Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Center of Science / Center znanosti , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025075
Tag der Veröffentlichung
09.10.2018
Aktualisiert am
26.03.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
42 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
20.12.2018
Preisgerichtssitzung
07.02.2019

1. Preis

Avtorji:
Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o.

Avtorski tim:
Aljoša Dekleva, univ. dipl. inž. arh., M.Arch (Dist) (AA)
Prof. Tina Gregorič, univ. dipl. inž. arh., M.Arch (Dist) (AA)
Andi Koder, univ. dipl. inž. arh. · Martin Kruh, abs. arh.
Lea Stipanič, abs. arh. · Žan Šabeder, štud. arh.
Maruša Turnšek, štud. arh. · Jan Žužek, abs. arh.

2. Preis

Avtorja:
Daniel Fraile Ortiz, Dr. architect
Juan José Soria Rodriguez, Architect

3. Preis

Avtorji:
Martina Tepina, univ. dipl. inž. arh. · Mark Koritnik, univ. dipl. inž. arh.
Ana Merklin, mag. inž. arh. · Andreja Ajlec, abs. arh.
Vera Fois, abs. arh. · Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Prof. dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj. arh. · Danijel Mohorič, mag. inž. kraj. arh.
Aljaž Babič, mag. inž. kraj. arh.
Verfahrensart
Internationaler, offener, einstufiger Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Internationaler, offener, einstufiger Projektwettbewerb zur Auswahl der am besten geeigneten professionellen Lösung für: Center of Science
---
Javni natečaj za mednarodni, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Center znanosti
09/10/2018    S194    - - Storitve - Nate?aj - Odprti postopek 
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2018/S 194-439832
Obvestilo o nate?aju
Legal Basis:
Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naro?nik/naro?nik
I.1) Ime in naslovi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
2399300000
Masarykova cesta 16
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI041
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.2) Informacije o skupnem javnem naro?ilu
I.3) Sporo?anje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezpla?no za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.4) Vrsta javnega naro?nika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vklju?no z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5) Glavna podro?ja dejavnosti
Javna uprava
Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naro?ila
II.1.1) Naslov:
Javni nate?aj za Mednarodni, odprti, 1-stopenjski, projektni nate?aj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Center znanosti
Referen?na številka dokumenta: 430-410/2018/7
II.1.2) Glavna koda CPV
71000000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4) Opis javnega naro?ila:
Mednarodni, odprti, 1-stopenjski, projektni, nate?aj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Center znanosti.
II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naro?ilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finan?ne in tehni?ne informacije
III.1) Pogoji za udeležbo
III.1.10) Merila za izbor udeležencev:
III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naro?ilo
III.2.1) Informacije o dolo?eni stroki
Udeležba je omejena na dolo?eno stroko: da
Navedite stroko:
Nate?ajni pogoji, to?ka 4.17 Identificiranje avtorjev in preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje
Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta nate?aja
Odprti postopek
IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov:
Merila za ocenjevanje
Nate?ajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogo?ati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za nate?aj. Ocenjevalna komisija nate?ajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih nate?ajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v to?kah od 1 do 3, pri ?emer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. to?ki, in potem navzdol po padajo?i pomembnosti do to?ke 3. (7. to?ka 84. ?lena ZJN-3):
1. Skladnost zasnove s prostorskimi akti
Upoštevanje OPN MOL ID ter pogojev, usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora.
2. Merila kakovosti urbanisti?ne, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove
Celovitost urbanisti?ne zasnove, umeš?anje in ?lenitev objektov, sodobnost, odnos do okolice, promet in dostopi, orientacija, kakovost pogledov, celovit arhitekturni in arhitekturnokrajinski odgovor na specifiko lokacije, upoštevanje ciljev, namena in programske naloge ter celovit demonstracijski u?inek.
3. Merila trajnostnosti
Demonstracijski u?inek, okoljski vidik in raba energije, tehni?no tehnološki vidik, varnost zgradbe, sociološki in zdravstveni vidik, finan?ni vidik, funkcionalni vidik in digitalne tehnologije (kakovostni vidiki trajnostnosti tehni?ne zahteve).
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolo?il nate?ajne naloge je potrebno natan?no opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja
IV.2) Upravne informacije
IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/12/2018
Lokalni ?as: 16:00
IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenš?ina
IV.3) Nagrade in žirija
IV.3.1) Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 36 000 EUR
2. nagrada 23 000 EUR
3. nagrada 14 000 EUR
3 priznanja po 7 000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 94 000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2) Podatki o izpla?ilih za vse udeležence:
Razpisani odškodninski sklad je:
24 odškodnin po 1 000 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24 000 EUR
V primeru, da bo podeljenih ve? kot 24 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3) Naro?ila po nate?aju
Naro?ilo storitev na podlagi nate?aja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem nate?aja: da
IV.3.4) Odlo?itev žirije
Odlo?itev žirije je za naro?nika zavezujo?a: da
IV.3.5) Imena izbranih ?lanov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh.,
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naro?nik): Katja Korošec, univ. dipl. inž. arh.
?lan (naro?nik): Jurij Krpan, univ. dipl. inž. arh.
?lan (naro?nik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
?lanica (ZAPS): Fuensanta Nieto, Founding Partner Nieto Sobejano Arquitectos
Namestnica ?lanov (naro?nik): Ajda Radinja, univ. dipl. pol.
Namestnik ?lanov (ZAPS): Miran Mohar, slikar, grafi?ni oblikovalec in scenograf
Poro?evalka A: Veronika Š?etinin, univ. dipl. inž. arh.
Poro?evalka A: Lenka Kav?i?, univ. dipl. inž. arh.
Poro?evalec KA: Damjan ?erne, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Strokovni izvedenec za trajnost: Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
Strokovni izvedenec za investicijo: Primož Kunsti?, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenec za gradbene konstrukcije: dr. Bruno Duij?, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenka za OPN MOL: Monika Kova? Mesari?, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnik nate?aja: Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3) Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 16.11.2018.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 23.11.2018.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 12.12.2018.
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 14.12.2018.
Oddaja nate?ajno ponudbene dokumentacije brez makete ?etrtek 20.12.2018 do 16.00 ure.
Oddaja makete sreda 9.1.2019 do 12.00 ure.
Odlo?itev o izzidu nate?aja z zaklju?nim poro?ilom predvidoma 15.2.2019.
Razstava nate?ajnih elaboratov predvidoma marec 2019.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018 23:59:00.
VI.4) Postopki za revizijo
VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3) Postopek revizije
VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
04/10/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen