Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych NIO PIB w Gliwicach , Gliwice/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031774
Tag der Veröffentlichung
28.05.2021
Aktualisiert am
30.11.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
14.06.2021
Preisgerichtssitzung
29.11.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

MERITUM GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O. SP.K.

2. Preis

ATRIUM Sp. z o.o.

Anerkennung

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

Anerkennung

Krzysztof Makowski Architekt oraz Łukasz Mużacz

Anerkennung

Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Sp. z o.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
W związku z ograniczeniem ilości znaków w miejscu II.1.1) Nazwa- powyżej, Zamawiający podaje pełna nazwę konkursu:

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” (NIO-PIB w Gliwicach) wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiający oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Na budowę kompleksu NIO-PIB w Gliwicach składać się będą trzy zasadnicze obiekty:
- nowy Budynek Kliniczny BK2 wraz z blokiem operacyjnym (PU=26 200,00m2),
- łącznik z parkingiem wielopoziomowym (PU=około 1 000,00m2).
- oddział terapii izotopowej Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej (PU=3 800,00m2),
Budowa kompleksu NIO-PIB w Gliwicach powinna stanowić uzupełnienie i twórcze rozwinięcie istniejącej i planowanej (parking wielopoziomowy) struktury założenia NIO-PIB oraz części miasta w której się znajduje.
28/05/2021 S102
Polska-Gliwice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2021/S 102-268995
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Krupa – Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych NIO PIB Oddział w Gliwicach
E-mail: konkurs.onkologia@gmail.com
Tel.: +49 322788201
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.katowice.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sarp.katowice.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
Adres pocztowy: ul. Dyrekcyjna 9
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-013
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekretarz organizacyjny konkursu – mgr inż. arch. Jerzy Hnat
E-mail: konkurs.onkologia@gmail.com
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.katowice.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.soldea.pl/epz/epz/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organ ochrony prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych NIO PIB w Gliwicach

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

W związku z ograniczeniem liczby znaków w miejscu II.1.1) Nazwa – powyżej, Zamawiający podaje pełną nazwę konkursu:

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” (NIO-PIB w Gliwicach) wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu przedstawienia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Na budowę kompleksu NIO-PIB w Gliwicach składać się będą trzy zasadnicze obiekty:

— nowy Budynek Kliniczny BK2 wraz z blokiem operacyjnym (PU = 26 200,00 m2),

— łącznik z parkingiem wielopoziomowym (PU = około 1 000,00 m2),

— oddział terapii izotopowej Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej (PU = 3 800,00 m2).

Budowa kompleksu NIO-PIB w Gliwicach powinna stanowić uzupełnienie i twórcze rozwinięcie istniejącej i planowanej (parking wielopoziomowy) struktury założenia NIO-PIB oraz części miasta, w której się znajduje.

Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać potrzeby związane funkcjonowaniem szpitala, komunikacyjne, techniczne, pacjentów jak i pozostałych jego użytkowników. Pełen opis zamówienia – Regulamin wraz z załącznikami – znajduje się na stronie internetowej prowadzonego konkursu pod adresem www.sarp.katowice.pl

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

Architekt – zgodnie ze szczegółowymi warunkami dopuszczenia do udziału w konkursie określonymi w rozdziale III ust. 1.6 lit. b.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynków i ich powiązania z istniejącymi obiektami – 60 %;

b) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe zagospodarowania terenu – 20 %;

c) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu – 20 %.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynków i ich powiązania z istniejącymi obiektami – 40 %;

b) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe zagospodarowania terenu – 10 %;

c) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu – 10 %;

d) rozwiązania techniczne i materiałowe – 10 %;

e) cena opracowania dokumentacji projektowej – 30 %.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

W konkursie mogą zostać przyznane dwie nagrody pieniężne, tj.: I nagroda, II nagroda oraz trzy nagrody pieniężne w formie wyróżnień, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi nie więcej niż 135 000,00 PLN brutto. Jeżeli do II etapu przejdzie mniejsza niż maksymalna liczba 5 prac suma nagród pieniężnych zostanie odpowiednio pomniejszona, zgodnie z przyjętymi wartościami nagród, zaczynając od najniższej. Oprócz nagród pieniężnych organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I nagroda pieniężna).

W konkursie organizator przewiduje przyznanie nagród jak następuje:

I nagroda:

— kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 PLN brutto;

II nagroda:

— kwota pieniężna w wysokości 40 000,00 PLN brutto.

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I nagroda pieniężna).

Trzy nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 15 000,00 PLN brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Piotr Fischer – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia referent, IARP, SARP Katowice
dr inż. arch. Andrzej Duda – zastępca przew. sądu konkursowego, zastępca referenta, IARP, SARP Katowice
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – sędzia konkursowy IARP, SARP Warszawa
mgr inż. arch. Joanna Małecka – sędzia konkursowy, zastępca referenta. IARP, SARP Katowice
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – sędzia konkursowy, dyrektor Oddziału NIO-PIB w Gliwicach
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz – sędzia konkursowy, zastępca dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki
mgr Zdzisław Tarasiewicz – sędzia konkursowy, zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. arch. Damian Kałdonek – sędzia konkursowy, specjalista ds. projektów inwestycyjnych Oddziału NIO-PIB w Gliwicach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny projektów zostały szczegółowo określone w rozdziale V ust. 1 i rozdziale VII ust. 1 regulaminu konkursu.

Data składania opracowań studialnych: do dnia 23 sierpnia 2021 r., czas lokalny: 15.00.

Data składania prac konkursowych: do dnia 8 listopada 2021 r., czas lokalny: 15.00

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy określone w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen