Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Entwurf Konzertsaal und Entwicklung Nowy Rynek-Platzes , Płock/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026800
Tag der Veröffentlichung
13.06.2019
Aktualisiert am
11.02.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
127 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
15.07.2019
Preisgerichtssitzung
29.01.2020

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Plus3-Architekci Sp. z o.o., Warschau
Katarzyna Głażewska · Grażyna Woźniak-Głazewska
Krzysztof Bagiński · Jadwiga Trzeciakowska
Mitarbeit: Magdalena Mularzuk · Małgorzata Zagłoba
Mateusz Dąbek · Bolesław Rybałtowski

3. Preis

Maciej Kuryłowicz Architekt, Warschau
Maciej Kuryłowicz · Marcin Hyżyński

Anerkennung

Kacper Guranowski, Warschau
Michał Ruman, Warschau
Piotr Rożniecki, Łódź
Michał Koziej, Łódź

Anerkennung

MPP Sp. z o.o. SP.K., Breslau
Zbigniew Maćków · Anna Okoń · Magdalena Pierucka
Eliasz Matula · Przemysław Skwarek
Verfahrensart
Zweistufiger, nicht offener Studien- und Realisierungswettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Stadtverwaltung von Płock und die Warschauer Zweigstelle der Vereinigung Polnischer Architekten laden Sie ein, an einem zweistufigen Studien- und Realisierungswettbewerb für die Konzeption des Konzerthauses und die Entwicklung des Nowy Rynek-Platzes in Płock teilzunehmen.

Zadanie konkursowe
Gmina-Miasto Płock oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w dwuetapowym konkursie studialno-realizacyjnym na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.
Polen-Płock: Dienstleistungen von Architekturbüros
2019/S 112-275703
Wettbewerbsbekanntmachung
Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Mroczkowski Punkt kontaktowy: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
Telefon: +48 504088203
E-Mail: konkurs-plock@sarp.warszawa.pl
NUTS-Code: PL923
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plock.eu
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: konkurs-plock.sarp.warszawa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs studialno-realizacyjny na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71300000
71400000
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych Etapu I (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II (Etap II konkursu).
Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.
Przedmiotem konkursu jest:
a) Cześć studialna (Etap I konkursu):
W Etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne obejmujące koncepcję budynku Sali koncertowej oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek wraz z pasażem Vuka Karadżica i terenami przyległymi.
Do Uczestnika konkursu w Etapie I należy w szczególności opracowanie studialnej koncepcji zawierającej:
— zagospodarowanie terenu uwzględniające różnorodne możliwości użytkowania placu, pasażu i terenów przyległych,
— propozycję kierunków przekształceń lub uzupełnień zabudowy na terenach przyległych do placu i pasażu,
— koncepcję rozwiązań komunikacyjnych, w tym w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, uwzględniającą również powiązanie terenu opracowania z i terenów sąsiednich,
— koncepcję rozwiązań w zakresie parkowania uwzględniającą lokalizację miejsc postojowych przyulicznych oraz garażu wielostanowiskowego,
— propozycję bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu funkcjonalno-użytkowego budynku sali koncertowej.
b) Cześć realizacyjna (Etap II konkursu):
W Etapie II konkursu Uczestnik musi przedstawić koncepcję będącą rozwinięciem rozwiązań z poprzedniego etapu zawierającą:
— szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu sali koncertowej,
— szczegółową koncepcję zagospodarowania placu Nowy Rynek,
— szczegółową koncepcję architektoniczną garażu wielostanowiskowego.
Zakres opracowania został podzielony na zakres studialny (Etap I konkursu) oraz zakres realizacyjny (Etap II konkursu).
Obszar objęty konkursem został wskazany na graficznym Załączniku nr 10a do Regulaminu. Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar około 9,24 ha, natomiast obszar Etapu II Konkursu to około 2,96 ha (w ramach tego obszaru należy zlokalizować obiekt sali koncertowej i garaż wielostanowiskowy). Zamawiający dopuszcza rozszerzenie obszaru opracowania określonego w Etapie I konkursu, jeśli Uczestnik uzna, za zasadne powiązać przestrzennie z nowym zagospodarowaniem obszar wykraczający poza ustalone Regulaminem granice.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kryteria oceny opracowań studialnych
Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz ich centro twórczy charakter.
b) Realność, trafność i sprawność proponowanych rozwiązań i powiązań urbanistyczno-architektonicznych.
c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku sali koncertowej.
d) Trafność lokalizacyjna budynku sali koncertowej.
e) Prawidłowość zaproponowanych rozwiązań akustycznych sali koncertowej.
Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych obiektu sali koncertowej i zagospodarowania placu Nowy Rynek.
b) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne obiektu sali koncertowej i zagospodarowania placu Nowy Rynek.
c) Trafność przyjętych rozwiązań akustycznych.
d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/07/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

1. Nagrody pieniężne:
I Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 70 000 PLN netto
II Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 60 000 PLN netto
III Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 50 000 PLN netto
2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla jednego Uczestnika Konkursu, który otrzymał I Nagrodę.
3. Organizator przewiduje przyznanie dwóch dodatkowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 25 000 PLN netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej..

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:
— Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).
— Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).
— Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
arch. Magdalena Kozień-Woźniak
arch. Daniel Frąc
arch. Jan Chwedczuk
arch. Roman Dziedziejko
arch. Janusz Łabuz
arch. Cezary Głuszek
Adam Mieczykowski
Jacek Terebus
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

Terminy
1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.6.2019 r.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 3.7.2019 r. do godz. 15:00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 8.7.2019 r.
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 15.7.2019 r. do godz. 15:00 na adres:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, POLSKA
(godziny pracy od 10:00 do 16:00)
O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 2.8.2019 r.
4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 9.9.2019 r. do godz. 15:00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 16.9.2019 r.
5. Opracowania studialne Etapu I składać należy do dnia 7.10.2019 r. do godz. 15:00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, POLSKA
(godziny pracy od 10:00 do 16:00)
6. Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 21.10.2019 r.
7. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 2.12.2019 r. do godz. 15:00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.12.2019 r.
8. Prace konkursowe składać należy do dnia 15.1.2020 r. do godz. 15:00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, POLSKA
(godziny pracy od 10:00 do 16:00)
9. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 31.1.2020 r.
O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.
10. O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz ewentualnej dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-plock.sarp.warszawa.pl
11. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-plock.sarp.warszawa.pl
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej (realizacja Inwestycji) nie może przekroczyć kwoty
79 155 327,00 PLN netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych netto) - bez podatku od towarów i usług
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia
Maksymalny łączny koszt netto (bez podatku VAT) zamówienia prac wymaganych dla uszczegółowienia pracy konkursowej polegającego na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji oraz pełnienia usług, w tym nadzoru autorskiego, które to zamówienie zostanie udzielone z wolnej ręki po przeprowadzeniu Konkursu i negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej maksymalnie 7,5 % planowanego kosztu realizacji Inwestycji o którym mowa powyżej - bez podatku od towarów i usług..

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Internet-Adresse: uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen