Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Bytový súbor Parková , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030021
Tag der Veröffentlichung
13.10.2020
Aktualisiert am
28.01.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
52 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
07.12.2020
Preisgerichtssitzung
11.12.2020

1. Preis

SUPERATELIER s.r.o., Bratislava
 • 1. Preis: SUPERATELIER s.r.o., Bratislava
 • 1. Preis: SUPERATELIER s.r.o., Bratislava
 • 1. Preis: SUPERATELIER s.r.o., Bratislava
 • 1. Preis: SUPERATELIER s.r.o., Bratislava

2. Preis

The Büro s.r.o., Brno
 • 2. Preis: The Büro s.r.o., Brno
 • 2. Preis: The Büro s.r.o., Brno
 • 2. Preis: The Büro s.r.o., Brno
 • 2. Preis: The Büro s.r.o., Brno

3. Preis

MRCK GROUP s.r.o., Bratislava
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o., Bratislava
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o., Bratislava
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o., Bratislava
 • 3. Preis: MRCK GROUP s.r.o., Bratislava

4. Preis

A B.K.P.Š., spol. s r.o., Bratislava
 • 4. Preis: A B.K.P.Š., spol. s r.o., Bratislava
 • 4. Preis: A B.K.P.Š., spol. s r.o., Bratislava
 • 4. Preis: A B.K.P.Š., spol. s r.o., Bratislava
 • 4. Preis: A B.K.P.Š., spol. s r.o., Bratislava

5. Preis

BLAU architecture urbanism, Barcelona
 • 5. Preis: BLAU architecture urbanism, Barcelona
 • 5. Preis: BLAU architecture urbanism, Barcelona
 • 5. Preis: BLAU architecture urbanism, Barcelona
 • 5. Preis: BLAU architecture urbanism, Barcelona
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, einen Vorschlag für ein neues Wohnhaus in der Parkova Street zu finden, der die Anforderungen des Auftrags unter den eingereichten Vorschlägen am besten löst.
Ein kleineres Wohnhaus in ruhiger Lage wird für Mieter konzipiert und angepasst, die in erster Linie Senioren sein sollen. Es werden ungefähr 24 Wohneinheiten gebaut, die auf Gemeinschaftsbasis betrieben werden - ein gemeinsames Wohnzimmer oder eine gemeinsame Küche.

Súťažná úloha
Účelom súťaže je nájsť návrh pre novostavbu bytového domu na Parkovej ulici, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
Menší bytový dom v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka.

Zverejnené súťažné návrhy jednotlivých účastníkov možno nájsť na tejto webovej adrese /
Die veröffentlichten Wettbewerbsvorschläge der einzelnen Teilnehmer finden Sie auf dieser Website:
mib.sk/sutaz/bytovy-subor-parkova/
13/10/2020    S199
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2020/S 199-483250
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská ?as? Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PS?: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vi?anová
E-mail: vicanova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 52324940
Poštová adresa: Primaciálne nám. 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PS?: 814 99
Štát: Slovensko
E-mail: vicanova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.mib.sk
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Metro Bratislava, a.s.
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 35732881
Poštová adresa: Muchovo nám. 12
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: vicanova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.metroba.sk
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
Sú?až zah??a spolo?né obstarávanie
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428391
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/tender/9050/summary
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Bytový súbor Parková
Referen?né ?íslo: MAGS OVO 60209/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4) Opis obstarávania:
Ú?elom sú?aže je nájs? návrh pre novostavbu bytového domu na Parkovej ulici, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Ú?astníkom môže by? jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho ?innos? uvedenú v §4 a §5 ods. 1a zák. ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (?alej ZAA) alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania ú?astníka.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kvalita architektonického riešenia vo vz?ahu k zadaniu
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 07/12/2020
Miestny ?as: 17:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
Uvedené v bode 12. Sú?ažných podmienok
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Uvedené v bode 10. Sú?ažných podmienok

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Po sú?aži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovate?ov samostatne alebo viacerí z vyhlasovate?ov spolo?ne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.
2. Vyhlasovate? vyzve na rokovanie ú?astníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako ví?azný.
3. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa uskuto??uje výhradne prostredníctvom IS Josephine na adrese -josephine.proebiz.com/sk/tender/9050/summary
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

08/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen