Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bałdowskiej , Tczew/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034410
Tag der Veröffentlichung
28.06.2022
Aktualisiert am
26.08.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
22.08.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
25.08.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Mateusz Adamczyk BUDCUD, Kraków

2. Preis

Maciej Bojarczuk, Bazylea
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerb für die Entwicklung eines architektonischen und baulichen Konzepts für eine Investition mit dem Titel: Bau eines Mehrfamilienwohnhauses mit Grundstückserschließung in der Bałdowska-Straße in Tczew.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bałdowskiej w Tczewie.
28/06/2022    S122

Polska-Olsztyn: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

2022/S 122-347861

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Dąbrowszczaków 21 lok. 430

Miejscowość: Olsztyn

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 10-542

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska - Jasińska

E-mail: pzpkancelaria@gmail.com

Tel.: +48 721023779

Adresy internetowe:

Główny adres: https://simkznpolnoc.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bałdowskiej w Tczewie.

Numer referencyjny: SIMKZN/K-1/2022/2
II.1.2)Główny kod CPV
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.4)Opis zamówienia:

 

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

• Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji

i zawartych w Materiałach do OPK. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

• W ramach sporządzania Koncepcji architektoniczno-budowlanej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

• Zaproponowane Koncepcje architektoniczno-budowlane, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w OPK oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w OPK.

• Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie Koncepcji architektoniczno-budowlanej dla jednego budynku, w założeniu mogącego samodzielnie funkcjonować zgodnie

z przeznaczeniem, na nieruchomościach gruntowych (dz. nr: 8/6, 8/19, 8/20) należących do Zamawiającego.

• Ponadto, opracowując koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zagospodarowania terenu, należy odnieść się do całego terenu, którym dysponuje Zamawiający tj. działki nr: 8/6, 8/19, 8/20, 8/22 i 8/23 uwzględniając zespół budynków wielorodzinnych, które powinny być spójne estetycznie i kubaturowo. Należy zaprojektować je w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę pozwalającego na rozpoczęcie

i zakończenie budowy niezależnie dla każdego z budynków. Organizator dopuszcza możliwość odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla zespołu budynków.

• Budynek stanowiący Przedmiot Zadania powinien być wyróżniony na planie zagospodarowania terenu od pozostałego zespołu budynków.

• Budynek/budynki muszą być zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

• Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji architektoniczno-budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działkach ewidencyjnych nr: 8/6, 8/19, 8/20, 8/22 i 8/23 obręb 12 m. Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie.

Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz w odniesieniu do zespołu budynków uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla poszczególnych obiektów.

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Praca konkursowa, swym zakresem w szczególności powinna obejmować:

• Budynek mieszkalny wielorodzinny stanowiący przedmiot Zadania, wraz z zespołem budynków mieszkalnych wielorodzinnych w celu pokazania funkcjonalno-przestrzennych walorów całego osiedla,

• Drogi wewnętrzne wraz z miejscami postojowymi,

• Piesze i rowerowe ciągi komunikacyjne,

• Miejsca gromadzenia odpadów,

• Miejsca rekreacji, w tym place zabaw,

• Inne obiekty małej architektury niezbędne dla dobrego funkcjonowania osiedla mieszkaniowego,

• Logotyp z nazwą przygotowany dla Osiedla/Budynku,

• Zieleń urządzoną,

• Oświetlenie terenu,

• Wiaty nad miejscami postojowymi z panelami fotowoltaicznymi*,

• Panele fotowoltaiczne montowane na dachach poszczególnych budynków wielorodzinnych wraz z instalacją np. magazynem energii umożliwiającym racjonalne wykorzystanie zgromadzonej energii*,

• System

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU ZNAJDUJĘ SIE W REGULAMINIE KONURSU UDOSTEPNIONYM NA STRONIE KONKURSU.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

O udział w Konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu który będzie dysponował na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem –35%

Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.

2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanego budynku/budynków –35%

Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.

3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku/budynków, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanym budynku/budynkach –20%

Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 20.

4. Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie uczestnika Konkursu, którego Praca konkursowa została uznana za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2. Nagrody pieniężne:

I Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 3 000,00 PLN netto

II Nagroda - kwota pieniężna w wysokości 2 000,00 PLN netto

III Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 1 000,00 PLN netto

3. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie Pracom konkursowym spełniającym wymagania określone w Regulaminie konkursu.

2. Zamawiający przewiduje wypłacenie nagród pieniężnych w terminie do 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wyniku konkursu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lecz nie wcześniej niż 15 dni od momentu zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu.

3. Organizator nie wypłaca Nagród pieniężnych i nie zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, który uzyskał tą Nagrodę, jeżeli Uczestnik konkursu:

1) nie przedstawił podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadania wymaganych uprawnień;

2) nie zachował zasady anonimowości w postępowaniu konkursowym albo innych obowiązków określonych w Regulaminie konkursu;

3) przedstawił prace konkursową z naruszeniem praw autorskich osób trzecich;

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Maciej Powązka – Przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Izabela Parulska – Sędzia konkursowy
mgr Marcin Wyrzykowski – Sędzia konkursowy
mgr Tomasz Kaczyński
mgr Arkadiusz Woźniak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Pełna nazwa zadania: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla Inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie

na działkach nr: 8/6, 8/19, 8/20 obręb 14 m. Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie”.

1. Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostanie wybrana najlepsza praca konkursowa lub najlepsze prace konkursowe. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy wybrał jako najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

3. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania Przedmiotu Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej nie przekroczy kwoty: 260.760,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i 00/100), w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej nie przekroczy kwoty: 230.010,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziesięć złotych i 00/100),

- sprawowanie nadzoru autorskiego nie przekroczy kwoty: 30.750,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100),

WSZELKIE INFORMACJE I WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIE DO UCZESTNIKÓW KONKURSU ZNAJDUJA SIĘ W REGULAMINIE KONKURSU UDOSTEPNIONYM NA STRONIE KONKURSU POD ADRESEM: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Uczestnikom konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Z treścią ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

2. Uczestnik konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

3. Na wyrok albo postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sąd zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku albo postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen