Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Długiej , Zalewo/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034545
Tag der Veröffentlichung
20.07.2022
Aktualisiert am
17.09.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Abgabetermin
14.09.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
16.09.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Mateusz Adamczyk BUDCUD

2. Preis

Technobeton Sp. z o.o.

3. Preis

Jan Ledwoń i Architekci
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerb für die Entwicklung eines architektonischen und baulichen Konzepts für das Projekt mit dem Titel: Bau von Mehrfamilienwohnhäusern in der Długa-Straße in Zalewo.
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Długiej w Zalewie.
20/07/2022    S138

Polska-Olsztyn: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

2022/S 138-395372

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Dąbrowszczaków 21 lok. 430

Miejscowość: Olsztyn

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 10-542

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska - Jasińska

E-mail: pzpkancelaria@gmail.com

Tel.: +48 721023779

Adresy internetowe:

Główny adres: https://simkznpolnoc.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Długiej w Zalewie.

Numer referencyjny: SIMKZN/K-1/2022/3
II.1.2)Główny kod CPV
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.4)Opis zamówienia:

 

PRZEDMIOT KONKURSU

• Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do OPK. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

• W ramach sporządzania Koncepcji architektoniczno-budowlanej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w decyzji Nr 81/21 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Zalewa w dniu 21.07.2021r. .

• Zaproponowane Koncepcje architektoniczno-budowlane, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w OPK oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w OPK.

• Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie Koncepcji architektoniczno-budowlanej dla jednego budynku, w założeniu mogącego samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem, na nieruchomości gruntowej (dz. nr 1/3) należącej do Zamawiającego.

• Ponadto, opracowując koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zagospodarowania terenu, należy odnieść się do całego terenu działki nr 1/3, uwzględniając zespół 3 budynków wielorodzinnych, które powinny być spójne estetycznie i kubaturowo. Należy zaprojektować je w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę pozwalającego na rozpoczęcie i zakończenie budowy niezależnie dla każdego z budynków. Organizator dopuszcza możliwość odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla zespołu budynków.

• Budynek nr 1 stanowiący Przedmiot Zadania powinien być wyróżniony na planie zagospodarowania terenu od pozostałych 2 budynków.

• Budynek/budynki, ich gabaryty i lokalizacja muszą być zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy.

• Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji architektoniczno-budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działce ewidencyjnej nr 1/3 obręb 1 m. Zalewo, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.

Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz w odniesieniu do zespołu budynków uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla poszczególnych obiektów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU ZNAJDUJĘ SIE W REGULAMINIE KONURSU UDOSTEPNIONYM NA STRONIE KONKURSU.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

O udział w Konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu który będzie dysponował na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem –35%

Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.

2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanego budynku/budynków –35%

Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.

3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku/budynków, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanym budynku/budynkach –20%

Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 20.

4. Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/09/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie uczestnika Konkursu, którego Praca konkursowa została uznana za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2. Nagrody pieniężne:

I Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 3 000,00 PLN netto

II Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 2 000,00 PLN netto

III Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 1 000,00 PLN netto

3. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie Pracom konkursowym spełniającym wymagania określone w Regulaminie konkursu.

2. Zamawiający przewiduje wypłacenie nagród pieniężnych w terminie do 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wyniku konkursu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lecz nie wcześniej niż 15 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu.

3. Organizator nie wypłaca Nagród pieniężnych i nie zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, który uzyskał tą Nagrodę, jeżeli Uczestnik konkursu:

1) nie przedstawił podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadania wymaganych uprawnień;

2) nie zachował zasady anonimowości w postępowaniu konkursowym albo innych obowiązków określonych w Regulaminie konkursu;

3) przedstawił prace konkursową z naruszeniem praw autorskich osób trzecich;

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Maciej Powązka - przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Izabela Parulska – Sędzia konkursowy
inż. Jacek Bolewski– Sędzia konkursowy
mgr Tomasz Kaczyński– Sędzia konkursowy
mgr inż. Rafał Konicz – Sędzia konkursowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Pełna nazwa zadania: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ul. Długiej w Zalewie na działce nr 1/3 obręb 1 m. Zalewo, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie, w podziale na etapy: Etap I – budynek nr 1”.

1. Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostanie wybrana najlepsza praca konkursowa lub najlepsze prace konkursowe. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy wybrał jako najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

3. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania Przedmiotu Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej nie przekroczy kwoty: 302.284,00 zł brutto (słownie: trzysta dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 00/100), w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej nie przekroczy kwoty: 272.764,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i 00/100),

- sprawowanie nadzoru autorskiego nie przekroczy kwoty: 29.520,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i 00/100),

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Uczestnikom konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Z treścią ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

2. Uczestnik konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

3. Na wyrok albo postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sąd zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku albo postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen