Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Center Barje , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025568
Tag der Veröffentlichung
07.01.2019
Aktualisiert am
16.05.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Abgabetermin
15.03.2019
Preisgerichtssitzung
17.04.2019

Gewinner

IT Invest, investicije, racunalnistvo, najem d.o.o. Ljubljana
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

02/01/2019 S1 - - Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 001-001141
Obvestilo o natečaju
Legal Basis: Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Mestna občina Ljubljana
5874025000
Mestni trg 1
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI041
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Center Barje
Referenčna številka dokumenta: 430-259/2018-5
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
Center Barje
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. Skladnost zasnove s prostorskimi akti
— upoštevanje OPN MOL ID in v čim večji meri usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora
2. Kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove
— celovita ureditev območja (promet, dostopi, orientacija funkcij, kakovost pogledov)
— prepričljiv odgovor na prostorski in kulturni kontekst lokacije
— funkcionalnost, fleksibilnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora
3. Merila gospodarnosti, energetske učinkovitosti
— gospodarna gradnja iz trajnostnih gradiv, enostavno vdrževanje objektov, opreme in naprav
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/03/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 5 000 EUR
2. nagrada 4 000 EUR
3. nagrada 3 000 EUR
Tri priznanja po 1 000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 15.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): Špela Vrhovec, univ.dipl. inž. vod. in kom. inž.
Članica (naročnik): Špela Vrhovec, univ.dipl. inž. vod. in kom. inž.
Članica (ZAPS): dr. Andreja Zapušek, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Namestnik članov (naročnik): Mag., Martin Maček univ. dipl. prav.
Namestnica članov (ZAPS): Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Skrbnica natečaja: Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vprašanj 8.2.2019
Rok za odgovore na vprašanja 15.2.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije petek 15.3.2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 19.4.2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma maj 2019
Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 8.2.2019, 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
Ljubljana
1000
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/12/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen