Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Bau des klinisch-pädagogischen Forschungsgebäudes der PUM (Pommersche Medizinische Universität)
 • Bau des klinisch-pädagogischen Forschungsgebäudes der PUM (Pommersche Medizinische Universität)
 • Bau des klinisch-pädagogischen Forschungsgebäudes der PUM (Pommersche Medizinische Universität)
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau

Bau des klinisch-pädagogischen Forschungsgebäudes der PUM (Pommersche Medizinische Universität) , Stettin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027564
Tag der Veröffentlichung
08.10.2019
Aktualisiert am
31.03.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
15.11.2019
Preisgerichtssitzung
13.03.2020

1. Preis

Dedeco Sp. z o.o., Stettin

2. Preis

Open Architekci Sp. z o.o., Warschau

3. Preis

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
Edzard Schultz · Anna Stryszewska-Słońska · Łukasz Kaczmarek
Karol Mądrecki · Adriana Sowa · Wojciech Wiśniewski
Marta Wróblewska

in Arbeitsgemeinschaft mit Industria Project Sp. z o.o., Danzig
Tomasz Sokołowski · Łukasz Tryc · Andrzej Rulewski
Grzegorz Rybak · Marek Pobłocki · Mirosław Arentowicz
Włodzimierz Werochowski · Rafał Pankau · Maciej Matłok
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 3. Preis: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau

Anerkennung

22ARCHITEKCI sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die zur Umsetzung vorgesehene Ausführung und Präsentation des städtebaulich-architektonischen Konzepts für den Bau des Klinik-, Didaktik- und Forschungsgebäudes der Pommerschen Medizinischen Universität in Stettin (oder eines Gebäudekomplexes) mit der Nutzfläche aller Räume (einschließlich Kommunikations-, Technik- und Nebenräume, Parkplätze im Gebäude usw.) durch die Teilnehmer.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lub kompleksu budynków), o powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń (w tym komunikacji, pomieszczeń technicznych, pomocniczych, miejsc postojowych w budynku itp).
08/10/2019    S194    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura ograniczona 
Polska-Szczecin: Us?ugi projektowania architektonicznego
2019/S 194-472454
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
Szczecin
70-204
Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Monika Russin
E-mail: konkurs@pum.edu.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.pum.edu.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.pum.edu.pl/konkurs
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie
II.1.2) G?ówny kod CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71223000
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lub kompleksu budynków), o powierzchni u?ytkowej wszystkich pomieszcze? (w tym komunikacji, pomieszcze? technicznych, pomocniczych, miejsc postojowych w budynku itp.) 55 000 m2 (+/- 10 %), wraz z zagospodarowaniem terenu, na dzia?ce nr 123/12 obr?b 2062, a tak?e budowy parkingu ogólnodost?pnego dla samochodów osobowych na dzia?kach 123/11 i 123/14 obr?b 2062 i przebudowy istniej?cego parkingu ogólnodost?pnego, na dzia?kach 123/10 i 123/8 obr?b 2062, przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz przeniesienie na rzecz Zamawiaj?cego autorskich praw maj?tkowych do wybranej przez S?d Konkursowy pracy – na zasadach okre?lonych w Regulaminie.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
O dopuszczenie do udzia?u w Konkursie mog? ubiega? si? Uczestnicy, którzy:
1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania, w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy Pzp.
2) posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie ni?szej ni? 200 000 PLN. W przypadku sk?adania wniosku wspólnie warunek powinien spe?nia? jeden z Uczestników w ca?o?ci.
3) posiadaj? ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem Konkursu (us?ugi projektowe) na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 10 000 000 PLN. W przypadku sk?adania wniosku wspólnie warunek powinien spe?nia? jeden z Uczestników w ca?o?ci.
4) posiadaj? do?wiadczenie w realizacji prac projektowych podobnych do przedmiotu Konkursu tj.: wykonali w okresie ostatnich 15 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosków, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci przez Uczestnika jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedn? us?ug? polegaj?c? na opracowaniu dokumentacji projektowej w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego, dalej rozporz?dzenie, w zakresie wynikaj?cym z ww. rozporz?dzenia dla co najmniej nast?puj?cych bran?: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, wraz z specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu i w zakresie okre?lonym ww. przepisami, dotycz?ce budynku u?yteczno?ci publicznej, o powierzchni ca?kowitej nie mniejszej ni? 10 000 m2, który zosta? wybudowany i uzyska? ostateczne lub prawomocne pozwolenie na u?ytkowanie, wraz z pe?nieniem czynno?ci nadzoru autorskiego nad realizacj? robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji projektowej.
5) dysponuje lub b?dzie dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Konkursu (wyznaczonymi imiennie do realizacji przedmiotu Konkursu), tj.:
a) osob? wyznaczon? przez Uczestnika do pe?nienia funkcji projektanta prowadz?cego (Projektant g?ówny) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?, która w okresie ostatnich 15 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosków wykona?a co najmniej jedn? us?ug? polegaj?c? na wykonaniu dokumentacji projektowej w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporz?dzenia, w zakresie wynikaj?cym z ww. rozporz?dzenia wraz z specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu i w zakresie okre?lonym ww. przepisami dotycz?cej: budynku (lub zespo?u budynków projektowanych w ramach jednego zadania) wielokondygnacyjnego (tj. o ilo?ci kondygnacji wi?kszej ni? dwie) u?yteczno?ci publicznej o powierzchni ca?kowitej minimum 10 000 m2 oraz budynku z pomieszczeniami laboratorium o powierzchni u?ytkowej tych pomieszcze? minimum 500 m2, które (lub który) zosta?y wybudowane i uzyska?y ostateczne lub prawomocne pozwolenie na u?ytkowanie. Us?ugi te mog? by? wykonane w ramach jednego lub dwóch odr?bnych zada?;
b) osob? wyznaczon? przez Uczestnika do pe?nienia funkcji Koordynatora Zespo?u Projektantów, posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?, biegle pos?uguj?cego si? j?zykiem polskim, która posiada do?wiadczenie w wykonywaniu zawodu projektanta, tj. która w okresie 15 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosków przez okres co najmniej 10 lat wykonywa?a nieprzerwanie zawód projektanta (Zamawiaj?cy we?mie pod uwag? okresy wykonywania zawodu wynikaj?ce z informacji z centralnego rejestru osób posiadaj?cych uprawnienia budowlane).
Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie przez jedn? osob? funkcji opisanych w warunku 1) i b), je?eli wskazywana przez Uczestnika osoba spe?nia wymagania okre?lone w obu ww. punktach.
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 15
Maksymalna liczba: 50
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
1. jako?? rozwi?za? przestrzennych, max 25 pkt;
2. jako?? rozwi?za? architektonicznych i funkcjonalnych, max 25 pkt;
3. innowacyjno?? zastosowanych w obiekcie rozwi?za? architektonicznych, przestrzennych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, max 25 pkt;
4. ekonomiczno?? rozwi?za? techniczno-funkcjonalnych, max 25 pkt.
Podkryteria oceny w ka?dym z kryteriów zosta?y szczegó?owo opisane w Regulaminie konkursu.
Kryteria b?d? rozpatrywane ca?o?ciowo i ??cznie b?d? decydowa? o ocenie pracy konkursowej.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
Data: 29/11/2019
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
1) nagrody pieni??ne:
a) I nagroda – 120 000,00 PLN brutto (s?ownie: sto dwadzie?cia tysi?cy z?otych brutto),
b) II nagroda - 80 000,00 PLN brutto (s?ownie: osiemdziesi?t tysi?cy z?otych brutto),
c) III nagroda – 50 000,00 PLN brutto (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy brutto),
d) Wyró?nienie – 20 000,00 PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z? brutto) oraz
2) zaproszenie do negocjacji w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki dla Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez S?d Konkursowy za najlepsz? (I nagroda).
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
1. Nagrody pieni??ne b?d? wyp?acone przez Zamawiaj?cego w terminie nie krótszym ni? 15 dni i nie d?u?szym ni? 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?a? przez Uczestników - w terminie nie krótszym ni? 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. Wyp?ata nast?pi na rachunek bankowy wskazany Zamawiaj?cemu przez Uczestnika.
2. Zamawiaj?cy w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki, którego przedmiotem b?dzie wykonanie dokumentacji projektowej b?d?cej szczegó?owym opracowaniem pracy konkursowej, z zastrze?eniem, i? termin ten mo?e zosta? wyd?u?ony w przypadku wniesienia odwo?a? przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygni?cia wszystkich odwo?a?.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du Konkursowego: dipl. ing. arch. prof. PP Stefan Jan Scholz
Zast?pca Przewodnicz?cego S?du Konkursowego - Cz?onek S?du Konkursowego: arch. Jerzy Gurawski
S?dzia Referent: arch. Jacek Lenart
S?dzia S?du Konkursowego: arch. Karol Barcz
S?dzia S?du Konkursowego: prof. dr hab. n. med. Jaros?aw Peregud-Pogorzelski
S?dzia S?du Konkursowego: mgr in?. Krzysztof Goralski
S?dzia S?du Konkursowego: dr hab. n. med. Mi?osz Kawa
S?dzia S?du Konkursowego: dr Damian Malinowski
S?dzia S?du Konkursowego: mgr in?. Katarzyna Lenarcik
S?dzia S?du Konkursowego: mgr in?. Andrzej Ka?u?niak
Sekretarz S?du Konkursowego bez prawa g?osu: arch. Mi?osz Raczy?ski
Zast?pca S?dziego bez prawa g?osu: prof. dr hab. n. med. Anna Jakubowska
Zast?pca S?dziego bez prawa g?osu: arch. Marek Szyma?ski
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie podlega z?o?eniu w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej PUM (I pi?tro, przy pokoju 108), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, POLSKA
Termin sk?adania prac konkursowych: do 28.2.2020 r. do godziny 14:00
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
1. Uczestnikom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp „?rodki ochrony prawnej (art. 179 - 198g Pzp), tj. odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej oraz skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.
2. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI przys?uguj? tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp.
3. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
4. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w Konkursie lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
5. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
6. Terminy wnoszenia odwo?a?:
1) odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób,
2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o Konkursie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
8. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
11. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
03/10/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen