Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

CENTRUM HORNÍ BRÁNA , Český Krumlov/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034637
Tag der Veröffentlichung
02.08.2022
Aktualisiert am
20.06.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
2 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
30.09.2022
Preisgerichtssitzung
29.03.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

gogolák + grasse s.r.o.

Gewinner

Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf einer städtebaulichen Lösung für die Lokalität Pod Nemocnicí. Die Grundanforderung des Wettbewerbs besteht darin, die optimale Nutzung und Gestaltung des Gebiets zu bestimmen, um ein neues lokales Stadtzentrum zu schaffen, wobei der Schwerpunkt auf einer intelligenten Verkehrslösung liegt, die diesen Teil der Stadt in das städtische Leben einbezieht und die Möglichkeit bietet, städtische Einrichtungen einzubauen.

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality Pod Nemocnicí. Základním požadavkem soutěže je stanovit optimální využití a uspořádání řešeného území pro vytvoření nového lokálního centra města s důrazem na chytré dopravní řešení, které přinese této části města prokrvení městským životem s možností osazení funkcí občanské vybavenosti.
02/08/2022    S147

Česko-Český Krumlov: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 147-421692

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Český Krumlov

Národní identifikační číslo: 00245836

Poštovní adresa: Náměstí Svornosti 1

Obec: Český Krumlov

Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj

PSČ: 381 01

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing.arch. Igor Kovačević PhD.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.ckrumlov.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ckrumlov.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.ckrumlov.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

CENTRUM HORNÍ BRÁNA

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality Pod Nemocnicí. Základním požadavkem soutěže je stanovit optimální využití a uspořádání řešeného území pro vytvoření nového lokálního centra města s důrazem na chytré dopravní řešení, které přinese této části města prokrvení městským životem s možností osazení funkcí občanské vybavenosti

Celková rozloha řešeného území je cca 6 ha.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

b) Účastníci soutěže musí být autorizovanými osobami podle zákona výkonu povolaní, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Zadavatel stanovuje kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, bez pořadí významnosti následovně:

Urbanistická kvalita návrhu, zejména se zohledněním stávajících přírodních podmínek a s důrazem na práci se zeleno-modrou infrastrukturou a dopravní řešení

Společenský potenciál návrhu, zejména s ohledem na komfort a flexibilitu užívání, logické vazby v území a na tvorbu kvalitních veřejných prostranství

Ekonomický potenciál návrhu, zejména z hlediska celkových bilancí hrubých podlažních ploch v m2 pro jednotlivé požadované hlavní funkce s ohledem na vliv na potenciální výnosovou složku na straně města jako provozovatele a s tím související celková budoucí hodnota takto vzniklých nemovitostních aktiv

Porota bude návrhy hodnotit podle kritérií kvality uvedených v těchto podmínkách, a to na základě znalostí a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 30/09/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 700.000,- Kč

První cena se stanovuje ve výši 300.000,- Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 200.000,- Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 150.000,- Kč.

Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu, bude rozdělena částka ve výši 50.000,- Kč. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 50.000,- Kč. Těmto účastníkům zadavatel neudělí žádné ceny.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel neudělí žádné mimořádné odměny-

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Josef Hermann, místostarosta Českého Krumlova
Ondřej Busta, architekt města Český Krumlov
Petr Hornát, vedoucí OREG, Jihočeský krajský úřad
Miroslav Reitinger, jednatel ČKRF
Dalibor Carda, starosta Českého Krumlova náhradník
Vojtěch Remeň, ředitel nemocnice Český Krumlov náhradník
Boris Redčenkov, architekt
Adam Gebrian, architekt
Štěpán Valouch, architekt
Martin Červinka, sociolog
Jana Moravcová, architektka
Vítězslav Danda, architekt náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen