Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Forschung und didaktisches Bauen - Campus Ochota / Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia) , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022951
Tag der Veröffentlichung
02.08.2017
Aktualisiert am
22.12.2017
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
17 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
25.08.2017
Preisgerichtssitzung
22.12.2017

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Piotr Bujnowski - Architekt, Warszawa
Marek Budzyński Architekt Sp. z o.o., Warschau
Are Stiasny/Wacławek sp. z .o.o., Warschau
JEMS Architekci Sp. z o.o., Warschau
Wxca Sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Uniwersytet Warszawski, Polen

Koordination
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.,
Warschau, Polen

Wettbewerbsaufgabe
1.1. Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines multidisziplinären Architektur- und Nutzungskonzepts eines wissenschaftlichen und didaktischen Gebäudes der Universität Warschau (Psychologie, Kognitionswissenschaft, Psychophysiologie). Das Gebäude wird auf dem Campus Ochota auf einem Teil des Grundstücks Nr. 18/2 des Bezirks 2-02-09 im Viertel Żwirki i Wigury, Banacha und Pasteur Street in Warschau stehen.

1.2. Die Aufgabe des Teilnehmers ist es, eine architektonische und räumliche Vision des Gebäudes mit Installationen, Straßeninfrastruktur, technischer und räumlicher Entwicklung zu schaffen.

1.3. Das entwickelte Konzept des Wettbewerbs muss nicht nur das architektonische Konzept des Objekts, sondern auch skizzenhafte Konzepte der Gebäudelösung sowie der Sanitär- und Elektroinstallation betreffen.

1.4. Eine detaillierte Beschreibung des Wettbewerbsgegenstandes und der Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten ist im Anhang des Reglements (Programm und Funktionsrichtlinien) enthalten.

Zadanie konkurencyjne
1.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia). Budynek zlokalizowany zostanie na terenie kampusu Ochota na części działki ewidencyjnej nr 18/2 z obrębu 2-02-09 w kwartale ulic Żwirki i Wigury, Banacha i Pasteura w Warszawie.

1.2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej budynku z instalacjami, infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu.

1.3. Opracowana koncepcja konkursowa musi dotyczyć oprócz koncepcji architektonicznej obiektu również szkicowych koncepcji rozwiązania konstrukcji budynku oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz warunki realizacyjne robót przedstawiono w załączniku do Regulaminu (Wytyczne programowo - funkcjonalne).
02/08/2017    S146    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2017/S 146-302553
Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Mizeracka
Tel.: +48 226547741
E-mail: kmizeracka@grupasienna.pl
Faks: +48 226543131
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.grupasienna.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.grupasienna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
ul. Bagatela 10 lok. 5
Warszawa
00-585
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Mizeracka
E-mail: kmizeracka@grupasienna.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.grupasienna.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
ul. Bagatela 10 lok. 5
Warszawa
00-585
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Mizeracka
E-mail: kmizeracka@grupasienna.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://grupasienna.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. "Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia) w Warszawie.
Numer referencyjny: 1/K/2017
II.1.2) Główny kod CPV
71322000

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia). Budynek zlokalizowany zostanie na terenie kampusu Ochota na części działki ewidencyjnej nr 18/2 z obrębu 2-02-09 w kwartale ulic Żwirki i Wigury, Banacha i Pasteura w Warszawie. 1.2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej budynku z instalacjami, infrastrukturą drogową, techniczną i zagospodarowaniem terenu. 1.3. Opracowana koncepcja konkursowa musi dotyczyć oprócz koncepcji architektonicznej obiektu również szkicowych koncepcji rozwiązania konstrukcji budynku oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz warunki realizacyjne robót przedstawiono w załączniku do Regulaminu (Wytyczne programowo – funkcjonalne).
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu

Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 30 % Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku – 35 % Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku – 30 % Koszty projektowe – 5 %. Szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w Regulaminie konkursu.

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/08/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród: Pierwszą nagrodą jest zaproszenie Uczestnika konkursu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Uczestnikowi, który otrzyma I nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 50 000 PLN brutto. Drugą i trzecią nagrodą jest zaproszenie Uczestników konkursu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Uczestnikowi, który otrzyma II nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości 35 000 PLN brutto. Uczestnikowi, który otrzyma III nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości 25 000 PLN brutto. Uczestnikom którzy złożą prace sklasyfikowane jako IV-V zostaną przyznane nagrody w równej wysokości po 20 000 PLN brutto. Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.
IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników: Organizator Konkursu w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi autorów prac konkursowych którzy otrzymali I, II i III nagrodę, do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego. Nagrody pieniężne przed ich wypłatą zostaną pomniejszone o kwotę podatku, w przypadku gdy z odrębnych przepisów będzie wynikać obowiązek ich opodatkowania.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
dr hab.inż. architekt, prof. WSPA Bolesław Stelmach - Sędzia Przewodniczący, Sędzia Konkursowy SARP
prof. zw. dr inż.architekt Ewa Kuryłowicz, Sędzia Konkursowy SARP
dr. inż. architekt Katarzyna Sadowy, Sędzia Referent, Sędzia Konkursowy SARP
arch. Marlena Happach, przedstawiciel m.st. Warszawy, Sędzia Konkursowy SARP
Prof. UW dr hab. Anna Giza Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju
mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, Kanclerz UW
dr inż. Maciej Mijakowski- Fundacja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska
arch. Michał Sikorski – Biuro Innowacji Przestrzeni Akademickiej UW
arch. Ewa Rudnicka, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW
Maria Cywińska, Dyrektor Administracyjna, Wydział Psychologii UW

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe: Szczegółowy opis wymagań, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu wskazano w treści Regulaminu konkursu. Uczestnikami konkursu mogą być: (1) osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia, (2) którzy spełniają następujące wymagania: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dysponują co najmniej osobami: projektantem w specjalności architektonicznej, projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektantem w specjalności instalacyjnej sanitarnej, projektantem w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej o uprawnieniach i doświadczeniu wskazanych w Regulaminie konkursu.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen