Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni , Gdynia/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023014
Tag der Veröffentlichung
03.10.2017
Aktualisiert am
15.12.2017
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Bewerbungsschluss
23.10.2017
Preisgerichtssitzung
01.12.2017

Gewinner

Arch-Deco Sp. z o.o., Gdynia, Polen

Gewinner

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, Polen
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., Gdynia, Polen

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni na obszarze wyznaczonym przez al. Marsz. Piłsudskiego oraz ulice: Świętojańską, Partyzantów i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, będącym w granicach opracowania (zgodnie z załącznikiem nr I).

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno–użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. Koncepcja powinna podkreślać znaczenie Parku Centralnego jako inwestycji szczególnie ważnej i wpływającej na podniesienie jakości życia mieszkańców, w tym osób z ograniczoną sprawnością w zakresie mobilności i percepcji, w oparciu o koncepcję projektowania uniwersalnego.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest uwzględnić współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i wieloaspektowość, w tym m.in. zrozumienie obecnego kontekstu miejsca i dotychczasowego wykorzystania przedmiotowego terenu, zorientowanie procesu projektowego na użytkowników Parku Centralnego oraz obszarów z nim sąsiadujących (szczególną uwagę przykładając do wypracowania rozwiązań minimalizujących potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne lub im zapobiegających), ludzką skalę proponowanych rozwiązań, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego.
03/10/2017    S189    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
2017/S 189-388092
Ogłoszenie o konkursie
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
NIP 586 224 27 78
ul. Armii Krajowej 24
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
81-372 Gdynia
Polska
Tel.: +48 600422641
E-mail: konkurs@arg.gdynia.pl
Faks: +48 587818332
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.arg.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.arg.gdynia.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://gdynia.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: sp. z o.o. z wyłącznym udziałem Miasta Gdynia

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni.
II.1.2) Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni na obszarze wyznaczonym przez al. Marsz. Piłsudskiego oraz ulice: Świętojańską, Partyzantów i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, będącym w granicach opracowania (zgodnie z załącznikiem nr I ).
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno–użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. Koncepcja powinna podkreślać znaczenie Parku Centralnego jako inwestycji szczególnie ważnej i wpływającej na podniesienie jakości życia mieszkańców, w tym osób z ograniczoną sprawnością w zakresie mobilności i percepcji, w oparciu o koncepcję projektowania uniwersalnego.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest uwzględnić współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i wieloaspektowość, w tym m.in. zrozumienie obecnego kontekstu miejsca i dotychczasowego wykorzystania przedmiotowego terenu, zorientowanie procesu projektowego na użytkowników Parku Centralnego oraz obszarów z nim sąsiadujących (szczególną uwagę przykładając do wypracowania rozwiązań minimalizujących potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne lub im zapobiegających), ludzką skalę proponowanych rozwiązań, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71222000
, 71220000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników:
1. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie.
2. Warunki udziału:
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się uczestnicy konkursu, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie,
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków wykonali:
— co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą garaż podziemny na min. 100 pojazdów i 1 dokumentację projektową obejmującą zagospodarowanie terenu zieleni o powierzchni min. 2 ha, w tym nasadzenia drzew i/lub krzewów i/lub zakładanie trawników
W przypadku Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Uczestników Konkursu
c) skierują do realizacji następujące osoby:
— projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
— projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,
— projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— 1 osobę posiadającą wyższe wykształcenie w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz pięcioletnie doświadczenie przy projektowaniu terenów zieleni.
W przypadku Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Uczestników Konkursu.
2.2 Uczestnik konkursu celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału zobowiązany jest złożyć:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do Regulaminu konkursu.
b) Dowody określające czy usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do Regulaminu konkursu.
2.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Uczestnik Konkursu złożył:
a) oświadczenie Uczestnika Konkursu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
W przypadku Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone przez każdego z Uczestnika Konkursów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3. powyżej:
1) lit. b) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) lit. c), d), e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.4. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2.4. ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
2.4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia RM, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia RM, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia RM, składa dokument, o którym mowa § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia RM, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
2.5. Inne, niezbędne dokumenty:
a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, wg wzoru, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do Regulaminu konkursu.
W przypadku Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Uczestnicy Konkursu składają jeden formularz Wniosku.
b) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj konkursu
Otwarty

IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:

Walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności; kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem warunków przyrodniczych i krajobrazowych oraz dostosowanie do otoczenia
(w ramach tego kryterium oceniania będzie ludzka skala proponowanych rozwiązań, a także możliwość korzystania z przestrzeni przez wiele osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej) – 65 pkt
Walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, infrastruktury, zieleni oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu
(w ramach tego kryterium ocenia będzie także łatwość utrzymania obiektów, infrastruktury, zieleni, elementów, zagospodarowania terenu, koszty realizacji i koszty funkcjonowania) – 20 pkt
Racjonalność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych – 10 pkt
Oryginalność projektu i innowacyjność zastosowanych rozwiązań – 5 pkt
(w ramach tego kryterium ocenianie będzie współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i wieloaspektowość, w tym m.in. zrozumienie obecnego kontekstu miejsca i dotychczasowego wykorzystania przedmiotowego terenu, zorientowanie procesu projektowego na użytkowników Parku Centralnego oraz obszarów z nim sąsiadujących (szczególną uwagę przykładając do wypracowania rozwiązań minimalizujących potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne lub im zapobiegających)
Razem 100 pkt.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

RZP/2/2017
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data: 23.10.2017 - 12:00
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.5) Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1) Informacje o nagrodzie(nagrodach):

Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Pierwsza nagroda w wysokości 30 000 PLN brutto zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac.
Kolejna nagroda (druga nagroda) w wysokości 20 000 PLN brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie drugie miejsce w Konkursie.
Kolejna nagroda (trzecia nagroda) w wysokości 15 000 PLN brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie trzecie miejsce w Konkursie.
Laureat I nagrody w konkursie będzie zaproszony do udziału w negocjacjach na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę parku centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
IV.5.3) Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Renata Stelmach - Przewodniczący
2. Tomasz Janiszewski - Sędzia referent
3. Michał Guć - Sędzia
4. Maura Zaworska-Błaszkiewicz - Sędzia
5. Marek Karzyński - Sędzia
6. Barbara Kowalska - Sędzia
7. Marek Łucyk - Sędzia
8. Markos Pagudis - Sędzia
9. Dorota Tuźnik - Sekretarz Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
Link pod którym będzie dostępny regulamin konkursu:
http://gdynia.pl/bip/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-o-o/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-o-o,394317
www.arg.gdynia.pl
Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie

VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800
VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.9.2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen