Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neubau der Karol-Szymanowski-Musikhochschule / Budowę nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego , Katowice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027346
Tag der Veröffentlichung
28.08.2019
Aktualisiert am
26.11.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
16.09.2019
Preisgerichtssitzung
25.11.2019

1. Preis

Slas/Mariusz Komraus · Aleksander Bednarski, Katowice

2. Preis

KONIOR STUDIO, Katowice
Tomasz Konior

3. Preis

M.O.C. Architekci Sp. z o.o., Katowice
Błażej Janik · Ewa Janik · Krzysztof Kaczmarczyk

Anerkennung

JEMS Architekci Sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Umsetzung eines architektonischen und städtebaulichen Konzepts für den Neubau der Karol Szymanowski Musikhochschule in Katowice. Die Investition wird sich auf den Grundstücken 5/1, 35/3, 35/5, 36/5, 36/1 in der Wojewódzka 56 in Katowice befinden.

Zadanie konkurencyjne
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek nr: 5/1, 35/3, 35/5, 36/5, 36/1 przy ul. Wojewódzkiej 56 w Katowicach.
28/08/2019    S165    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Katowice: Us?ugi architektoniczne i podobne
2019/S 165-405362
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
PL
ul. Zacisze 3
Katowice
40-025
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójtowicz
Tel.: +48 327792111
E-mail: zamowienia@am.katowice.pl
Faks: +48 327792124
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.am.katowice.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=konkursypzp
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Zacisze 3
Katowice
40-025
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójtowicz
Tel.: +48 327792111
E-mail: zamowienia@am.katowice.pl
Faks: +48 327792124
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.am.katowice.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budow? nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Numer referencyjny: ZPK/AM/1/2019
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71220000
71221000
71300000
71310000
79932000
II.2.4) Opis zamówienia:
Celem Konkursu jest wybór najlepszej koncepcji pod wzgl?dem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym, realizacyjnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym w najwi?kszym stopniu spe?niaj?cej wymagania Zamawiaj?cego w zakresie rozwi?za? u?ytkowych dla przysz?ego zagospodarowania terenu obj?tego opracowaniem konkursowym, jak równie? wy?onienie laureata I nagrody któremu powierzone zostan? dalsze fazy projektowe, z nadzorem autorskim w??cznie.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budow? nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Inwestycja zlokalizowana b?dzie na terenie dzia?ek nr: 5/1, 35/3, 35/5, 36/5, 36/1 przy ul. Wojewódzkiej 56 w Katowicach.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe b?d? oceniane wed?ug nast?puj?cych kryteriów:
1. poprawno?? i atrakcyjno?? rozwi?za? urbanistyczno-architektonicznych w tym w szczególno?ci: kompozycja za?o?enia przestrzennego, rozwi?zania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory relacji zaproponowanej nowej formy architektonicznej do historycznego s?siedztwa oraz adekwatno?? zaproponowanej formy architektonicznej i rozwi?za? konstrukcyjnych - 50 %;
2. poprawno?? funkcjonalno-u?ytkowa obiektu - 30 %;
3. realno??, adekwatno?? i ekonomika proponowanych rozwi?za? architektoniczno-budowlanych z punktu widzenia realizacji oraz w kontek?cie kosztów u?ytkowania – 15 %;
4. trafno?? przyj?tych rozwi?za? akustycznych - 5 %.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
I nagroda – 30 000 PLN brutto (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?) oraz zaproszenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki - dla Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez S?d Konkursowy za najlepsz?;
II nagroda: 15 000 PLN brutto (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?);
III nagroda: 10 000 PLN brutto (s?ownie: dziesi?? tysi?cy z?).
2 wyró?nienia: 5 000 PLN brutto (s?ownie: pi?? tysi?cy z?) ka?de.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
arch. ?ukasz Zaga?a - Przewodnicz?cy
arch. Janusz Sepio?
prof. dr hab. Antoni Cygan ASP Katowice
Przemys?aw Boczkowski AM Katowice
arch. Adam Skrzypczyk - s?dzia referent
Wies?aw Bolechowski AM Katowice (s?dzie rezerwowy)
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

W konkursie udzia? mog? bra? Uczestnicy, którzy dysponuj? co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?c? cz?onkiem Izby Architektów.
Uczestnik, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej r?ki b?dzie zobowi?zany wykaza?:
1. Brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
2. Posiadanie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. wykaza?, ?e Wykonawca dysponuje projektantem, b?d?cym cz?onkiem Izby Architektów z uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ogranicze?, który wykona? jako autor, (wspó?praca autorska) co najmniej jeden projekt budowlany, który otrzyma? pozwolenie na budow? oraz projekt wykonawczy budynku z pomieszczeniami o akustyce kwalifikowanej (sala koncertowa, teatralna, kinowa, operowa/operetkowa, sala widowiskowa dla minimum 200 osób, sala konferencyjna/audytoryjna dla min. 100 osób, studio nagra?, sale prób muzycznych) o powierzchni u?ytkowej min. 1500 m2,
Prace konkursowe nale?y sk?ada? w terminie do 18.11.2019 r. do godz. 12.00, w Biurze zamówie? publicznych Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3 (pokój nr 3), POLSKA. Wskazany termin mo?e ulec zmianie ze wzgl?du na czas niezb?dny do oceny wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie.
Regulamin konkursu mo?na uzyska? pod adresem www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=konkursypzp
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Terminy odwo?a? okre?lone s? w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986, z pó?niejszymi zmianami).
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
23/08/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen