Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowy Szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu w Jabłonnie przy ul. Akademijnej 14 , Jabłonna/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036603
Tag der Veröffentlichung
19.07.2023
Aktualisiert am
15.12.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
17.08.2023 23:59
Preisgerichtssitzung
21.11.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

LWS Architekci Sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen Konzepts für den Bau einer Grundschule mit Sporthalle in Jablonna auf der Grundlage des Leitfadens für die Entwicklung eines architektonischen Konzepts, des Leitfadens für die Entwicklung der Entwurfs- und Kostendokumentation und aller in der Wettbewerbsordnung enthaltenen Bedingungen sowie der in den Anhängen zu dieser Ordnung enthaltenen Informationen.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły podstawowej z salą sportową w Jabłonnie w oparciu o Wytyczne do opracowania koncepcji architektonicznej, Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wszystkie warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz informacje ujęte w załącznikach do tego Regulaminu.
09/08/2023    S152

Polska-Jabłonna: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2023/S 152-485961

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 137-437723)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonna

Krajowy numer identyfikacyjny: 5361771514

Adres pocztowy: Modlińska 152

Miejscowość: Jabłonna

Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni

Kod pocztowy: 05-110

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Kieliszczyk

E-mail: przetargi@jablonna.pl

Tel.: +48 227677332

Faks: +48 227743834

Adresy internetowe:

Główny adres: https://jablonna.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu w Jabłonnie przy ul. Akademijnej 14

Numer referencyjny: ZP.K.271.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły podstawowej z salą sportową w Jabłonnie w oparciu o Wytyczne do opracowania koncepcji architektonicznej, Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wszystkie warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz informacje ujęte w załącznikach do tego Regulaminu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 137-437723

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

 

Data 10/08/2023

Czas lokalny: 23:59

Powinno być:

 

Data 17/08/2023

Czas lokalny: 23:59

Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Zamiast:

 

Data 24/08/2023

Powinno być:

 

Data 31/08/2023

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
19/07/2023    S137

Polska-Jabłonna: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2023/S 137-437723

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonna

Krajowy numer identyfikacyjny: 5361771514

Adres pocztowy: Modlińska 152

Miejscowość: Jabłonna

Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni

Kod pocztowy: 05-110

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Kieliszczyk

E-mail: przetargi@jablonna.pl

Tel.: +48 227677332

Faks: +48 227743834

Adresy internetowe:

Główny adres: https://jablonna.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu w Jabłonnie przy ul. Akademijnej 14

Numer referencyjny: ZP.K.271.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.2)Opis
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły podstawowej z salą sportową w Jabłonnie w oparciu o Wytyczne do opracowania koncepcji architektonicznej, Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wszystkie warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz informacje ujęte w załącznikach do tego Regulaminu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Określone w Regulaminie Konkursu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 47
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Określone w Regulaminie Konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2023
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 24/08/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1) I nagroda - 30 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, którego zakres przedmiotowy został określony w Regulaminie Konkursu,

2) II nagroda - 20 000,00 zł,

3) III nagroda - 10 000,00 zł.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Kwoty nagród pieniężnych są kwotami brutto i będą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych lub dokonania innego podziału nagród pod warunkiem wyczerpania całej puli nagród pieniężnych.

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia upływu terminu przewidzianego do wniesienia odwołania od czynności związanych z rozstrzygnięciem Konkursu i zatwierdzeniem wyników Konkursu przez Zamawiającego.

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zostaną wypłacone przez Zamawiającego po przedłożeniu informacji o sposobie opodatkowania przez Uczestnika Konkursu, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni, od dnia publicznego rozstrzygnięcia Konkursu.

Zamawiający wypłaci nagrody pieniężne po ostatecznym zatwierdzeniu wyniku Konkursu przez Kierownika Zamawiającego.

Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników Konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

Wypłacenie przyznanych przez Sąd Konkursowy nagród zostanie dokonane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestników Konkursu, którym takie nagrody i wyróżnienia przyznano.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługują one również, wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia, podmiotom wskazanym w art. 505 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, zostały określone w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen