Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Wohnkomplex Terchovská
 • Wohnkomplex Terchovská
 • Wohnkomplex Terchovská
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,

Wohnkomplex Terchovská , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027653
Tag der Veröffentlichung
21.10.2019
Aktualisiert am
12.03.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
76 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
21.01.2020
Preisgerichtssitzung
04.02.2020
2. Preisgerichtssitzung
05.02.2020

1. Preis

The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,
 • 1. Preis: The Büro s.r.o.,

2. Preis

SUPERATELIER s.r.o.,
 • 2. Preis: SUPERATELIER s.r.o.,
 • 2. Preis: SUPERATELIER s.r.o.,
 • 2. Preis: SUPERATELIER s.r.o.,
 • 2. Preis: SUPERATELIER s.r.o.,
 • 2. Preis: SUPERATELIER s.r.o.,
 • 2. Preis: SUPERATELIER s.r.o.,

3. Preis

MRCK GROUP s.r.o.,
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o.,
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o.,
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o.,
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o.,
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o.,
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o.,

Anerkennung

FREE DOM s.r.o.,
 • Anerkennung: FREE DOM s.r.o.,
 • Anerkennung: FREE DOM s.r.o.,
 • Anerkennung: FREE DOM s.r.o.,
 • Anerkennung: FREE DOM s.r.o.,
 • Anerkennung: FREE DOM s.r.o.,
 • Anerkennung: FREE DOM s.r.o.,

Anerkennung

Šimkovič Vladimír · Márius Žitňanský,
 • Anerkennung: Šimkovič Vladimír · Márius Žitňanský,
 • Anerkennung: Šimkovič Vladimír · Márius Žitňanský,
 • Anerkennung: Šimkovič Vladimír · Márius Žitňanský,
 • Anerkennung: Šimkovič Vladimír · Márius Žitňanský,
 • Anerkennung: Šimkovič Vladimír · Márius Žitňanský,
 • Anerkennung: Šimkovič Vladimír · Márius Žitňanský,

Anerkennung

DOXA s.r.o.,
 • Anerkennung: DOXA s.r.o.,
 • Anerkennung: DOXA s.r.o.,
 • Anerkennung: DOXA s.r.o.,
 • Anerkennung: DOXA s.r.o.,
 • Anerkennung: DOXA s.r.o.,
 • Anerkennung: DOXA s.r.o.,

Anerkennung

PLURAL s.r.o.,
 • Anerkennung: PLURAL s.r.o.,
 • Anerkennung: PLURAL s.r.o.,
 • Anerkennung: PLURAL s.r.o.,
 • Anerkennung: PLURAL s.r.o.,
 • Anerkennung: PLURAL s.r.o.,
 • Anerkennung: PLURAL s.r.o.,
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste Design für ein neues Wohngebäude in Terchovská zu erhalten.

- The 5-floor building, the 6-th floor only as a set back floor- which makes 50% GBA from the floor underneath 
- 25% of a the site must be terrain with more than 1 m deep soil
- Competition output is meant as housing with restitutional and rental apartments. The proposal must respect the local plan and urban structure of the surroundings and also fully consider the busy traffic in this area
- The announcers are planning to finance the project from The Governmental Fond for Development. Specifications required: The estimated amount of apartments is cca 81. The average floor area for apartments shouldn´t overcome 60 m2 per apartment and maximum floor area is 80 m2 per apartment. 
- Tendered costs of the building calculated per m2 floor area shouldn´t exceed 1350 Euro with VAT, according to The Governmental Fond for Development. 
- The recommended combination of apartments: 1/3 1-room apartments (25-40 m2), 1/3 2-room apartments (40-60 m2),  1/3 3-room apartments (60-80 m2)
- Announcers expect 5 - 8 % of a total floor area for a commune program or civic amenities
- Parking: 1 parking slot/apartment, 35 parking slots extra for visitors
- The proposal should consider and prefer pedestrians in the area
- Exterior and landscape is required to design
- Depending on the proposal, competitors could design extended area from the plot as a landscape or a public space 
- Bike paths should be considered 
- Buildings should respect the energetic and ecological criteria

Preisgericht / Jury
Ing. arch. Juraj Šujan, Authorized Architect (Slovak Chamber of Architects), chairman of the Jury
Ing. Boris Hrbáň, Authorized Architect (Slovak Chamber of Architects)
Akad. arch. Ladislav Kuba, Authorized Architect (Czech Chamber of Architects)
Ing. arch. Juraj Benetin, Authorized Architect (Slovak Chamber of Architects)
MgA. Ondřej Synek,  Authorized Architect (Czech Chamber of Architects)
Ing. arch. Norbert Dvorčák, Authorized Architect (Slovak Chamber of Architects)
Ing. arch. Michal Pulman
21/10/2019    S203    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2019/S 203-494983
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
Primaciálne námestie 1
Bratislava-mestská ?as? Staré Mesto
814 99
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vi?anová
Telefón: +421 259356106
E-mail: vicanova@bratislava.sk
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
I.1) Názov a adresy
Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB
52324940
Primaciálne nám. 1
Bratislava
814 99
Slovensko
E-mail: vicanova@bratislava.sk
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: bratislava.sk
I.1) Názov a adresy
Generálny investor Bratislavy
00698393
Záporožská 5
Bratislava
852 92
Slovensko
E-mail: vicanova@bratislava.sk
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: gib.bratislava.sk
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
Sú?až zah??a spolo?né obstarávanie
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: josephine.proebiz.com/sk/tender/5082/summary
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/tender/5082/summary
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Bytový súbor Terchovská
Referen?né ?íslo: MAGS OVO 53867/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
71240000
71250000
II.2.4) Opis obstarávania:
Ú?elom sú?aže návrhov je získa? najlepší návrh pre novostavbu bytového domu Terchovská.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Architekt pod?a § 4 zák. ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Komplexná architektonická kvalita - zah??a v sebe aj funk?né a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovate?nos? návrhu.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 21/01/2020
Miestny ?as: 17:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
Uvedené v Sú?ažných podmienkach.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Uvedené v Sú?ažných podmienkach.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Po sú?aži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovate?ov samostatne alebo viacerí z vyhlasovate?ov spolo?ne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.
2. Vyhlasovate? vyzve na rokovanie ú?astníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako ví?azný.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

16/10/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen