Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla , Katowice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030090
Tag der Veröffentlichung
21.10.2020
Aktualisiert am
01.04.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
63 Arbeiten
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Wrocław
Bewerbungsschluss
09.11.2020
Abgabetermin
20.01.2021
Preisgerichtssitzung
30.03.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe sp. z o.o.

2. Preis

AKE studio sp. z o.o. sp. k.

3. Preis

SBS Engineering Group sp. z o.o.

Anerkennung

Witold Senkiel

Anerkennung

Marcin Kwietowicz

Anerkennung

Kiewel/Janus Architektura sp. z o.o. sp. k.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung einer städtebaulichen und architektonischen Konzeption eines Kubaturobjektes als Sitz der Staatsanwaltschaft verschiedener Ebenen zusammen mit der Gebietsentwicklung.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu kubaturowego jako siedziby prokuratur różnego szczebla wraz z zagospodarowaniem terenu.
21/10/2020 S205
Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego
2020/S 205-499947
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa w Katowicach.
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 31
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-042
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Skrzypczyk, Paulina Kostyra-Dzierżęga
E-mail: sarpkonkursprokuratura@gmail.com
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.katowice.pl

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sarp.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.sarp.katowice.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Katowice
Adres pocztowy: ul. Dyrekcyjna 9
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-013
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Skrzypczyk, Paulina Kostyra-Dzierżęga
E-mail: sarpkonkursprokuratura@gmail.com
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.katowice.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organ ochrony prawnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach”
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu kubaturowego jako siedziby prokuratur różnego szczebla wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zakres obejmować będzie:
— urbanistyczną koncepcję zagospodarowania terenu, w szczególności w zakresie prawidłowego wykorzystania wskazanych wjazdów na teren, zagospodarowania przestrzeni publicznych, zieleni oraz elementów tzw. małej architektury,
— architektoniczną koncepcję obiektu kubaturowego ze szczególnym uwzględnieniem występujących powiązań funkcjonalnych pomiędzy wskazanymi elementami programu w skali makro i mikro.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Architekt – zgodnie ze szczegółowymi warunkami dopuszczenia do udziału w konkursie określonymi w rozdziale I ust. 8 pkt 8.4 regulaminu konkursu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Opracowania studialne w I etapie konkursu będą oceniane według następujących kryteriów:
1. odniesienie się do kontekstu przestrzennego lokalizacji „na wjeździe do centrum aglomeracji”, oryginalność (stopień unikalności) rozwiązań przestrzennych, walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności:
— kompozycja założenia przestrzennego,
— rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej,
— czytelność przyjętych rozwiązań funkcjonalnych,
— walory zaproponowanych form i rozwiązań architektonicznych w skali makro
– 80 %;
2. walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu
– 20 %.
Prace konkursowe w II etapie konkursu będą oceniane według następujących kryteriów:
a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności:
— kompozycja założenia przestrzennego,
— rozwiązania funkcjonalne w skali zagospodarowania terenu i architektonicznej,
— funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań funkcjonalnych,
— walory zaproponowanych form architektonicznych, konstrukcyjnych oraz zagospodarowania terenu/zieleń (detale, materiały)
– 60 %;
b) odniesienie do kontekstu przestrzennego lokalizacji „na wjeździe do centrum aglomeracji”, oryginalność (stopień unikalności) rozwiązań przestrzennych
– 10 %;
c) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia kosztów realizacji
– 20 %;
d) realność i ekonomika przyjętych rozwiązań szczególnie w kontekście kosztów użytkowania
– 10 %.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
W II etapie konkursu przewiduje się przyznanie następujących nagród:
a) I nagroda – 50 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą;
b) II nagroda – 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
c) III nagroda – 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
d) 3 wyróżnienia – po 15 000 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) każde.
Pierwsza nagroda zostanie przyznana autorowi (autorom) pracy, która w ocenie sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełniła kryteria oceny prac. Kolejne nagrody będą przyznane autorom prac, którzy po uszeregowaniu prac przez sąd konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie.
Dla sądu konkursowego zastrzeżono prawo innego rozdzielenia kwoty nagród i/lub wyróżnień pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na nie przeznaczonej.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń – przewodniczący sądu konkursowego
mgr inż. arch. Piotr Średniawa – z-ca przewodniczącego sądu konkursowego
mgr inż. arch. Danuta Fredowicz – członek sądu konkursowego
mgr inż. arch. Jerzy Hnat – członek sądu konkursowego
mgr inż. arch. Marek Pelc – członek sądu konkursowego
mgr inż. arch. Henryk Piątek – członek sądu konkursowego
mgr inż. arch. Marlena Wolnik – członek sądu konkursowego
dr inż. arch. Piotr Żabicki – członek sądu konkursowego
Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice – członek sądu konkursowego
Pani Bożena Jaworek-Kaziród – Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach – członek sądu konkursowego
Pan Tomasz Małuch – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach – członek sądu konkursowego
Pan Adam Sklarek – Dyrektor Administracyjno-Finansowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach – członek sądu konkursowego
mgr inż. Magdalena Kopeć – Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Utrzymania Nieruchomości Prokuratury Okręgowej w Katowicach – członek sądu konkursowego
mgr inż. Wojciech Węgrzyn – Specjalista ds. Inwestycji i Remontów Prokuratury Okręgowej w Katowicach – członek sądu konkursowego
mgr inż. Tomasz Olejniczak – Specjalista ds. Technicznych, Remontów i Inwestycji Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – członek sądu konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Kryteria oceny projektów zostały szczegółowo określone w rozdziale I ust. 6 pkt od 6.3 do 6.6 regulaminu konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy określone w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen