Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , Katowice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032416
Tag der Veröffentlichung
30.08.2021
Aktualisiert am
22.02.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
05.11.2021
Preisgerichtssitzung
11.02.2022

Gewinner

Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen Konzepts für den neuen Sitz der städtischen Polizeiwache in Katowice im Stadtteil Załęże an der Kolońska-Straße auf den Grundstücken 35/12 und 98, das sich derzeit im Besitz der Stadtverwaltung von Katowice befindet das sich derzeit im Besitz der Gemeinde Kattowitz befindet und an die städtische Polizeidirektion in Kattowitz vermietet ist.

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w dzielnicy Załęże przy ul. Kolońskiej na działkach o nr 35/12 oraz 98, która obecnie jest własnością gminy miasta Katowice w użyczeniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
08/11/2021    S216

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne i podobne

2021/S 216-569536

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 167-438385)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: ZP-2380-292/2021

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

E-mail: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl

Tel.: +48 478512050

Faks: +48 478512060

Adresy internetowe:

Główny adres: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Adres profilu nabywcy: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Numer referencyjny: ZP-2380-292/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w dzielnicy Załęże przy ul. Kolońskiej na działkach

o nr 35/12 oraz 98, która obecnie jest własnością gminy miasta Katowice

w użyczeniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Przy założeniach do parametrów projektowanej koncepcji obiektu należy przyjąć:

• budynek administracyjny z podziałem na strefy – ogólnodostępną, ograniczonego dostępu, zamkniętą, , do czterech kondygnacji, dopuszcza się podpiwniczenie z wykorzystaniem ukształtowania terenu i warunków gruntowych, wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni netto ok. 10 600,00 m2 z dopuszczalną tolerancją wymiaru wynoszącą 10%, powierzchni biurowej ok. 4 300,00 m2

• budynek kynologiczny wraz z kojcami i wybiegiem niepodpiwniczony, jedno lub dwukondygnacyjny wykonany w technologi tradycyjnej o powierzchni użytkowej ok. 600,00 m2

(w tym powierzchnia kojców dla psów wraz z wybiegiem ok 350 m2);

• budynek garażowy, jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej z miejscami postojowymi dla ok. 60 pojazdów służbowych (samochody osobowe, furgony, motocykle)

o powierzchni użytkowej ok 1 300,00 m2

• budynek magazynowy

• obiekty pomocnicze, np. agregat, wiata śmietnikowa i stacja trafo.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.22.00.00 – Usługi architektoniczne i podobne

71.22.10.03-3 – Usługi architektoniczne w zakresie projektowania

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Podstawą opracowania pracy konkursowej są niżej wymienione materiały stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu;

a) Wymagania stawiane koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Załącznik nr l,

b) Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach.”, - załącznik nr 3

c) Mapa stanowiąca załącznik do uchwały nr XLVIII/902/17

d) Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej

e) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do opracowania pracy konkursowej zgodnie z wymogami materiałów wymienionych w punkcie 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami), innych ustaw

i rozporządzeń, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 167-438385

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
29/10/2021    S211

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne i podobne

2021/S 211-555991

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 167-438385)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: ZP-2380-292/2021

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

E-mail: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl

Tel.: +48 478512050

Faks: +48 478512060

Adresy internetowe:

Główny adres: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Adres profilu nabywcy: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Numer referencyjny: ZP-2380-292/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w dzielnicy Załęże przy ul. Kolońskiej na działkach

o nr 35/12 oraz 98, która obecnie jest własnością gminy miasta Katowice

w użyczeniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Przy założeniach do parametrów projektowanej koncepcji obiektu należy przyjąć:

• budynek administracyjny z podziałem na strefy – ogólnodostępną, ograniczonego dostępu, zamkniętą, , do czterech kondygnacji, dopuszcza się podpiwniczenie z wykorzystaniem ukształtowania terenu i warunków gruntowych, wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni netto ok. 10 600,00 m2 z dopuszczalną tolerancją wymiaru wynoszącą 10%, powierzchni biurowej ok. 4 300,00 m2

• budynek kynologiczny wraz z kojcami i wybiegiem niepodpiwniczony, jedno lub dwukondygnacyjny wykonany w technologi tradycyjnej o powierzchni użytkowej ok. 600,00 m2

(w tym powierzchnia kojców dla psów wraz z wybiegiem ok 350 m2);

• budynek garażowy, jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej z miejscami postojowymi dla ok. 60 pojazdów służbowych (samochody osobowe, furgony, motocykle)

o powierzchni użytkowej ok 1 300,00 m2

• budynek magazynowy

• obiekty pomocnicze, np. agregat, wiata śmietnikowa i stacja trafo.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.22.00.00 – Usługi architektoniczne i podobne

71.22.10.03-3 – Usługi architektoniczne w zakresie projektowania

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Podstawą opracowania pracy konkursowej są niżej wymienione materiały stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu;

a) Wymagania stawiane koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Załącznik nr l,

b) Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach.”, - załącznik nr 3

c) Mapa stanowiąca załącznik do uchwały nr XLVIII/902/17

d) Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej

e) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do opracowania pracy konkursowej zgodnie z wymogami materiałów wymienionych w punkcie 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami), innych ustaw

i rozporządzeń, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 167-438385

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

 

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w dzielnicy Załęże przy ul. Kolońskiej na działkach

o nr 35/12 oraz 98, która obecnie jest własnością gminy miasta Katowice

w użyczeniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Przy założeniach do parametrów projektowanej koncepcji obiektu należy przyjąć:

• budynek administracyjny z podziałem na strefy – ogólnodostępną, ograniczonego dostępu, zamkniętą, , do czterech kondygnacji, dopuszcza się podpiwniczenie z wykorzystaniem ukształtowania terenu i warunków gruntowych, wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni netto ok. 10 600,00 m2 z dopuszczalną tolerancją wymiaru wynoszącą 10%, powierzchni biurowej ok. 4 300,00 m2

• budynek kynologiczny wraz z kojcami i wybiegiem niepodpiwniczony, jedno lub dwukondygnacyjny wykonany w technologi tradycyjnej o powierzchni użytkowej ok. 600,00 m2 (w tym powierzchnia kojców dla psów wraz z wybiegiem ok 350 m2);

• budynek garażowy, jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej z miejscami postojowymi dla ok. 60 pojazdów służbowych (samochody osobowe, furgony, motocykle)

o powierzchni użytkowej ok 1 300,00 m2

• budynek magazynowy

• obiekty pomocnicze, np. agregat, wiata śmietnikowa i stacja trafo.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.22.00.00 – Usługi architektoniczne i podobne

71.22.10.03-3 – Usługi architektoniczne w zakresie projektowania

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Podstawą opracowania pracy konkursowej są niżej wymienione materiały stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu;

a) Wymagania stawiane koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Załącznik nr l,

b) Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach.” - stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

c) Mapa stanowiąca załącznik do uchwały nr XLVIII/902/17

d) Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej stanowiąca załącznik do uchwały nr XLVIII/902/17

e) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do opracowania pracy konkursowej zgodnie z wymogami materiałów wymienionych w punkcie 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami), innych ustaw

i rozporządzeń, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Powinno być:

 

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w dzielnicy Załęże przy ul. Kolońskiej na działkach

o nr 35/12 oraz 98, która obecnie jest własnością gminy miasta Katowice

w użyczeniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Przy założeniach do parametrów projektowanej koncepcji obiektu należy przyjąć:

• budynek administracyjny z podziałem na strefy – ogólnodostępną, ograniczonego dostępu, zamkniętą, , do czterech kondygnacji, dopuszcza się podpiwniczenie z wykorzystaniem ukształtowania terenu i warunków gruntowych, wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni netto ok. 10 600,00 m2 z dopuszczalną tolerancją wymiaru wynoszącą 10%, powierzchni biurowej ok. 4 300,00 m2

• budynek kynologiczny wraz z kojcami i wybiegiem niepodpiwniczony, jedno lub dwukondygnacyjny wykonany w technologi tradycyjnej o powierzchni użytkowej ok. 400 m2 (w tym powierzchnia kojców dla psów wraz z wybiegiem ok 350 m2);

• budynek garażowy, jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej z miejscami postojowymi dla ok. 60 pojazdów służbowych (samochody osobowe, furgony, motocykle)

o powierzchni użytkowej ok 1 300,00 m2

• budynek magazynowy

• obiekty pomocnicze, np. agregat, wiata śmietnikowa i stacja trafo.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.22.00.00 – Usługi architektoniczne i podobne

71.22.10.03-3 – Usługi architektoniczne w zakresie projektowania

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Podstawą opracowania pracy konkursowej są niżej wymienione materiały stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu;

a) Wymagania stawiane koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Załącznik nr l,

b) Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach.” - stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

c) Mapa stanowiąca załącznik do uchwały nr XLVIII/902/17

d) Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej stanowiąca załącznik do uchwały nr XLVIII/902/17

e) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do opracowania pracy konkursowej zgodnie z wymogami materiałów wymienionych w punkcie 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami), innych ustaw

i rozporządzeń, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Numer sekcji: IV.3.5
Zamiast:

 

• Przewodniczący Sądu Konkursowego – mgr inż. arch. Radomir Borodziuk

• Sędzia Sądu Konkursowego – mgr inż. arch. Renata Gradzik

• Sędzia Sądu Konkursowego – Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski

• Sędzia Sądu Konkursowego – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP kom. Marek Gadziński

• Sędzia Sądu Konkursowego – p.o. Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego WIR KWP st. sierż. mgr inż. Piotr Wita

Powinno być:

 

• Przewodniczący Sądu Konkursowego – mgr inż. arch. Radomir Borodziuk

• Sędzia Sądu Konkursowego – mgr inż. arch. Renata Gradzik

• Sędzia Sądu Konkursowego – Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski

• Sędzia Sądu Konkursowego – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP kom. Marek Gadziński

• Sędzia Sądu Konkursowego – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP mł. insp. Paweł Dratwiński

• Sędzia Sądu Konkursowego – p.o. Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego WIR KWP st. sierż. mgr inż. Piotr Wita

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
30/08/2021    S167

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne i podobne

2021/S 167-438385

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: ZP-2380-292/2021

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

E-mail: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl

Tel.: +48 478512050

Faks: +48 478512060

Adresy internetowe:

Główny adres: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Adres profilu nabywcy: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: ZP-2380-292/2021

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-038

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Edyta Ziółkowska

Tel.: +48 478512050

E-mail: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl

Faks: +48 478512060

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Adresy internetowe:

Główny adres: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Adres profilu nabywcy: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Numer referencyjny: ZP-2380-292/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w dzielnicy Załęże przy ul. Kolońskiej na działkach

o nr 35/12 oraz 98, która obecnie jest własnością gminy miasta Katowice

w użyczeniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Przy założeniach do parametrów projektowanej koncepcji obiektu należy przyjąć:

• budynek administracyjny z podziałem na strefy – ogólnodostępną, ograniczonego dostępu, zamkniętą, , do czterech kondygnacji, dopuszcza się podpiwniczenie z wykorzystaniem ukształtowania terenu i warunków gruntowych, wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni netto ok. 10 600,00 m2 z dopuszczalną tolerancją wymiaru wynoszącą 10%, powierzchni biurowej ok. 4 300,00 m2

• budynek kynologiczny wraz z kojcami i wybiegiem niepodpiwniczony, jedno lub dwukondygnacyjny wykonany w technologi tradycyjnej o powierzchni użytkowej ok. 600,00 m2

(w tym powierzchnia kojców dla psów wraz z wybiegiem ok 350 m2);

• budynek garażowy, jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej z miejscami postojowymi dla ok. 60 pojazdów służbowych (samochody osobowe, furgony, motocykle)

o powierzchni użytkowej ok 1 300,00 m2

• budynek magazynowy

• obiekty pomocnicze, np. agregat, wiata śmietnikowa i stacja trafo.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.22.00.00 – Usługi architektoniczne i podobne

71.22.10.03-3 – Usługi architektoniczne w zakresie projektowania

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Podstawą opracowania pracy konkursowej są niżej wymienione materiały stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu;

a) Wymagania stawiane koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Załącznik nr l,

b) Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach.”, - załącznik nr 3

c) Mapa stanowiąca załącznik do uchwały nr XLVIII/902/17

d) Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej

e) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do opracowania pracy konkursowej zgodnie z wymogami materiałów wymienionych w punkcie 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami), innych ustaw

i rozporządzeń, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Osoby posiadające następujące uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: • architektonicznej, • konstrukcyjno – budowlanej, • inżynieryjnej drogowej, • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjny

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

4. Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:

a) Funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań.

b) Zgodność pracy konkursowej z wytycznymi Zamawiającego i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. UWAGA: Praca konkursowa w istotnym stopniu niespełniająca wymagań określonych ww. wytycznych zostanie wykluczona z konkursu i nie będzie podlegała ocenie.

c) Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań.

5. Zasady oceny prac konkursowych według poniższych kryteriów:

a) Funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań - każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 50 punktów, a oceniane będą w szczególności walory estetyczne i funkcjonalność budynku oraz zagospodarowania terenu.

b) Zgodność pracy konkursowej z wytycznymi Zamawiającego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 30 punktów, a oceniane będą między innymi zgodność zaproponowanych rozwiązań z wytycznymi Zamawiającego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

c) Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań - każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 20 punktów, a oceniane będą między innymi koszt realizacji robót na podstawie ocenianej pracy konkursowej (koszt realizacji inwestycji), koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, koszt nadzoru autorskiego(...) - pozostałe kryteria zawarte w Rozdziale XI Regulaminu

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Zamawiający przyzna trzy nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd Konkursowy, w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie.

2. Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

• I nagroda oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

• II nagroda - 20.000 zł

• III nagroda - 15.000 zł

3. Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Po zakończeniu konkursu, Zamawiający staje się właścicielem nagrodzonych prac konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1062 z późn. zm.)

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 60 dni licząc od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu. Wypłata nastąpi na indywidualne konto bankowe Uczestnika konkursu które należy podać na wezwanie Zamawiającego.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu Konkursowego – Radomir Borodziuk
Sędzia Sądu Konkursowego – Renata Gradzik
Sędzia Sądu Konkursowego – Paweł Barski
Sędzia Sądu Konkursowego – Marek Gadziński
Sędzia Sądu Konkursowego – Piotr Wita
Sekretarz Sądu Konkursowego - Dawid Malicki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl zwanej dalej Platformą. Prace konkursowe, zgłoszenie udziału w konkursie, stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu, zostaną złożone w formie pisemnej na adres Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu, oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu oraz komunikacja między uczestnikami konkursu, a Zamawiającym odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl. W korespondencji związanej z niniejszym konkursem Uczestnicy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: ZP-2380-292/2021

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Warszawa

Miejscowość: Postępu 17a

Kod pocztowy: 02-676 Warszawa

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Warszawa

Miejscowość: Postępu 17a

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1it.a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art.515 ust.1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci, przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Warszawa

Miejscowość: Postępu 17a

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen