Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny , Strzelce Opolskie/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032319
Tag der Veröffentlichung
11.08.2021
Aktualisiert am
16.11.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Wrocław
Bewerbungsschluss
30.08.2021
Preisgerichtssitzung
08.11.2021

1. Preis

ŁUKASZ PIANKOWSKI INTERURBAN

2. Preis

INICJATYWA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Preis

ARCHIGREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines städtebaulichen und architektonischen Konzepts für das Bildungs- und Betreuungszentrum für Kinder und Familien in Strzelce Opolskie sowie die Erschließung und Ausstattung des Geländes. Das Zentrum wird Sonderschulen des Bezirks Strzelce Opolskie sowie ein psychologisches und pädagogisches Beratungszentrum beherbergen. In der Einrichtung sollen 100 Schüler unterrichtet werden. Die Beratungsstelle sollte sowohl von der Schule aus erreichbar sein als auch separat funktionieren. Die wichtigste Annahme bei der Erstellung des Konzepts ist die Schaffung eines Gebäudes ohne architektonische Barrieren, das für Menschen mit verschiedenen Arten und Graden von Behinderungen zugänglich und funktional ist (oft bis zu einem sehr hohen Grad).

Der Projektstandort befindet sich auf den Grundstücken mit den Nummern 5186/1, 1142 und 1143/2 mit einer Gesamtfläche von etwa 0,812 ha in Strzelce Opolskie. Der Geltungsbereich der Studie umfasst die Grundstücke Nr. 5186/1, 1142, 1143/2, 5186/2. Das Gebiet liegt im Geltungsbereich des örtlichen Bebauungsplans.

Im Rahmen der Wettbewerbsarbeit ist auch eine Lösung für die Kommunikation und den Busverkehr am PKS-Bahnhof vorzuschlagen. Die Kommunikation auf dem Grundstück sollte mit dem bestehenden Kommunikationssystem verbunden werden.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem użytkowym. Placówka ma być miejscem lokalizacji szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. W placówce ma się kształcić docelowo 100 uczniów. Poradnia powinna być dostępna zarówno od strony szkoły jak i funkcjonować odrębnie. Najważniejszym założeniem, które należy przyjąć przy tworzeniu koncepcji jest stworzenie budynku całkowicie pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego i funkcjonalnego dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności (często w bardzo głębokim stopniu).

Teren inwestycji mieści się na działkach o numerach 5186/1, 1142, 1143/2, o łącznej powierzchni ok. 0,812 ha, położonych w Strzelcach Opolskich. Zakres opracowania obejmują działki o numerach 5186/1, 1142, 1143/2, 1143/1, 5186/2. Przedmiotowy teren objęty jest MPZP.

W ramach pracy konkursowej należy również zaproponować sposób rozwiązania komunikacji i ruchu autobusowego na stacji PKS. Komunikację na działce należy połączyć z istniejącym układem komunikacyjnym.
11/08/2021    S154
I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Strzelce Opolskie: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 154-409976

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Strzelecki – Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Adres pocztowy: ul. Jordanowska 2

Miejscowość: Strzelce Opolskie

Kod NUTS: PL524 Opolski

Kod pocztowy: 47-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Ewelina Jelito

E-mail: przetargi@powiatstrzelecki.pl

Tel.: +48 774401750

Faks: +48 774401701

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.powiatstrzelecki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sarp.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:


“Opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny”.

Numer referencyjny: OR.272.13.2021.EJ
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:


Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem użytkowym. Placówka ma być miejscem lokalizacji szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. W placówce ma się kształcić docelowo 100 uczniów. Poradnia powinna być dostępna zarówno od strony szkoły jak i funkcjonować odrębnie. Najważniejszym założeniem, które należy przyjąć przy tworzeniu koncepcji jest stworzenie budynku całkowicie pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego i funkcjonalnego dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności (często w bardzo głębokim stopniu).

Teren inwestycji mieści się na działkach o numerach 5186/1, 1142, 1143/2, o łącznej powierzchni ok. 0,812 ha, położonych w Strzelcach Opolskich. Zakres opracowania obejmują działki o numerach 5186/1, 1142, 1143/2, 1143/1, 5186/2. Przedmiotowy teren objęty jest MPZP.

W ramach pracy konkursowej należy również zaproponować sposób rozwiązania komunikacji i ruchu autobusowego na stacji PKS. Komunikację na działce należy połączyć z istniejącym układem komunikacyjnym.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:


Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

b) spełniać określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

W celu spełnienia wymagań ustalonych przez Organizatora tj. wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału Uczestnik konkursu musi złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie następujące podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy Pzp wg. Załącznika nr 3b do Regulaminu.

- Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami wg. Załącznika nr 3c do Regulaminu.

- W przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu zasobów.

- W przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów składa oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznychw zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 ustawy Pzp wg. Załącznika nr 3b do Regulaminu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 1
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:


Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania oraz trafność kontekstu z budynkiem Centrum Edukacji i otoczeniem,

d) Jakość zaproponowanych pomieszczeń budynku Centrum Edukacji w kontekście ich funkcjonalności i wyrazu architektonicznego,

e) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku Centrum Edukacji i zagospodarowania,

f) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań,

g) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

Sąd Konkursowy ocenia Prace konkursowe uwzględniając poszczególne kryteria oceny w sposób całościowy kierując się zasadą integralności poszczególnych cech chrakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowanie.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:


Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 70 000,00 zł brutto (I Nagroda – 30 000,00 zł brutto, II Nagroda – 20 000,00 zł brutto i III Nagroda – 10 000,00 zł brutto oraz Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień na kwotę 10 000,00 zł brutto łącznie) oraz zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący – Zbigniew Maćków (architekt, SARP Wrocław)
Sędzia - Ewelina Jelito (Sekretarz Powiatu Strzeleckiego)
Sędzia - Ewa Pinkawa (Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Turystyki Powiatu Strzeleckiego)
Sędzia – Andrzej Nowak (architekt, SARP Opole)
Sędzia Referent – Józef Franczok (architekt, SARP Opole)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:


Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: 30.08.2021 r. do godz. 18.00, natomiast zaproszenie ( dopuszczenie ) do udziału w Konkursie, będzie to publiczna informacja o ilości zakwalifikowanych zespołów. Nastąpi to po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Składanie prac konkursowy wypada na dzień 25.10.2021 r. do godz. 17.00.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI w/w ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen