Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027” , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2037287
Tag der Veröffentlichung
08.12.2023
Aktualisiert am
01.03.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
17 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
30.01.2024 15:00
Abgabetermin
30.01.2024 15:00
Preisgerichtssitzung
20.02.2024

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Bureau Babyn Michałowski Biuro Projektów Lewicki Łatak
Verfahrensart
Offener architektonischer und städtebaulicher Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Architektonischer und städtebaulicher Wettbewerb zur Entwicklung eines architektonischen Konzepts zusammen mit der Erschließung des Geländes für die Investition mit dem Titel "Bau des Sport- und Freizeitzentrums für die Bedürfnisse der Lehrtätigkeit und Bau des Studentenkulturzentrums auf dem Ochota Campus, durchgeführt im Rahmen des Mehrjahresprogramms mit dem Titel "Universität Warschau 2016-2027".

Ziel des Wettbewerbs ist die Erlangung des besten architektonischen, räumlichen und funktionell-nützlichen Konzepts für das Sport- und Erholungszentrum für die Bedürfnisse des Lehrbetriebs und den Bau des Studentischen Kulturzentrums zusammen mit der Erschließung des Geländes in dem in Anlage Nr. M01 als Umfang der Wettbewerbsstudie angegebenen Gebiet. Gegenstand des Wettbewerbs ist das architektonische und räumliche Konzept der oben genannten Einrichtung sowie die Erschließung des Geländes in dem in der Anlage Nr. M01 als Umfang der Wettbewerbsauslobung angegebenen Gebiet. Die Vorgaben für dieses Gebiet sind in der Anlage Nr. M13 zur Auslobung detailliert beschrieben.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji Centrum Sportu I Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr M01 jako zakres opracowania konkursowego. Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno – przestrzenna wyżej wymienionego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr M01 jako zakres opracowania konkursowego. Szczegółowo wytyczne dla tego terenu opisano w Załączniku nr M13 do Regulaminu.

Jury
Arch. Marcin Brataniec – Przewodniczący Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)
Arch. Marek Perepeczo – Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich
Arch. Maciej Kuryłowicz – Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich
Arch., arch. kraj. Jacek Krych – Członek Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich
Prof. dr hab. Ewa Krogulec, Prorektor UW ds. Rozwoju – Członek Sądu Konkursowego
Arch. Andrzej Alinkiewicz, Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości UW – Członek Sądu Konkursowego
Mgr Paweł Jastrzębski, Kierownik Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW – Członek Sądu Konkursowego
Arch. Wojciech Młynarczyk, Architekt, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW – Członek Sądu Konkursowego
Mgr Alicja Wleciał, Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW – Członek Sądu Konkursowego
Mgr Włodzimierz Leśniewski, Dyrektor Klubu Uczelnianego AZS UW – Członek Sądu Konkursowego
M.Sc. Wojciech Wagner, Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Członek Sądu Konkursowego
Arch. Daniel Frąc – Sędzia zapasowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)
Sekretarz Konkursu: arch. kraj Marek Szeniawski

Polska - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

238/2023

Ogłoszenie o konkursie

 

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja

 

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

Opis: Konkurs jest nieograniczonym konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr F01 do Regulaminu. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji Centrum Sportu I Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr M01 jako zakres opracowania konkursowego. Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno – przestrzenna wyżej wymienionego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr M01 jako zakres opracowania konkursowego. Szczegółowo wytyczne dla tego terenu opisano w Załączniku nr M13 do Regulaminu.

Identyfikator procedury: 409d8c17-aa0f-49b8-a680-7de1b1f5536d

Wewnętrzny identyfikator: DZP-361/161/2022

Rodzaj procedury: Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71200000 Usługi architektoniczne i podobne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71220000 Usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71300000 Usługi inżynieryjne

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-927

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Dana procedura lub część zamówienia, która została unieważniona lub nie przyniosła udanego rozstrzygnięcia, zostanie ponownie wszczęta

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia

Korupcja: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Nadużycia: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art. 108 ust.1 pkt 1 lit.h i pkt. 2 ustawy Pzp

Płatność podatków: art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: art. 108 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp

Aktywami zarządza likwidator: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Działalność gospodarcza jest zawieszona: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Niewypłacalność: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Układ z wierzycielami: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Upadłość: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Winien poważnego wykroczenia zawodowego: art. 109 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: art. 109 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: art. 109 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury: art. 109 ust.1 pkt 8-10 ustawy Pzp

Udział w organizacji przestępczej: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

 

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii: LOT-0001

Tytuł: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.”Budowa Centrum Sportu I Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. “Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

Opis: Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”. Teren inwestycji znajduje się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2a w Warszawie, na działce 18/2, obrębie 2-02-09 w Dzielnicy Ochota. Budowa budynku Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowa centrum kultury studenckiej jest jedną z inwestycji programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”. Głównym celem inwestycji jest uzupełnienie oferty sportowej i kulturalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Stale rosnące zapotrzebowanie na zwiększenie zakresu funkcji sportowych i kulturalnych na terenie Kampusu Ochota sprawiły, że powstała potrzeba rozbudowy istniejącego obiektu Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR). Wykonana w 2019 r. ekspertyza techniczna wskazuje jednak na brak możliwości jego rozbudowy w zakresie spełniającym oczekiwania społeczności akademickiej. W ramach inwestycji planuje się więc jego rozbiórkę oraz budowę nowego obiektu Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowę centrum kultury studenckiej odpowiadającego na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie społeczności akademickiej. Nowy budynek zapewni komfortowe warunki do uprawiania sportu oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. Budynek będzie wykonany w standardzie energooszczędnym ograniczając koszty związane z jego eksploatacją. W ramach nowego budynku planuje się budowę m.in. nowoczesnej pływalni z widownią oraz wielofunkcyjnej sali sportowej z widownią, umożliwiając organizację zawodów na szczeblu akademickim. Przewiduje się również budowę pełnowymiarowej ścianki wspinaczkowej, sali do sportów walki w tym do judo. Planowana jest realizacja dodatkowych sal wielofunkcyjnych z możliwością ich wykorzystania na cele sportowe bądź kulturalne. Planuje się również udostępnić dach budynku na cele rekreacyjne. Nowy budynek oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu pozbawiane będzie barier architektonicznych, udostępniając obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający oczekuje koncepcji budynku o łącznej powierzchni całkowitej na poziomie ok. 12 600 m².

Wewnętrzny identyfikator: DZP-361/161/2022

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71200000 Usługi architektoniczne i podobne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71300000 Usługi inżynieryjne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71220000 Usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-927

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 

5.1.9 Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

Opis: Uczestnik konkursu musi spełnić wszystkie następujące wymagania: - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 oraz pkt 9-10 Ustawy, UWAGA: po stronie Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie leży obowiązek oceny wystąpienia konfliktu interesu Uczestnika w zakresie członków Sądu Konkursowego. - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz.129), - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. UWAGA: powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje. - spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej (warunek może być rozpatrywany łącznie lub rozdzielnie): 1) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 2) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 3) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wykształcenie z dziedziny architektury krajobrazu Organizator informuje, że Wykonawca zaproszony do negocjacji będzie zobowiązany wykazać, że będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. b Regulaminu konkursu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych

Opis: Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji

Opis: Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej

Opis: Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne

Opis: Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji

Opis: Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia: Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: - Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych. - Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji. - Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej. - Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne. - Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów oceny w sposób całościowy (agregowane kryteria) kierując się zasadą integralności poszczególnych cech charakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowania terenu.

5.1.11 Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: https://1050.konkurs.sarp.pl

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki systemu konkursu:

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla nabywcy

Członkowie sądu konkursowego: arch. Marcin Brataniec – Przewodniczący Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP),

Członkowie sądu konkursowego: arch. Marek Perepeczo – Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,

Członkowie sądu konkursowego: arch. Maciej Kuryłowicz – Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,

Członkowie sądu konkursowego: arch., arch. kraj. Jacek Krych – Członek Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,

Członkowie sądu konkursowego: prof. dr hab. Ewa Krogulec, Prorektor UW ds. Rozwoju – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: arch. Andrzej Alinkiewicz, Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: mgr Paweł Jastrzębski, Kierownik Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: arch. Wojciech Młynarczyk, Architekt, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: mgr Alicja Wleciał, Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: mgr Włodzimierz Leśniewski, Dyrektor Klubu Uczelnianego AZS UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: M.Sc. Wojciech Wagner, Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: arch. Daniel Frąc – Sędzia zapasowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP),

Członkowie sądu konkursowego: Sekretarz Konkursu: arch. kraj Marek Szeniawski

Nagroda

Miejsce odbioru nagrody: NaN

Informacje dodatkowe: 1) W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I , II i III Nagroda oraz dwie nagrody niepieniężne w formie wyróżnień honorowych przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej. 2) Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 150 000,00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale V. ust. 2. 3) W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje: a) Nagrody pieniężne – I NAGRODA kwota pieniężna w wysokości 60 000,00 zł brutto; – II NAGRODA kwota pieniężna w wysokości 55 000,00 zł brutto; – III NAGRODA kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto. – Dwa wyróżnienia honorowe. b) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkurs dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna). 4) Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stos. przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiedniego przepis Ewentualne zamówienie na usługi po przeprowadzonym konkursie zostanie udzielone jednemu ze zwycięzców konkursu Warunkiem wypłaty Nagród pieniężnych oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki jest: a) Przedstawienie przez Uczestnika konkursu na ewentualne wezwanie Organizatora podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów na potwierdzenie oświadczeń, które Uczestnik składał wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i warunków udziału w Konkursie. b) Podpisanie przez Uczestnika konkursu umowy o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem utworu do celów promocji konkursu i Organizatora oraz publikacji utworu. Postanowienia tej umowy zostały opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Organizator nie wypłaca Nagród pieniężnych i nie zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, który uzyskał tą Nagrodę, jeżeli Uczestnik konkursu: a) Nie przedstawił wymaganych dokumentów lub podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie obiektywnych wymagań Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt 11) lit. a) powyżej. b) Nie zachował zasady anonimowości w postępowaniu konkursowym albo innych obowiązków określonych w Regulaminie konkursu. c) Przedstawił prace konkursową z naruszeniem praw autorskich osób trzecich. d) Odmówił podpisania umowy o przekazaniu autorskich praw majątkowych o której mowa w ust. 1 pkt 11) lit b) powyżej.

Ewentualne zamówienie na usługi po przeprowadzonym konkursie zostanie udzielone jednemu ze zwycięzców konkursu

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: https://epk.sarp.pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 2024-01-30+01:00 15:00:00+01:00

Informacje o terminach odwołania: Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy PZP

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba odwoławcza

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Uniwersytet Warszawski

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Organizacja rozpatrująca oferty: Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski

Numer rejestracyjny: 000001258

Departament: Dział Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-927

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: DZP@ADM.UW.EDU.PL

Telefon: +48225522533

Adres strony internetowej: http://www.uw.edu.pl

Profil nabywcy: http://www.uw.edu.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Numer rejestracyjny: 5260029262

Adres pocztowy: ul.Foksal 2  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-366

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: zg@sarp.pl

Telefon: (22) 827 87 12

Role tej organizacji:

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1 ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Telefon: (22) 458 78 01

Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

 

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 746475-2023

Główny powód zmiany: Korekta publikującego

Opis: Dodatkowo Organizator konkursu wymaga złożenia Pracy konkursowej w postaci fizycznej w zakresie określonym Regulaminie konkursu.

10.1 Zmiana

Identyfikator sekcji: LOT-0001

Opis zmian: Dodatkowo Organizator konkursu wymaga złożenia Pracy konkursowej w postaci fizycznej w zakresie określonym Regulaminie konkursu.

 

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7454577a-4592-4a08-bf50-645cfee02f61 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie – data wysłania: 2023-12-08Z 10:21:04Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski 

11.2 Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia: 00749767-2023

Numer wydania Dz.U. S: 238/2023

Data publikacji: 2023-12-11Z

Polska - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

237/2023

Ogłoszenie o konkursie

 

1. Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja

 

2. Procedura

2.1 Procedura

Tytuł: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

Opis: Konkurs jest nieograniczonym konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr F01 do Regulaminu. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji Centrum Sportu I Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr M01 jako zakres opracowania konkursowego. Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno – przestrzenna wyżej wymienionego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr M01 jako zakres opracowania konkursowego. Szczegółowo wytyczne dla tego terenu opisano w Załączniku nr M13 do Regulaminu.

Identyfikator procedury: 409d8c17-aa0f-49b8-a680-7de1b1f5536d

Wewnętrzny identyfikator: DZP-361/161/2022

Rodzaj procedury: Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71200000 Usługi architektoniczne i podobne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71220000 Usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71300000 Usługi inżynieryjne

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-927

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Dana procedura lub część zamówienia, która została unieważniona lub nie przyniosła udanego rozstrzygnięcia, zostanie ponownie wszczęta

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia

Korupcja: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Nadużycia: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art. 108 ust.1 pkt 1 lit.h i pkt. 2 ustawy Pzp

Płatność podatków: art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: art. 108 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp

Aktywami zarządza likwidator: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Działalność gospodarcza jest zawieszona: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Niewypłacalność: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Układ z wierzycielami: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Upadłość: art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp

Winien poważnego wykroczenia zawodowego: art. 109 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: art. 109 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: art. 109 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury: art. 109 ust.1 pkt 8-10 ustawy Pzp

Udział w organizacji przestępczej: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

 

5. Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii: LOT-0001

Tytuł: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.”Budowa Centrum Sportu I Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. “Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

Opis: Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”. Teren inwestycji znajduje się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2a w Warszawie, na działce 18/2, obrębie 2-02-09 w Dzielnicy Ochota. Budowa budynku Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowa centrum kultury studenckiej jest jedną z inwestycji programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”. Głównym celem inwestycji jest uzupełnienie oferty sportowej i kulturalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Stale rosnące zapotrzebowanie na zwiększenie zakresu funkcji sportowych i kulturalnych na terenie Kampusu Ochota sprawiły, że powstała potrzeba rozbudowy istniejącego obiektu Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR). Wykonana w 2019 r. ekspertyza techniczna wskazuje jednak na brak możliwości jego rozbudowy w zakresie spełniającym oczekiwania społeczności akademickiej. W ramach inwestycji planuje się więc jego rozbiórkę oraz budowę nowego obiektu Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowę centrum kultury studenckiej odpowiadającego na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie społeczności akademickiej. Nowy budynek zapewni komfortowe warunki do uprawiania sportu oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. Budynek będzie wykonany w standardzie energooszczędnym ograniczając koszty związane z jego eksploatacją. W ramach nowego budynku planuje się budowę m.in. nowoczesnej pływalni z widownią oraz wielofunkcyjnej sali sportowej z widownią, umożliwiając organizację zawodów na szczeblu akademickim. Przewiduje się również budowę pełnowymiarowej ścianki wspinaczkowej, sali do sportów walki w tym do judo. Planowana jest realizacja dodatkowych sal wielofunkcyjnych z możliwością ich wykorzystania na cele sportowe bądź kulturalne. Planuje się również udostępnić dach budynku na cele rekreacyjne. Nowy budynek oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu pozbawiane będzie barier architektonicznych, udostępniając obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający oczekuje koncepcji budynku o łącznej powierzchni całkowitej na poziomie ok. 12 600 m².

Wewnętrzny identyfikator: DZP-361/161/2022

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71200000 Usługi architektoniczne i podobne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71300000 Usługi inżynieryjne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71220000 Usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-927

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 

5.1.9 Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

Opis: Uczestnik konkursu musi spełnić wszystkie następujące wymagania: - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 oraz pkt 9-10 Ustawy, UWAGA: po stronie Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie leży obowiązek oceny wystąpienia konfliktu interesu Uczestnika w zakresie członków Sądu Konkursowego. - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz.129), - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. UWAGA: powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje. - spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej (warunek może być rozpatrywany łącznie lub rozdzielnie): 1) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 2) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 3) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wykształcenie z dziedziny architektury krajobrazu Organizator informuje, że Wykonawca zaproszony do negocjacji będzie zobowiązany wykazać, że będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. b Regulaminu konkursu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych

Opis: Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji

Opis: Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej

Opis: Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne

Opis: Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji

Opis: Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia: Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: - Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych. - Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji. - Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej. - Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne. - Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów oceny w sposób całościowy (agregowane kryteria) kierując się zasadą integralności poszczególnych cech charakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowania terenu.

5.1.11 Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: https://1050.konkurs.sarp.pl

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki systemu konkursu:

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla nabywcy

Członkowie sądu konkursowego: arch. Marcin Brataniec – Przewodniczący Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP),

Członkowie sądu konkursowego: arch. Marek Perepeczo – Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,

Członkowie sądu konkursowego: arch. Maciej Kuryłowicz – Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,

Członkowie sądu konkursowego: arch., arch. kraj. Jacek Krych – Członek Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,

Członkowie sądu konkursowego: prof. dr hab. Ewa Krogulec, Prorektor UW ds. Rozwoju – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: arch. Andrzej Alinkiewicz, Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: mgr Paweł Jastrzębski, Kierownik Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: arch. Wojciech Młynarczyk, Architekt, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: mgr Alicja Wleciał, Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: mgr Włodzimierz Leśniewski, Dyrektor Klubu Uczelnianego AZS UW – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: M.Sc. Wojciech Wagner, Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Członek Sądu Konkursowego,

Członkowie sądu konkursowego: arch. Daniel Frąc – Sędzia zapasowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP),

Członkowie sądu konkursowego: Sekretarz Konkursu: arch. kraj Marek Szeniawski

Nagroda

Miejsce odbioru nagrody: NaN

Informacje dodatkowe: 1) W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I , II i III Nagroda oraz dwie nagrody niepieniężne w formie wyróżnień honorowych przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej. 2) Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 150 000,00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale V. ust. 2. 3) W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje: a) Nagrody pieniężne – I NAGRODA kwota pieniężna w wysokości 60 000,00 zł brutto; – II NAGRODA kwota pieniężna w wysokości 55 000,00 zł brutto; – III NAGRODA kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto. – Dwa wyróżnienia honorowe. b) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkurs dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna). 4) Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stos. przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiedniego przepis Ewentualne zamówienie na usługi po przeprowadzonym konkursie zostanie udzielone jednemu ze zwycięzców konkursu Warunkiem wypłaty Nagród pieniężnych oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki jest: a) Przedstawienie przez Uczestnika konkursu na ewentualne wezwanie Organizatora podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów na potwierdzenie oświadczeń, które Uczestnik składał wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i warunków udziału w Konkursie. b) Podpisanie przez Uczestnika konkursu umowy o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem utworu do celów promocji konkursu i Organizatora oraz publikacji utworu. Postanowienia tej umowy zostały opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Organizator nie wypłaca Nagród pieniężnych i nie zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, który uzyskał tą Nagrodę, jeżeli Uczestnik konkursu: a) Nie przedstawił wymaganych dokumentów lub podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie obiektywnych wymagań Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt 11) lit. a) powyżej. b) Nie zachował zasady anonimowości w postępowaniu konkursowym albo innych obowiązków określonych w Regulaminie konkursu. c) Przedstawił prace konkursową z naruszeniem praw autorskich osób trzecich. d) Odmówił podpisania umowy o przekazaniu autorskich praw majątkowych o której mowa w ust. 1 pkt 11) lit b) powyżej.

Ewentualne zamówienie na usługi po przeprowadzonym konkursie zostanie udzielone jednemu ze zwycięzców konkursu

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: https://epk.sarp.pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 2024-01-30+01:00 15:00:00+01:00

Informacje o terminach odwołania: Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy PZP

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Krajowa Izba odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba odwoławcza

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Uniwersytet Warszawski

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Organizacja rozpatrująca oferty: Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

8. Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski

Numer rejestracyjny: 000001258

Departament: Dział Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-927

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: DZP@ADM.UW.EDU.PL

Telefon: +48225522533

Adres strony internetowej: http://www.uw.edu.pl

Profil nabywcy: http://www.uw.edu.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Numer rejestracyjny: 5260029262

Adres pocztowy: ul.Foksal 2  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-366

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: zg@sarp.pl

Telefon: (22) 827 87 12

Role tej organizacji:

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1 ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A  

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Telefon: (22) 458 78 01

Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

 

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: df860363-19ff-4bdd-8684-522e35991795 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie – data wysłania: 2023-12-07Z 12:52:28Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski 

11.2 Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia: 00746475-2023

Numer wydania Dz.U. S: 237/2023

Data publikacji: 2023-12-08Z

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen