Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w dzielnicy Wawer , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032266
Tag der Veröffentlichung
02.08.2021
Aktualisiert am
14.12.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
27.08.2021 16:00
Preisgerichtssitzung
07.12.2021

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

BDR Architekci Sp. z o.o.

2. Preis

TŁO Michał Sikorski

3. Preis

Dedeco Architektura Sp. z o.o.

Anerkennung

XYStudio Sp. z o.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej budynku lub zespołu budynków usługowych, w skład których wejdą:
- żłobek,
- Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów,
- ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami i autyzmem,
- zieleń rekreacyjna, parkowa i leśna,
- zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi.

Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym. Kompleks ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla najmłodszych dzieci oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Ma uzupełniać ofertę środowiskowo-społeczną w dzielnicy.
02/08/2021    S147
I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2021/S 147-392203

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-950

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marek Konopka, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, pok. 228

E-mail: konkursCAMwawer@um.warszawa.pl

Tel.: +48 224432333

Adresy internetowe:

Główny adres: um.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: zamowienia.um.warszawa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:


Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w dzielnicy Wawer w Warszawie

Numer referencyjny: AM/MIA/3/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.2.4)Opis zamówienia:


Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej budynku lub zespołu budynków usługowych, w skład których wejdą:

• żłobek,

• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów,

• ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami i autyzmem,

• zieleń rekreacyjna, parkowa i leśna,

• zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi.

Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym. Kompleks ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla najmłodszych dzieci oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Ma uzupełniać ofertę środowiskowo-społeczną w dzielnicy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:


1.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni, spełniający następujące obiektywne wymagania:

• nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie ustawy. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie wymóg ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

• spełniają warunki udziału w konkursie.

2.1. Za Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie Zamawiający uzna osoby fizyczne, które wykażą, że posiadają uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, lub podmioty, które będą posługiwać się co najmniej jedną osobą posiadającą te uprawnienia.

2.2. Uczestnicy muszą wykazać, że na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej będą posiadali lub będą posługiwali się co najmniej jedną osobą fizyczną posiadającą budowlane do projektowania w poszczególnych, następujących specjalnościach:

• architektonicznej,

• konstrukcyjno-budowlanej,

• inżynieryjnej drogowej,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

2.3. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie warunki sformułowane w punktach 2.1 i 2.2 mogą być spełnione łącznie przez poszczególnych Uczestników.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:


Kryteria:

1. Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań - znaczenie pierwszorzędne.

2. Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego: Najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne Zamawiającego wskazane w Regulaminie - znaczenie drugorzędne.

3. Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań: W kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji - znaczenie trzeciorzędne.

Każda praca zostanie oceniona punktowo w przedziale od 0 do 100 pkt. Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, przy czym:

• aby uzyskać pierwszą nagrodę – praca konkursowa musi uzyskać co najmniej 75 punktów;

• aby uzyskać drugą lub trzecią nagrodę – praca konkursowa musi uzyskać co najmniej 65 punktów.

Ewentualne wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w Konkursie lub w ocenie Sądu Konkursowego będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:


Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i ewentualnych wyróżnień:

• I nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,

• II nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł,

• III nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł,

• wyróżnienie lub wyróżnienia pieniężne w łącznej puli 5 000 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen