Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Studentenhaus auf dem Campus Słuzewiec / Budowa domu studenckiego na Kampusie Słuzewiec , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024794
Tag der Veröffentlichung
27.08.2018
Aktualisiert am
31.01.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
15 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
17.12.2018
Preisgerichtssitzung
29.01.2019

1. Preis

Projekt Praga Sp. z o.o., Warschau

2. Preis

JEMS Architekci Sp. z o.o., Warschau

3. Preis

Analog Piotr Śmierzewski, Warschau

Anerkennung

4am Architekci s.c., Warschau

Anerkennung

WXCA Sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Architektonischer und städtebaulicher Wettbewerb für die Entwicklung eines Architekturkonzepts zusammen mit der Grundstücksentwicklung für die Investition Bau eines Studentenhauses auf dem Campus Służewiec, die im Rahmen des mehrjährigen Programms Universität Warschau 2016-2025 durchgeführt wurde.

---

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
25/08/2018    S163    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Us?ugi architektoniczne i podobne
2018/S 163-373156
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 51805157/+48 228278712
E-mail: kontakty@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.uw.edu.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.uw.edu.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
Warszawa
00-366
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 518059157/+48 228278712
E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.uw.edu.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie S?uzewiec”...
Numer referencyjny: Konkurs SARP nr 981
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71320000
71420000
71322000
II.2.4) Opis zamówienia:
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie S?u?ewiec” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu konkursowym dotycz?cym inwestycji na terenie opracowania konkursowego z uwzgl?dnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiaj?cego zawartych w Materia?ach do konkursu, które s? dost?pne na stronie podanej przez Zamawiaj?cego. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny tj. na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowi?ca podstaw? do realizacji inwestycji. Zaproponowane rozwi?zania konkursowe powinny bezwzgl?dnie mie?ci? si? w zak?adanym bud?ecie i pe?nym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizowa? szczegó?owy opis przedmiotu konkursu uj?ty w Materia?ach do konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno - przestrzenne musz? spe?nia? w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwi?za? przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz za?o?e? ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materia?ach do konkursu oraz by? zgodne z ustaleniami obowi?zuj?cych decyzji administracyjnych wskazanych w Materia?ach do konkursu. Nagrod? g?ówn? w Konkursie jest nagroda pieni??na oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki lub nagrody pieni??ne i zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia (dla minimum 2 Uczestników). Zamawiaj?cy przewiduje przyznanie nagród dodatkowych w postaci nagród pieni??nych przyznanych uczestnikom konkursu. Celem konkursu jest wy?onienie najlepszego projektu inwestycji, po?o?onej na terenie Kampusu S?u?ewiec w Warszawie. Swoim gabarytem powinna si? wpisa? organicznie w istniej?c? tkank? Kampusu, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja winna spe?nia? wymogi w zakresie zrównowa?onego rozwoju (patrz: Materia?y do konkursu). Powsta?a infrastruktura zostanie dedykowana zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (zró?nicowanych) i socjalnych studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Ocena prac konkursowych b?dzie dokonywana wy??cznie w oparciu o cz??? graficzn? i cz??? opisow? pracy konkursowej.
Prace konkursowe b?d? oceniane wed?ug nast?puj?cych kryteriów:
Atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych i powi?zanie przestrzenne z otoczeniem – 35 %
Najwy?sz? ocen? uzyska praca, która zaproponuje najlepsze dopasowanie architektury i u?ytych materia?ów do otoczenia historycznego oraz krajobrazowo – przyrodniczego. Ponadto wy?ej ocenione zostan? prace zapewniaj?ce rozwi?zanie aktywizacji przestrzeni kampusu na poziomie parteru projektowanego budynku. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne budynku – 35 %
Za najlepsze rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostan? uznane rozwi?zania, które zapewniaj? optymalne rozwi?zania funkcji budynku, najlepszy komfort u?ytkowania oraz najlepsz? komunikacj? wewn?trzn?. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Ekonomika rozwi?za? w trakcie u?ytkowania budynku – 30 %
Za najlepsze rozwi?zania w tym kryterium zostan? uznane rozwi?zania, które zapewniaj? najni?sze koszty zu?ycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego u?ytkowania budynku, wymagaj?ce najmniejszych nak?adów na konserwacj? i bie??ce utrzymanie budynku, z jak najrzadsz? konieczno?ci? wymiany urz?dze?. Maksymalna liczba punktów wynosi 30.
Ka?da z prac konkursowych zostanie oceniona przez S?d Konkursowy na podstawie powy?szych kryteriów oraz spe?nienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 17/12/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Organizator przewiduje przyznanie nast?puj?cych nagród (I ÷ III) w Konkursie:
I. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci 30 000,00 PLN netto (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych),
II. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci nie ni?szej ni? 20 000,00 PLN netto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych),
III. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci nie ni?szej ni? 15 000,00 PLN netto (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych).
Oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki lub nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia(minimum 2 Uczestników konkursu) na opracowanie dokumentacji projektowej b?d?cej szczegó?owym opracowaniem pracy konkursowej.
Organizator przewiduje mo?liwo?? przyznania dwóch wyró?nie? po 10 000,00 PLN netto.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od daty uprawomocnienia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.
Wyp?ata nagród pieni??nych nast?pi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej.
W przypadku, gdy najlepszej pracy/najlepszym pracom zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki/ do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia, na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika/wybranych Uczestników w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od daty uprawomocnienia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cego S?du: arch. Wojciech Kotecki, przedstawiciel SARP
Zast?pca Przewodnicz?cego S?du: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW
arch. Kazimierz ?atak, przedstawiciel SARP
mgr. in?. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW
arch. Ewa Rudnicka, przedstawiciel UW
arch. Micha? Sikorski, przedstawiciel UW
arch. Mariusz Tenczy?ski, przedstawiciel SARP
arch. Marcin Kwietowicz, przedstawiciel SARP (s?dzia zapasowy, bez prawa g?osu)
mgr Maria Dobrzy?ska – Jaromin przedstawiciel UW (s?dzia zapasowy, bez prawa g?osu)
S?dzia Referent: arch. Dorota Sawicka, przedstawiciel SARP
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

1. Nazwa:
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie S?u?ewiec” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
2. Uczestnik konkursu musi wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? nast?puj?cymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
• Minimum jedna osoba legitymuj?ca si? uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?ca cz?onkiem odpowiedniej izby samorz?du zawodowego. Zamawiaj?cy, okre?laj?c wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnie? budowlanych, dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
• Minimum jedna osoba legitymuj?ca si? uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej i b?d?ca cz?onkiem odpowiedniej izby samorz?du zawodowego. Zamawiaj?cy, okre?laj?c wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnie? budowlanych, dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
• Minimum jedna osoba legitymuj?ca si? wykszta?ceniem wy?szym w specjalno?ci architektura krajobrazu.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj?ce Uczestnikowi konkursu
1. Uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodków ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI Ustawy.
2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w Konkursie lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.
3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
6. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
7. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o Konkursie oraz wobec tre?ci postanowie? Regulaminu konkursu wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacja og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Regulaminu konkursu na stronie internetowej.
8. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? wy?ej wymienione wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
9. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
10. Wpis uiszcza si? najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
22/08/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen