Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowy obiektu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. , Lublin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035995
Tag der Veröffentlichung
29.03.2023
Aktualisiert am
17.05.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
17.04.2023 10:00
Preisgerichtssitzung
15.05.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

TREKTURA Pracownia Architektoniczna
Tomasz Ginter · Łukasz Katarzyński
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Entwicklung eines architektonischen und bautechnischen Konzepts für den Bau eines Gebäudes für das Regionale Zentrum für psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen am Prof. J. K. K. Neuropsychiatrischen Krankenhaus.

Aufgabe des Wettbewerbs ist es, einen schlüssigen und durchdachten Vorschlag für ein architektonisch-konstruktives und funktional-nutzungsbezogenes Konzept für die Gebäude im Sinne der OPZ zu erhalten. Das Wettbewerbskonzept soll räumliche Fragestellungen bestmöglich lösen und dabei funktionale und nutzungsbezogene Aspekte optimal verbinden. Die vorgeschlagenen Lösungen sollen sich auf weltweite Trends in der Gestaltung von Krankenhauseinrichtungen beziehen. Schlüsselelemente in den angenommenen Lösungen sollten auch Vorschläge für materielle und technologische Lösungen sein, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt und folglich auf die Reduzierung der Betriebskosten haben. Die Besonderheit der psychiatrischen Abteilung für Kinder und Jugendliche sollte ebenfalls berücksichtigt werden.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej budowy obiektu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof.

Zadaniem Konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej propozycji koncepcji architektoniczno–budowlanej oraz funkcjonalno-użytkowej budynków zgodnej z OPZ. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne i użytkowe. Proponowane rozwiązania powinny nawiązywać do światowych trendów stosowanych przy projektowaniu obiektów szpitalnych. Kluczowymi elementami w przyjętych rozwiązaniach powinny być również propozycje rozwiązań materiałowych i technologicznych pozytywnie oddziaływujących na środowisko naturalne, a w konsekwencji na obniżenie kosztów eksploatacji. Należy uwzględnić również specyfikę oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

Jury
Jacek Szlis – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Maciej Wac Włodarczyk - Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Mirosław Muszyński - Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Krzysztof Charszlak – Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Marta Pakuła – Landman - Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Bożena Kowalska - Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Anna Kot – Sędzia Referent Sądu Konkursowego
Katarzyna Świtacz - Sekretarza Sądu Konkursowego
29/03/2023    S63

Polska-Lublin: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 063-187893

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Neuropsychiatryczny im.Prof.Mieczysława Kaczyńskiego

Krajowy numer identyfikacyjny: 9462160056

Adres pocztowy: ul.Abramowicka 2

Miejscowość: Lublin

Kod NUTS: PL814 Lubelski

Kod pocztowy: 20-442

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Piotrowska

E-mail: przetargi@snzoz.lublin.pl

Tel.: +48 817286439

Faks: +48 817441079

Adresy internetowe:

Główny adres: www.snzoz.lublin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/snzozlublin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej budowy obiektu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof.

Numer referencyjny: SzNSPZOZ.A-ZP-3721-6/23/KSWI
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
79930000 Specjalne usługi projektowe
79932000 Usługi projektowania wnętrz
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1) Przedmiotem Konkursu jest opracowanie propozycji koncepcji architektoniczno–budowlanej i funkcjonalno–użytkowej budynków uwzględniającej potrzeby i uwarunkowania oraz przeznaczenie, określone w szczególności w wytycznych zawartych w OPZ opracowanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 11 do Regulaminu oraz wytycznych zawartych w pozostałych opracowaniach będących częścią dokumentacji.

2) Zadaniem Konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej propozycji koncepcji architektoniczno–budowlanej oraz funkcjonalno-użytkowej budynków zgodnej z OPZ. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne i użytkowe. Proponowane rozwiązania powinny nawiązywać do światowych trendów stosowanych przy projektowaniu obiektów szpitalnych. Kluczowymi elementami w przyjętych rozwiązaniach powinny być również propozycje rozwiązań materiałowych i technologicznych pozytywnie oddziaływujących na środowisko naturalne, a w konsekwencji na obniżenie kosztów eksploatacji. Należy uwzględnić również specyfikę oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

3) Zadaniem Konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

4) Podstawą do sporządzenia pracy konkursowej są „materiały merytoryczne”:

- Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu;

- Mapa zasadnicza załącznik nr 1 do OPZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Zadnie będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, cel szczegółowy 4(v) (EFRR) zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

1) Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu.

2) Do oceny w Konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna i wcześniej niepublikowana Praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości i jest zgodna z celem Konkursu, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

3) Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów i ich znaczeń:

atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, waga kryterium – 30%

trafność oraz jakość zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych, waga kryterium – 30%

ekonomika przyjętych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, w tym optymalizacja kosztów eksploatacji, waga kryterium – 15%

zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energoefektywnych w ramach zaprezentowanej koncepcji architektoniczno-budowlanej, waga kryterium – 15%

maksymalny planowany koszt wykonania całości prac inwestycyjnych, waga kryterium – 10%

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

a) I NAGRODA – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz nagroda

w postaci zaproszenia do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań, dokumentów, wniosków etc. niezbędnych do uzyskania decyzji

o pozwoleniu na budowę dotyczących inwestycji, do której odnosi się opracowanie wraz

z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń lub decyzji potrzebnych do realizacji inwestycji i pełnieniem nadzoru autorskiego z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku negocjacji dojdzie do podpisania umowy, to nagroda w postaci 20 000,00 zł, będzie stanowić część wynagrodzenia Wykonawcy i jej wypłata będzie dokonana na takich samych zasadach jak wynagrodzenie Wykonawcy.

b) II NAGRODA – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100).

c) III NAGRODA – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Zamawiający przewiduje wypłacenie nagród pieniężnych w terminie do 60 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu, lecz nie wcześniej niż 15 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Jacek Szlis – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Maciej Wac Włodarczyk - Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Mirosław Muszyński - Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Krzysztof Charszlak – Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Marta Pakuła – Landman - Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Bożena Kowalska - Członek Sądu Konkursowego- Sędzia
Anna Kot – Sędzia Referent Sądu Konkursowego
Katarzyna Świtacz - Sekretarza Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

3) W Konkursie mogą brać udział Uczestnik Konkursu spełniający następujące wymagania:

a) nie podlega wykluczeniu z udziału w Konkursie, w następującym zakresie:

w stosunku do którego zachodzą przesłanki wskazane w art. 108 ustawy Pzp ;

w stosunku do którego zachodzą przesłanki wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ;

w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.);

w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

UWAGA!!! Powyższy wymóg dotyczy zarówno Uczestnika Konkursu, jak i wszystkich Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie, jak również podmiotu trzeciego na zasoby którego Uczestnik Konkursu się powołuje.

b) spełnia warunki udziału w Konkursie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w następującym zakresie:

w zakresie warunku zdolności technicznej

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób prawidłowy i należyty, zgodnie z zasadami sztuki projektowej co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 4 000 m2 każdy.

w zakresie warunku zdolności zawodowej

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia,

w tym co najmniej:

a) jedną osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie oraz doświadczenie w roli projektanta, w opracowaniu dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę w branży architektonicznej dla co najmniej 1 budynku użyteczności publicznej

o powierzchni użytkowej 4 000 m2;

b) jedną osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie oraz doświadczenie w roli projektanta, w opracowaniu dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę w branży architektonicznej dla co najmniej 1 budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 4 000 m2.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

8.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

9.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen