Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagosp. terenu i niezb. infr. tech., zlok. w Nidzicy na dz. nr 76/12 , Nidzica/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036182
Tag der Veröffentlichung
03.05.2023
Aktualisiert am
28.07.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
30.06.2023 12:00
Abgabetermin
30.06.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
18.07.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Pracownia Projektowa „IPB-PROJEKT” Sp. z o. o., Iławie

2. Preis

Grupa Projektowa Port sp. z o. o., Poznań

3. Preis

ENONE ARCHITEKTURA RAFAŁ SOKOŁOWSKI, Pabianice
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Entwicklung eines architektonisch-konstruktiven Konzepts für die Investition mit dem Titel: "Bau eines Komplexes von 6 Mehrfamilienwohnhäusern zusammen mit der Grundstückserschließung und der notwendigen technischen Infrastruktur, gelegen in Nidzica auf dem Grundstück Nr. 76/12, Bezirk 6, m. Nidzica, Kreis Nidzica, Woiwodschaft Ermland-Masuren, aufgeteilt in Etappen: Phase I - Gebäude Nr. 1 und Nr. 2".

Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: „Budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Nidzicy na działce nr 76/12 obręb 6 m. Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, w podziale na etapy: Etap I - budynek nr 1 oraz nr 2”.

Jury
Arch. Maciej Powązka – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Arch. Marcin Chomiczuk – członek Sądu konkursowy
Jacek Kosmala – członek Sądu konkursowy
Andrzej Mateusz Kamiński – członek Sądu konkursowy
Krzysztof Dzieliński – członek Sądu konkursowy
03/05/2023    S86

Polska-Olsztyn: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

2023/S 086-264196

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 7393954845

Adres pocztowy: Dąbrowszczaków 21 lok. 430

Miejscowość: Olsztyn

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 10-542

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Krystian Chyliński

E-mail: przetargi@ajip.pl

Tel.: +48 791767763

Adresy internetowe:

Główny adres: https://simkznpolnoc.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-726dd475-e5f2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opr. dok. dla Budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagosp. terenu i niezb. infr. tech., zlok. w Nidzicy na dz. nr 76/12 w podziale na etapy: Etap I - budynek nr 1 oraz nr 2

Numer referencyjny: SIMKZN/K-1/2023/1
II.1.2)Główny kod CPV
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: „Budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Nidzicy na działce nr 76/12 obręb 6 m. Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, w podziale na etapy: Etap I - budynek nr 1 oraz nr 2”

1) Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do regulaminu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

2) W ramach sporządzania Koncepcji architektoniczno-budowlanej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nidzicy zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/673/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY Z DNIA 31 MARCA 2022r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2022r. Poz. 2276

3) Zaproponowane Koncepcje architektoniczno-budowlane, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w regulaminie.

4) Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie Koncepcji architektoniczno-budowlanej dla dwóch budynków, w założeniu mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem, na nieruchomości gruntowej (dz. nr 76/12) należącej do Zamawiającego.

5) Oba budynki mają być do siebie maksymalnie podobne (tj.: forma architektoniczna, gabaryty, parametry techniczne, wyposażenie itp.) w takim stopniu, żeby prace projektowe dotyczące drugiego i kolejnych obiektów polegały w głównej mierze na adaptacji wykonanej już dokumentacji projektowej dla pierwszego budynku, pod konkretne warunki terenowe (tj.: adaptacja fundamentów i poziomów poziomu terenu wokół budynku.

6) Ponadto, opracowując koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zagospodarowania terenu, należy odnieść się do całego terenu działki nr 76/12, uwzględniając zespół 6 budynków wielorodzinnych, które powinny być spójne estetycznie i kubaturowo oraz uwzględniać powyższą uwagę. Należy zaprojektować je w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie niezależnie dla każdego z budynków. Organizator dopuszcza możliwość odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla zespołu budynków.

7) Budynki: nr 1 i nr 2 stanowiące Przedmiot Zadania powinny być wyróżnione na planie zagospodarowania terenu od pozostałych 4 budynków.

8) Budynek/budynki, ich gabaryty i lokalizacja muszą być zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

9) Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji architektoniczno-budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działce ewidencyjnej nr 76/12 obręb 6 m. Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie.

Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz w odniesieniu do zespołu budynków uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla poszczególnych obiektów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w regulaminie konkursu i załącznikach do regulaminu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

O udział w Konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu który będzie dysponował na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%.

2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanego budynku/budynków – 35%.

3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku/budynków, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanym budynku/budynkach – 20%.

4. Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%.

Szczegóły dotyczące kryteriów oceny projektu określono w regulaminie konkursu, rozdział XII.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie uczestnika Konkursu, którego Praca konkursowa została uznana za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2. W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1) Nagrody pieniężne:

I Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 3 000,00 PLN netto

II Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 2 000,00 PLN netto

III Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 1 000,00 PLN netto

3. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

Szczegóły dotyczące nagród określono w rozdziale XIV regulaminu konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie Pracom konkursowym spełniającym wymagania określone w Regulaminie konkursu.

2. Zamawiający przewiduje wypłacenie nagród pieniężnych w terminie do 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wyniku konkursu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lecz nie wcześniej niż 15 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu.

3. Organizator nie wypłaca Nagród pieniężnych i nie zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, który uzyskał tą Nagrodę, jeżeli Uczestnik konkursu:

1) nie przedstawił podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadania wymaganych uprawnień,

2) nie zachował zasady anonimowości w postępowaniu konkursowym albo innych obowiązków określonych w Regulaminie konkursu,

3) przedstawił prace konkursową z naruszeniem praw autorskich osób trzecich.

Szczegóły dotyczące nagród oraz płatności określono regulaminie konkursu, w rozdziale XIV.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Arch. Maciej Powązka – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Arch. Marcin Chomiczuk – członek Sądu konkursowy
Jacek Kosmala – członek Sądu konkursowy
Andrzej Mateusz Kamiński – członek Sądu konkursowy
Krzysztof Dzieliński – członek Sądu konkursowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Pełna nazwa zadania: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: „Budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Nidzicy na działce nr 76/12 obręb 6 m. Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, w podziale na etapy: Etap I - budynek nr 1 oraz nr 2”.

2. Organizator określił w regulaminie konkursu:

1) Warunki udziału w konkursie.

2) Podstawy wykluczenia uczestników z konkursu.

3.. Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

4. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostanie wybrana najlepsza praca konkursowa lub najlepsze prace konkursowe. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy wybrał jako najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

5. Szczegółowe informacje na temat konkursu określono w regulaminie i załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

5. 3. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania Przedmiotu Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej nie przekroczy kwoty: 470 000,00 zł brutto (słownie: słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie przekroczy kwoty: 410 000,00 zł brutto (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych i 00/100),

- sprawowanie nadzoru autorskiego nie przekroczy kwoty: 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100),

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen