Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Bytové domy a Mateřská škola Rakovnická v Ruzyni , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032058
Tag der Veröffentlichung
25.06.2021
Aktualisiert am
13.12.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.09.2021
Preisgerichtssitzung
02.11.2021

Gewinner

A.D.N.S. architekti s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Vymezení řešeného území: Řešené území se nachází na území Městské části Praha 6, na pozemcích č.parc. 1910/2, 1912/2,1914/2 a 1916/3, k.ú. Ruzyně. Pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 6. Širším ideově řešeným územím jsou přilehlé části komunikace Rakovnická a Ledecká ve vlastnictví hlavního města Prahy. Předmět soutěže:1) Areál bydlení - navrhnout bytové domy s nájemnými byty včetně související zahrady, 2) Areál MŠ - navrhnout dvoutřídní mateřskou školu včetně související zahrady, 3) na pozemcích parc.č. 2248/1 a 2252, k.ú. Ruzyně - ideovou součástí návrhu je úprava navazujících částí komunikace Rakovnická v úseku Ledecká/Přílepská a Ledecká v úseku Rakovnická/Stochovská.
25/06/2021 S121
Česko-Praha: Architektonická řešení
2021/S 121-321088
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 6
Národní identifikační číslo: 00063703
Poštovní adresa: Čs. armády 601/23
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 160 52
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jana Jelínková
E-mail: jjelinkova@praha6.cz
Tel.: +420 220189900
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha6.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.praha6.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: zakazky.praha6.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: zakazky.praha6.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Bytové domy a Mateřská škola Rakovnická v Ruzyni, Praha 6

Spisové číslo: 03/2021/SON
II.1.2)Hlavní kód CPV
71220000 Architektonická řešení
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

Vymezení řešeného území:

Řešené území se nachází na území Městské části Praha 6, na pozemcích č. parc. 1910/2, 1912/2, 1914/2 a 1916/3, k.ú. Ruzyně. Pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 6. Širším ideově řešeným územím jsou přilehlé části komunikace Rakovnická a Ledecká ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

Předmět soutěže:

1) Areál bydlení – navrhnout bytové domy s nájemními byty včetně související zahrady;

2) Areál MŠ – navrhnout dvoutřídní mateřskou školu včetně související zahrady;

3) na pozemcích parc. č. 2248/1 a 2252, k.ú. Ruzyně – ideovou součástí návrhu je úprava navazujících částí komunikace Rakovnická v úseku Ledecká/Přílepská a Ledecká v úseku Rakovnická/Stochovská.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr. Podrobně viz soutěžní podmínky.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) celková urbanistická koncepce, začlenění objektů do okolní zástavby;

b) architektonické, provozní a funkční řešení objektů, veřejného prostoru a zahrady, s důrazem na citlivý vztah ke stávající bytové zástavbě;

c) ekonomická přiměřenost návrhu a energetická koncepce.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/09/2021
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 950 000 CZK.

První cena se stanovuje ve výši 450 000 CZK,

Druhá cena se stanovuje ve výši 270 000 CZK,

Třetí cena se stanovuje ve výši 180 000 CZK.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 CZK.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí: Ing. Zdeněk Hlinský, předseda FV MČ P6
Ing. arch. Eva Smutná, FEng., radní MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ P6
Řádní členové nezávislí: doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
doc. Ing. arch. Luboš Pata
doc. Ing. arch. Petr Šikola, PhD.
Ing. arch. Petr Vávra
Náhradníci závislí: Zdeněk Hořánek, radní MČ P6
Ing. Marie Kubíková, radní MČ P6
Ing. arch. Bohumil Beránek, OÚR MČ P6
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. Jan Nedvěd
Ing. David Hřebačka

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen