

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
14/01/2022    S10

Polska-Słupsk: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

2022/S 010-021397

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Słupsk

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. Sportowa 34

Miejscowość: Słupsk

Kod NUTS: PL636 Słupski

Kod pocztowy: 76-200

Państwo: Polska

E-mail: bartoszl@gminaslupsk.pl

Tel.: +48 598428460

Faks: +48 598429254

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gminaslupsk.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.architektsarp.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

KONKURS jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk

II.1.2)Główny kod CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

44. Każdy Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie musi spełnić wszystkie następujące wymagania:

1) nie może podlegać wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 6, 7-10 ustawy PZP;

Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje.

2) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

Powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Pracy Konkursowej.

Na spełnienie powyższego warunku, Organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób wraz z informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach.

Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.), na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Pracy Konkursowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

115. Do oceny w Konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna i wcześniej niepublikowana Praca Konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości i jest zgodna z celem Konkursu, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

116. Prace Konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy wg poniższych kryteriów:

1) jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem;

2) nowatorstwo i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych;

3) nowatorstwo i jakość rozwiązań proekologicznych i oszczędności energii;

4) potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania;

5) realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań;

6) elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości).

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2022
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 07/02/2022
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

101. Zakłada się, że w niniejszym konkursie przyznane zostaną:

1) I nagroda pieniężna w wysokości 25.000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie Pracy Konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach gmina Słupsk;

2) II nagroda pieniężna w wysokości 15.000,00 zł;

3) III nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie

ze stosownymi przepisami. Wyniki Konkursu stanowić będą podstawę do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie architektoniczno-budowlanym niezbędnej do realizacji inwestycji budowa Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach gmina Słupsk, stanowiącej uszczegółowienie i rozwinięcie Pracy Konkursowej. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Zamawiający przewiduje wypłacenie nagród pieniężnych w terminie do 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jednak nie wcześniej niż 15 dni od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu przez Zamawiającego.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Piotr Śmierzewski
arch. Janusz Kaczmarek
arch. Maciej Araszkiewicz
arch. Marek Perepeczo
Adam Sędziński
Joanna Szmidt
Michał Ziętek
arch. Mirosław Zwolsk
Zbigniew Gach
arch. Agata Ogór-Zwolan

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Informacje o Organizatorze Konkursu

1. Zamawiającym jest Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk [Zamawiający].

2. Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje: Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier.

3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Słupsk, ul. Tuwima 3A/3, 76-200 Słupsk [Organizator, Organizator Konkursu].

Konkurs jest konkursem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP jako spełniający podstawowe wymagania procedury konkursowej SARP w szczególności zawarte w Generalnych standardach i wytycznych przygotowania i przeprowadzenia konkursów architektonicznych i urbanistycznych rekomendowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Regulaminie Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 137 Zarządu Głównego SARP z dnia 8 stycznia 2019 r.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. do do dnia:

31.03.2022godz. 15:00

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się:1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen