Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego w rejonie skrzyż. ulic: Katowickiej i Markiefki , Katowice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032291
Tag der Veröffentlichung
06.08.2021
Aktualisiert am
27.12.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
24.08.2021
Preisgerichtssitzung
14.12.2021

1. Preis

KUM Studio Łukasz Skorek

2. Preis

BLANK ARCHITEKCI sp. z o. o.

Anerkennung

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego w rejonie skrzyż. ulic: Katowickiej i Markiefki w Katowicach.
06/08/2021    S151
I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego

2021/S 151-402558

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Katowice

Adres pocztowy: ul. Młyńska 4

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-098

Państwo: Polska

E-mail: bzp@katowice.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: www.katowice.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: umkatowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: umkatowice.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:


Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego w rejonie skrzyż. ulic: Katowickiej i Markiefki w Katowicach

Numer referencyjny: 271.7.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.4)Opis zamówienia:


1.Przedmiot Konkursu, zadanie konkursowe oraz generalne założenia i wytyczne do opracowania koncepcji konkursowej

1.1.Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego – koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej.

1.2.Zakres rozwiązania powinien obejmować koncepcję architektoniczno-urbanistyczną w której zostaną uwzględnione indywidualne potrzeby przyszłego Centrum Himalaizmu w Katowicach, będącego przedmiotem zadania konkursowego.

1.3.OPIS IDEOWY

Na potrzeby Centrum Himalaizmu w Katowicach planuje się wykorzystać istniejący budynek przy ul. Katowickiej 3 zlokalizowany na działce nr 32 oraz budynek przy ul. Markiefki 96 zlokalizowany na działkach nr 26, 27. Oba budynki są ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Dopuszcza się w uzasadnionym przypadku, wynikającym z przyczyn funkcjonalno-budowlanych pozostawienie jedynie elewacji frontowych ww. budynków (np. z jednym traktem) - zgodnie z wytycznymi WUOZ z 22.03.2019 r. Planuje się połączenie budynku Centrum Himalaizmu z mieszkaniem zlokalizowanym na III piętrze budynku przy ul. Markiefki 94, w którym mieszkał Jerzy Kukuczka. Mieszkanie jest zlokalizowane w narożniku budynku Markiefki 94 przy skrzyżowaniu ulicy Markiefki z drogą dojazdową do podwórzy kamienic przy ul. Markiefki 96 i Katowickiej 3.

Organizator oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia obiektu Centrum Himalaizmu jako nowoczesnego, nietuzinkowego, oddającego w pełni w swoim wyrazie architektonicznym wyobraźnię autorów dla stworzenia nowego obiektu wystawienniczo-rekreacyjnego, z zastosowaniem oryginalnych form architektonicznych.

Obiekt, jak i jego zagospodarowanie, powinny spełniać oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki, gdzie w rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych ucieka się przed sztampą i rozwiązaniami wtórnymi.

Zakłada się następujące funkcje nowego obiektu:

-wystawiennicza /ekspozycja i edukacja,

-rekreacyjna,

-muzealna.

Teren, jak i sam obiekt Centrum Himalaizmu muszą być w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Zagospodarowanie terenu oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, a także wszelkie uzbrojenie i instalacje powinny być zgodne z założeniami konkursu określonymi w Specyfikacji Technicznej, w szczególności należy uwzględnić parking dla gości i obsługi obiektu na terenie zainwestowania jako parking jednokondygnacyjny z możliwością wentylacji naturalnej, częściowo zagłębiony w terenie, a także należy uwzględnić funkcjonalny układu dojść i dojazdów (w tym drogę pożarową) z elementami małej architektury, zieleni urządzonej i przestrzenią oferującą wypoczynek. W ramach zagospodarowania należy także przewidzieć w sposób funkcjonalno-przestrzenny powiązanie Centrum Himalaizmu z terenem Strefy Kultury oraz z przystankami komunikacji publicznej.

1.4.TEREN OPRACOWANIA KONKURSOWGO I TEREN INWESTYCJI

Obszar przyszłej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Bogucice-Zawodzie, na terenie położonym u zbiegu ulic Katowickiej i Leopolda Markiefki. Obszar obejmuje działki ewidencyjne nr 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 położone w obrębie ewidencyjnym Bogucice-Zawodzie, karta mapy 20.

Teren opracowania (z pewnym „kołnierzem”) został wyłączony z aktualnie opracowywanego MPZP dla rejonu ul. Katowickiej i Góreckiego. Opracowanie mpzp dla przedmiotowego obszaru będzie kontynuowane po rozstrzygnięciu niniejszego konkursu – z uwzględnieniem jego wyników.

Nie wyklucza się także możliwości przeprowadzenia dodatkowych analiz przestrzenno-funkcjonalnych, dotyczących wskazanej lokalizacji i jej uwarunkowań w szerszym kontekście obszarowym (w tym: powiązanie obszaru ze znajdującą się na południu Strefą Kultury, bliższe i dalsze sąsiedztwo po stronie zachodniej i wschodniej).

Istniejące obiekty budowlane położone są na działkach nr 32, 26, 27. Na działce nr 28 zlokalizowane są niskie pawilony handlowo-usługowe, które wskazane są do likwidacji.

Więcej informacji w sekcji VI.3 (Informacje dodatkowe).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:


1.Warunki udziału w konkursie

1.1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany:

- posiadać prawa autorskie do oryginalnej pracy konkursowej, którą zgłasza do konkursu;

- spełniać obiektywne wymagania określone w Ogłosz. o konkursie i Regulaminie w zakresie podstaw wyklucz. i spełn. warunków udziału w konkursie

1.2. Uczestn. konkursu może być os. fiz., os. pr. lub jedn. org. niepos. osob. prawn., zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź os. fiz., os. prawne lub jedn. org. niepos. osob. prawnej wyst. wspólnie i zwane Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie.

1.3. W konkursie mogą brać udział podmioty spełn. wymogi, o których mowa w art.330 ustawy Pzp dot.:

a) niepodlegania wyklucz. z udziału w konkursie,

b) spełniania warunków udziału w konkursie tj.posiadają niezbędną wiedzę i dośw., dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej w szczególności osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, oraz zapewnią należyte wykonanie zamówienia publicznego na usługi, planowanego do udzielenia po zamknięciu konkursu.

W celu wykazania spełnienia warunków Uczestnik konkursu może polegać na zasobach innych podmiotów.

1.4. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie nw.wymagania:

a) nie podlega wykluczeniu na podst. art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 -10 Ustawy.

UWAGA

Ww. wymóg dot. Uczestnika samodz. bior. udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udz. w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje

b) spełnia okreś. przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dot. zdolności technicznej i zawodowej w zakr. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie konkursu co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specj. architektonicznej bez ograniczeń oraz prawo do ich wykonywania (tj. będąca członkiem Okręgowej Izby Architektów RP lub posiadająca kwalifikacje równoważne zdobyte w innych krajach), która jest projektantem co najmniej projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenie na budowę dla co najmniej jednego budynku kubaturowego realizującego funkcje kulturalne lub wystawiennicze, o pow. całkowitej nie mniejszej niż 3.000 m2 oraz będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

Na speł. ww. warunku wymaga się złożenia wraz z wnioskiem Ośw. o spełnieniu określ. przez Organizatora warunku udz. w konkursie dot. zdolności tech. i zawod. w zakr. wykształcenia i kwalif. zawodowych i wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach i podstawą dysp. tymi osobami

UWAGA

Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach okreś.w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzgl.postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

c) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dot. zdoln. technicznej i zawodowej w zakr.doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

- w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dop., a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie i ukończył, co najmniej jedną usługę projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obiektu kubaturowego, na podstawie której zrealizowano lub realizowane są prace budowlane o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł brutto.

Na spełn. ww. wymaga się złożenia z wnioskiem Oświadczenia o spełnieniu okr. przez Organizatora warunku udz. w konkursie dot. zdoln. techn. i zaw. w zakr. dośw. wraz z wykazem usług oraz inf. o wartości, przedm., dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wyk. lub są wykonywane

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:


W konk. mogą brać udz. podm. spełn. wym.,o których mowa w art.330 ust.Pzp dot.: a)niepodl. wykl. z udziału w konk.b)spełn. warunków udz. w konk. tj.: pos. niezb. wiedzę i dośw., dysponują pot. techn. oraz osobami zd. do wyk. pracy konk. w szcz. osobą pos. uprawn. budowl. w w specj. architektonicznej do projekt. bez ogr., oraz zapewnią należyte wyk. zam. p. na usługi, plan. do udz. po zak. konk.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:


Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów oceny:

Kryterium 1. Jakość rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, o łącznej wadze = 60% , w tym:

K1.1. - urbanistyka i relacja do kontekstu przestrzennego (waga 25 % z ww. czyli 15%z całości);

K1.2. - jakość rozwiązań funkcjonalnych (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

K1.3. - jakość przyjętych rozwiązań materiałowych (waga 25% z ww. czyli 15% z całości);

K1.4. – nowatorstwo, oryginalność i estetyka przyjętych rozwiązań (waga 25% z ww. czyli 15% z całości) ;

Kryterium 2. Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań, o łącznej wadze = 20%

Kryterium 3. Jakość i stopień uwzględnienia rozwiązań proekologicznych (ujętych w kosztorysie o łącznej wadze = 20 % .

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 15:30
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:


1. Sąd Konkursowy ustala ranking prac konkursowych.

2. Sąd Konkursowy podejmuje decyzje o rodzaju nagród i ewentualnych wyróżnień w oparciu o kryteria oceny prac konkursowych, określone w Regulaminie konkursu. Sąd konkursowy w imieniu zamawiającego przyzna nagrody.

3. Suma nagród pieniężnych i wyróżnień w konkursie (netto) wynosi: 200.000 zł brutto, w tym:

I Nagroda - 100.000,00 zł brutto,

II Nagroda – 50.000,00 zł brutto

i III Nagroda – 30.000,00 zł brutto

oraz Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień łączna pula w wysokości 20.000,00 zł brutto) oraz zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

4.Zamawiający gwarantuje wypłatę całej puli nagród określonej w Regulaminie konkursu.

5.Sąd Konkursowy wybierze jako najlepszą, pracę konkursową która w ocenie członków Sądu Konkursowego najlepiej spełnia kryteria oceny prac konkursowych, określone w Regulaminie konkursu i przyzna I Nagrodę Uczestnikowi konkursu, który przedstawił tę pracę konkursową. Kolejne nagrody zostaną przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac konkursowych w wyniku oceny przez Sąd Konkursu zajmą kolejne miejsca w konkursie.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:


Zamawiający przewiduje wypłacenie nagród pieniężnych oraz wydanie nagród rzeczowych w terminie do 45 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu, lecz nie wcześniej niż 15 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników Konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:


Ciąg dalszy sekcji II.2.4:

Na potrzeby adaptacji istniejących obiektów budowlanych zostały wykonane następujące opracowania, które zostały przedstawione w materiałach do konkursu:

- inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjno-budowlana i instalacyjna budynku przy ul. Katowickiej 3 i budynku przy ul. Markiefki 96,

- ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Katowickiej 3 i budynku przy ul. Markiefki 96,

- opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru przyszłej inwestycji,

- inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjno-budowlana i instalacyjna dla lokalu nr 14 budynku przy ul. Markiefki 94,

- ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Markiefki 94 pod kątem przyszłej funkcji obiektu użyteczności publicznej w części udostępnienia lokalu nr 14 na potrzeby Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.

1.5 Szczegółowy opis zadania konkursowego oraz założenia i wytyczne do opracowania koncepcji konkursowej (w tym program inwestycji) zostały przedstawione w Materiałach do konkursu, w szczególności w Specyfikacji technicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Uczestnikom konkursu

1. Uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Z treścią ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

2. Uczestnik konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy Pzp.

3. Na wyrok albo postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku albo postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen